Anställa en asylsökande

Här kan du läsa vad som krävs av dig som arbetsgivare om du har anställt eller vill anställa en person som är asylsökande, eller en person som nyligen har fått avslag på sin ansökan om asyl.

En person som söker asyl kan ha rätt att arbeta utan arbetstillstånd under väntetiden. En person som har fått avslag på sin ansökan om asyl kan i vissa fall få möjlighet att ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

Personer som söker asyl

En asylsökande som är undantagen kravet på arbetstillstånd (har AT-UND) har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Du kan använda den asylsökandes LMA-kort för att se om hen har AT-UND.

LMA-kort utfärdade efter 1 januari 2022 har en QR-kod som du kan scanna för att se om kortet är giltigt och om den asylsökande har AT-UND. Ingen mer personlig information om den asylsökande visas och sökningen loggas inte. Uppgifterna på kortet uppdateras digitalt, och du får alltid aktuell information när du scannar kortet.

Kontrollen görs enkelt med en QR-läsare i till exempel en smartphone eller handscannern till en kassaapparat. Saknas tillgång till QR-läsare kan kontrollen göras genom att ange den unika webbadressen som finns på baksidan av varje kort.

Det är varje arbetsgivares skyldighet att regelbundet kontrollera en anställd asylsökandes rätt att arbeta. Skanna därför QR-koden regelbundet för att försäkra dig om att den du anställt fortfarande har rätt att arbeta i Sverige.

LMA-kort utfärdade före 1 januari 2022 saknar QR-kod och har istället tryckt information om kortets giltighetstid och AT-UND. För att kontrollera om uppgifterna på ett äldre kort fortfarande stämmer bör du kontakta Migrationsverket. Under första halvåret av 2022 kommer det att förekomma både gamla och nya LMA-kort parallellt innan alla gamla kort fasats ut.

Anmäl anställ­ningen till Migra­tions­verket

När du anställer en asylsökande ska du fylla i blanketten Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande, nummer 152011 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.. Blanketten skickar du till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är inskriven. Du ska även meddela Migrationsverket när anställningen upphör.

Den anställde måste ha ett eget bankkonto

Du kan inte betala ut lön till det bankkort som en asylsökande får av Migrationsverket. Det finns en överenskommelse mellan Migrationsverket och de flesta större banker i Sverige som ska underlätta för en asylsökande att öppna ett bankkonto, trots att personens identitetshandlingar finns hos Migrationsverket. Överenskommelsen innebär att den asylsökande visar upp vidimerade kopior på sina identitetshandlingar, och sedan kontaktar bankkontoret Migrationsverket för att få uppgifterna bekräftade. Det är dock alltid upp till varje enskilt bankkontor att godta handlingarna eller inte. En del banker kräver dessutom att den sökande ska kunna visa upp ett anställningsintyg för att få öppna ett bankkonto.

Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande, nummer 152011. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

LMA-kort

Adresser till Migrationsverkets mottagningsenheter

Personer som har fått avslag på sin asylan­sökan

Om du har en anställd person som har fått avslag på sin asylansökan och beslutet har fått laga kraft, kan han eller hon i vissa fall ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet.

Krav för arbets­till­stånd

För att få arbetstillstånd krävs att

 • ansökan har kommit in till Migrationsverket senast två veckor (14 dagar) efter att beslutet på ansökan om asyl har fått laga kraft
 • personen har ett giltigt pass
 • personen ska ha varit anställd hos dig sedan minst fyra månader tillbaka och anställningen sträcker sig minst tolv månader framåt från den dag ansökan lämnas in
 • personen ska ha varit asylsökande och haft ett AT-UND under anställningstiden
 • anställningsvillkoren är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden.
 • anställningen har en sådan omfattning att personen uppnår en god försörjning, vilket motsvarar 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Det är den medianlön som var publicerad vid ansökningstillfället som Migrationsverket kommer att utgå från vid prövning av ärendet. Kravet gäller även fyra månader bakåt i tiden från ansökningsdagen. Läs om gällande försörjningskrav här
 • den berörda fackliga organisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om anställningen uppfyller villkoren för arbetstillstånd bör ett anställningsavtal innehålla bland annat följande uppgifter:

 • arbetstagarens namn och adress
 • arbetsgivarens namn och adress
 • information om arbetsplatsen
 • kort beskrivning av arbetsuppgifter och titel
 • anställningsform (tillsvidare-, visstids- eller provanställning)
 • anställningens startdatum eller tidpunkt för start
 • uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • arbetstider
 • vad som gäller vid övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete
 • semesterdagar eller semesterersättning
 • vilket kollektivavtal som gäller om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Du kan undvika extra hand­lägg­ning genom en flex­ibel start för anställ­ningen

Om handläggningen av ditt ärende tar tid kan det startdatum som du angett i anställningsavtalet bli passerat. Då kan Migrationsverket behöva inhämta ett nytt startdatum från dig – något som riskerar att förlänga handläggningstiden.

För att undvika det här kan du formulera anställningsavtalet så att det inte anger ett specifikt startdatum utan i stället anger att anställningen startar från och med den dag som Migrationsverket beviljar arbetstillståndet.

Inom vissa branscher ställs högre krav på dig som arbetsgivare när det gäller redovisning

För att få ett arbetstillstånd efter ett avslag på sin ansökan om asyl krävs att den anställde etablerade sig på arbetsmarknaden under sin tid som asylsökande. Om den anställde tidigare har haft ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och arbetade i Sverige innan hen ansökte om asyl kan hen inte få ett nytt arbetstillstånd medan hen befinner sig i Sverige. I ett sådant fall måste den anställde lämna Sverige och ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Hen kan då komma tillbaka till Sverige efter att Migrationsverket har beviljat ett arbetstillstånd.

Läs mer om vilka krav som ställs på en före detta asylsökande som vill ansöka om arbetstillstånd

Om kraven inte är uppfyllda

För att Migrationsverket ska kunna bevilja en ansökan som lämnats in när personen är i Sverige ska alla kraven ovan vara uppfyllda. I annat fall ska personen lämna Sverige och lämna in sin ansökan och vänta på beslut i sitt hemland eller något annat land där han eller hon har tillstånd att bo. Då gäller andra regler för dig som arbetsgivare, för mer information se Anställa från länder utanför EU.

1

Lämna information om anställningen

Logga in med e-legitimation för att lämna information om anställningen. När du har påbörjat e-tjänsten kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in och fortsätta.

I e-tjänsten fyller du i uppgifter om företaget, anställningen samt den person du ska anställa. Du behöver namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och mejladress för den som ska arbeta hos dig samt SSYK-kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK-koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Det är viktigt att du anger rätt mejladress till den som ska arbeta hos dig eftersom det är genom denna adress som han eller hon sedan kommer att ansöka om arbetstillstånd.

Det är också viktigt att du uppger rätt namn och födelsedatum för den du ska anställa. Om dessa uppgifter inte stämmer kommer den du ska anställa inte att kunna slutföra sin del av ansökan.

För verksamhet med filial i Sverige ansvarar filialen för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller och vid behov lämna ytterligare uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Läs mer om e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets dokument med SSYK12-koder Pdf, 447.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2

Lämna information om anställningen till den fack­liga orga­ni­sa­tionen

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar informationen för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningsvillkoren och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

När du har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du blanketten Information om anställningen och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

LO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta fackförbund utifrån yrke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3

Bifoga dokument

När du har fått tillbaka yttrandet från den fackliga organisationen skannar eller fotograferar du det. Därefter loggar du åter in och laddar upp yttrandet.

Om du är ombud för arbets­gi­varen

Du som är ombud för arbetsgivaren ska skicka med en fullmakt från arbetsgivaren där det framgår att du får företräda arbetsgivaren.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

4

Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan. När du är inloggad i e-tjänsten kan du se om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad.

Observera att ansökan inte är inskickad till Migrationsverket förrän arbetstagaren har fyllt i sin del av ansökan, betalat avgiften och skickat in ansökan.

5

Migrationsverket handlägger

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om ni har lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Migrationsverket kan behöva kontrollera arbetstagarens pass innan vi kan fatta beslut. Arbetstagaren kan därför behöva visa upp sitt pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

Om arbetstagarens familj också ansöker om uppehållstillstånd kan Migrationsverket behöva kontrollera deras pass också.

Handläggningstider för arbetstillstånd

6

Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Om arbetstagaren är i Sverige får han eller hon beslutet med post till den adress han eller hon har angivit.

Om personen ska fortsätta arbeta hos dig längre tid än han eller hon har fått tillstånd för ska en ansökan om förlängning lämnas in. Eftersom det tidigare beslutet om avvisning eller utvisning fortsätter att gälla i fyra år eller tills dess att personen får ett permanent uppehållstillstånd är det mycket viktigt att en ansökan om förlängning lämnas in innan det tidigare tillståndet går ut. Om ansökan kommer in efter att tillståndet har slutat gälla kommer den att prövas enligt reglerna om hinder mot verkställighet och då gäller helt andra och hårdare krav för att få tillstånd.

Läs mer om de regler som gäller när du har anställt en person som fått arbetstillstånd på grund av arbete hos dig

Du måste teckna försäkringar

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt stöd om den försäkrade blir sjuk eller skadad. En sjukförsäkring ska inte förväxlas med en sjukvårdsförsäkring, som hjälper den försäkrade att få snabbare tillgång till vård.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet om den försäkrade dör. De pengar som då betalas ut kan t.ex. göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning under en längre period. Försäkringen ger ersättning om försäkringstagaren skadat sig i jobbet eller på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen. Trygghetsförsäkring kallas ofta för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och förkortas TFA.

Tjänstepensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring är en försäkringslösning för att trygga en tjänstepension. Den kan tecknas av arbetsgivaren till förmån för arbetstagaren, eller tecknas av arbetstagaren, men då betalas av arbetsgivaren. När en tjänstepensionsförsäkring tecknas kan variera mellan olika kollektivavtal.

För att kunna söka om en förlängning av arbetstillståndet måste arbetstagaren ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid hen har haft arbetstillstånd i Sverige. Därför är det viktigt att det framgår i dokumentationen vilket datum som försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att arbetstagaren har en privat försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

7

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om de regler som gäller när du har anställt en person som fått arbetstillstånd på grund av arbete hos dig

Om du inte kan lämna information om anställningen på webben

Om du inte kan lämna information om anställningen på webben fyller du i stället i blanketten Information om anställningen, 232011. Om anställningen gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också bifoga blanketten Namnlista, 234011. Skicka blanketten till arbetstagaren som ska lämna in den tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande, blankett 152011 (på svenska) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: