Ditt ansvar som arbetsgivare

Du som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige samt underrätta Skatteverket om anställningen.

Kravet på att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige och meddela Skatteverket gäller inte när du anställer personer som är medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz. Det gäller heller inte familjemedlemmar till dessa oavsett familjemedlemmens medborgarskap.

Kontrol­lera rätten att vara och arbeta i Sverige

För att kontrollera att någon har rätt att vara och arbeta i Sverige kan du som arbetsgivare be personen som ska arbeta hos dig att ta med dokument som visar detta. Det kan till exempel vara

  • ett uppehållstillståndskort
  • en kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd
  • ett LMA-kort.
Uppehållstillståndskort (UT-kort)

Uppehållstillståndskort

Alla som har ett uppehålls- och arbetstillstånd för längre tid än tre månader har ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På kortet finns information om tillståndet är tidsbegränsat och i så fall under vilken tid det är giltigt.

För att personen ska få arbeta i Sverige ska kortet innehålla texten

  • tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd
  • uppehållstillstånd med texten ”Får arbeta” eller
  • permanent uppehållstillstånd.

Om tillståndet är tidsbegränsat ska du kontrollera för vilken tid tillståndet är giltigt. Kontrollera också eventuella begränsningar till yrke och arbetsgivare under texten ”Anmärkningar” på kortet.

Den som har ett arbetstillstånd med begränsningar får endast arbeta med det yrke och hos den arbetsgivare som står på uppehållstillståndskortet. Om personen ska börja arbeta hos dig behöver han eller hon ansöka om ett nytt arbetstillstånd om inte tillståndet gäller för den nya anställningen.

För att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige bör arbetstagaren kunna visa upp det gamla uppehållstillståndskortet och meddelandet från Migrationsverket om att ansökan har kommit in.

Kopia av beslut

Om arbetstagaren inte kan visa upp ett uppehållstillståndskort bör du få se en kopia av beslutet om uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket. I beslutet finns information om tillståndets giltighetstid och om personen får arbeta.

Observera att alla som har uppehållstillstånd för mer än tre månader har rätt att få ett uppehållstillståndskort. Om personen inte har hämtat ut kortet eller har förlorat det bör han eller hon kontakta Migrationsverket för att få ett nytt kort.

För att vara i Sverige i kortare tid än tre månader behövs inget uppehållstillstånd. Medborgare från vissa länder behöver dock visum. Ett visum ger en person rätt att vara i Sverige men personen får inte arbeta utan arbetstillstånd. En person som kan vara i Sverige i tre månader utan visum får inte heller arbeta utan arbetstillstånd. Arbetstagaren bör kunna visa en kopia av ett beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket eller Sveriges ambassad som bevis för att han eller hon får arbeta. Information om tillståndets giltighetstid och eventuella begränsningar finns i beslutet.

För kortare arbete kan dock vissa personer vara undantagna kravet på arbetstillstånd.

Läs mer om undantag från krav på arbetstillstånd för att arbeta kortare tid

LMA-kort, fram- och baksida

LMA-kort

En asylsökande kan vara undantagen från kravet på arbetstillstånd under väntetiden. Du kan använda den asylsökandes LMA-kort för att se om hen har AT-UND.

LMA-kort utfärdade efter 1 januari 2022 har en QR-kod som du kan scanna för att se om kortet är giltigt och om den asylsökande har AT-UND.

Läs mer om att anställa någon som söker asyl

En asylsökande som har haft rätt att arbeta under väntetiden men fått avslag på sin ansökan om asyl och som i stället har ansökt om arbetstillstånd, får ett brev från Migrationsverket om att ansökan har tagits emot. Om du har sett brevet om att ansökan om arbetstillstånd har lämnats in, behöver du inte löpande kontrollera rätten att arbeta fram tills att det finns ett beslut. När Migrationsverket har fattat beslut kommer du som arbetsgivare att få en kopia av förstasidan av beslutet där det står om arbetstillstånd har beviljats eller inte.

Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Läs mer om kontrollen av arbetstagares rätt att vara och arbeta i Sverige i Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare.

Kontakta Migrationsverket

Andra till­stånd som ger en person rätt att arbeta

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

En person med ett uppehålls- och arbetstillstånd utan tidsbegränsning, ett så kallat PUT (permanent uppehållstillstånd), har rätt att ta vilket arbete som helst.

Tids­be­grän­sade till­stånd

Ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd kan man få av olika anledningar. Rätten att arbeta varierar beroende på varför man har fått sitt tillstånd. Det innebär att det inte är säkert att personen du vill anställa har rätt att arbeta hos dig även om han eller hon kan visa upp ett giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Information om grunden till tillståndet och om det finns några begränsningar i rätten att arbeta i Sverige finns på det beslut personen har fått från Migrationsverket.

En person med ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning har rätt att arbeta med vad som helst.

Läs mer om vad som gäller för en person som har uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige

En student med uppehållstillstånd för studier på högskolenivå har rätt att arbeta vid sidan av sina studier med vilket arbete som helst så länge uppehållstillståndet är giltigt. Studenten behöver inte ansöka om ett separat arbetstillstånd. Det gäller även forskare med uppehållstillstånd för forskning.

Läs mer om vad som gäller för en person med uppehållstillstånd för studier i Sverige

Läs mer om vad som gäller för forskare

Det finns vissa regler som gäller för en person som har uppehålls- och arbetstillstånd för att han eller hon har ett arbete i Sverige men som vill byta arbete.

Läs mer om vad som gäller för någon som vill byta arbete

Rätt att börja arbeta när ansökan har lämnats in

En person som har haft ett tidsbegränsat arbetstillstånd i minst sex månader har rätt att fortsätta arbeta när ansökan har lämnats in. Förutsättningen är att personen ansöker om ett nytt arbetstillstånd innan det tidigare tillståndet går ut. Vissa personer har haft arbetstillstånd som gäller enbart för det yrke och arbetsgivare som framgår av deras beslut. Om personen byter arbetsgivare ska en ny ansökan lämnas in innan det tidigare tillståndet går ut och senast samma dag som arbetet påbörjas. Om Migrationsverket beslutar att inte ge fortsatt tillstånd har personen ändå rätt att fortsätta arbeta till dess att beslutet om utvisning har fått laga kraft.

Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Kontakta Migrationsverket

Under­rätta Skat­te­verket

Du underrättar Skatteverket via deras blankett SKV 1160, där du bland annat fyller i uppgift om namn, adress och anställningstid på personen som ska arbeta hos dig.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Förbud mot diskri­mi­ne­ring

Ingen person får diskrimineras i arbetslivet på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg. Arbetsgivaren bör vara medveten om att kontrollen av arbetstagaren inte får göras på ett diskriminerande sätt. För att undvika diskriminering bör därför arbetsgivaren inte heller ta beslut om att kontrollera en arbetstagares rätt att vara och arbeta i Sverige baserat endast på arbetstagarens etniska ursprung, hudfärg eller språkkunskaper.

Läs mer om förbud mot diskriminering i Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare.

Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare Pdf, 254.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktigt om sanktioner mot arbetsgivare

Den 1 augusti 2013 infördes ett EU-direktiv som innebär att en arbetsgivare eller uppdragsgivare som medvetet eller på grund av oaktsamhet anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige kan få betala en straffavgift, fråntas rätten till alla offentliga stöd, bidrag och förmåner under fem år, bli återbetalningsskyldig till tidigare utbetalda bidrag och/eller dömas till böter eller fängelse.

Sidan senast uppdaterad: