Anställa en asylsökande

En person som söker asyl behöver vara undantagen från kravet på arbetstillstånd för att få arbeta. Om du ska anställa någon som söker asyl är du skyldig att anmäla det till Migrationsverket. En asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan kan i vissa fall ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

Personer som söker asyl

En person som är undantagen kravet på arbetstillstånd (har AT-UND) har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Du kan se om en asylsökande har AT-UND genom att titta på det LMA-kort som alla asylsökande i Sverige har.

När du anställer en asylsökande ska du fylla i blanketten Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande – för arbetsgivare som anställer en asylsökande eller har haft asylsökande som anställd, nummer 152011. Blanketten skickar du till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är inskriven. Du ska även meddela Migrationsverket när anställningen upphör.

Du kan inte betala ut lön till det bankkort som en asylsökande får av Migrationsverket. Det finns en överenskommelse mellan Migrationsverket och de flesta större banker i Sverige som ska underlätta för en asylsökande att öppna ett bankkonto, trots att personens identitetshandlingar finns hos Migrationsverket. Överenskommelsen innebär att den asylsökande visar upp vidimerade kopior på sina identitetshandlingar, och sedan kontaktar bankkontoret Migrationsverket för att få uppgifterna bekräftade. Det är dock alltid upp till varje enskilt bankkontor att godta handlingarna eller inte. En del banker kräver dessutom att den sökande ska kunna visa upp ett anställningsintyg för att få öppna ett bankkonto.

LMA-kort

Adresser till Migrationsverkets mottagningsenheter

Personer som har fått avslag på sin asylan­sökan

Om du har en anställd person som har fått avslag på sin asylansökan och beslutet har fått laga kraft, kan han eller hon i vissa fall ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet.

Krav för arbets­till­stånd

För att få arbetstillstånd krävs att

  • ansökan har kommit in till Migrationsverket senast två veckor (14 dagar) efter att beslutet på ansökan om asyl har fått laga kraft
  • personen har ett giltigt pass
  • personen ska ha varit anställd hos dig sedan minst fyra månader tillbaka och du ska erbjuda anställning minst tolv månader framåt från den dag ansökan lämnas in
  • personen ska ha varit asylsökande och haft ett AT-UND under anställningstiden
  • anställningsvillkoren är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden.
  • du erbjuder arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden
  • den berörda fackliga organisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Inom vissa branscher ställs högre krav på dig som arbetsgivare när det gäller redovisning

För att få ett arbetstillstånd efter ett avslag på sin ansökan om asyl krävs att den anställde etablerade sig på arbetsmarknaden under sin tid som asylsökande. Om den anställde tidigare har haft ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och arbetade i Sverige innan han/hon ansökte om asyl kan han/hon inte få ett nytt arbetstillstånd medan han/hon befinner dig i Sverige. I ett sådant fall måste den anställde lämna Sverige och ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Han/hon kan då komma tillbaka till Sverige efter att Migrationsverket har beviljat ett arbetstillstånd.

Läs mer om vilka krav som ställs på en före detta asylsökande som vill ansöka om arbetstillstånd

Om kraven inte är uppfyllda

För att Migrationsverket ska kunna bevilja en ansökan som lämnats in när personen är i Sverige ska alla kraven ovan vara uppfyllda. I annat fall ska personen lämna Sverige och lämna in sin ansökan och vänta på beslut i sitt hemland eller något annat land där han eller hon har tillstånd att bo. Då gäller andra regler för dig som arbetsgivare, för mer information se Anställa från länder utanför EU.

1

Skapa anställningserbjudande

Logga in med e-legitimation för att skapa ett anställningserbjudande. När du har påbörjat ett anställningserbjudande kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in och fortsätta.

I anställningserbjudandet fyller du i uppgifter om företaget, anställningen samt den person du ska anställa. Du behöver namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och mejladress för den som ska arbeta hos dig samt SSYK-kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK-koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Det är viktigt att du anger rätt mejladress till den som ska arbeta hos dig eftersom det är genom denna adress som han eller hon sedan kommer att ansöka om arbetstillstånd.

Det är också viktigt att du uppger rätt namn och födelsedatum för den du ska anställa. Om dessa uppgifter inte stämmer kommer den du ska anställa inte att kunna slutföra sin del av ansökan.

För verksamhet med filial i Sverige ansvarar filialen för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller i anställningserbjudandet och vid behov lämna uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Läs mer om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets dokument med SSYK12-koderPDF

Statistiska centralbyråns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Skicka anställningserbjudandet till den fackliga organisationen

När du är färdig med anställningserbjudandet i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar erbjudandet för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningserbjudandet och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

När du har gjort ett anställningserbjudande via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du anställningserbjudandet och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

LO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SACO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta fackförbund utifrån yrkelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Bifoga dokument

När du har fått tillbaka yttrandet från den fackliga organisationen skannar eller fotograferar du det. Därefter loggar du åter in och laddar upp yttrandet. Du loggar in genom att klicka på länken "Skapa anställningserbjudande" på den här sidan.

Om du är ombud för arbets­gi­varen

Du som är ombud för arbetsgivaren ska skicka med en fullmakt från arbetsgivaren där det framgår att du får företräda arbetsgivaren.

Fullmakt, blankett 106011PDF

4

Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan. Du kan se under ”Mina anställningserbjudanden” om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad. Du loggar in genom att klicka på länken "Skapa anställningserbjudande" på den här sidan.

Observera att ansökan inte är inskickad till Migrationsverket förrän arbetstagaren har fyllt i sin del av ansökan, betalat avgiften och skickat in ansökan.

5

Migrationsverket handlägger

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om ni har lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Handläggningstider för arbetstillstånd

6

Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Om arbetstagaren är i Sverige får han eller hon beslutet med post till den adress han eller hon har angivit.

Om personen ska fortsätta arbeta hos dig längre tid än han eller hon har fått tillstånd för ska en ansökan om förlängning lämnas in. Eftersom det tidigare beslutet om avvisning eller utvisning fortsätter att gälla i fyra år eller tills dess att personen får ett permanent uppehållstillstånd är det mycket viktigt att en ansökan om förlängning lämnas in innan det tidigare tillståndet går ut. Om ansökan kommer in efter att tillståndet har slutat gälla kommer den att prövas enligt reglerna om hinder mot verkställighet och då gäller helt andra och hårdare krav för att få tillstånd.

Läs mer om de regler som gäller när du har anställt en person som fått arbetstillstånd på grund av arbete hos dig

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

7

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Blankett för att underrätta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om de regler som gäller när du har anställt en person som fått arbetstillstånd på grund av arbete hos dig

Om du inte kan skapa anställ­nings­er­bju­dandet på webben

Om du inte kan skapa anställningserbjudandet på webben fyller du i stället i blanketten Anställningserbjudande, nummer 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, nummer 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, nummer 232011. Skicka blanketten till arbetstagaren som ska lämna in den tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Anställningserbjudande/Offer of employment, blankett 232011 (på svenska och engelska)PDF

Namnlista, blankett 234011 (på svenska)PDF

Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande, blankett 152011 (på svenska)PDF

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-24