Anställa en asylsökande

En person som söker asyl behöver vara undantagen från kravet på arbetstillstånd för att få arbeta. Ska du anställa någon som söker asyl är du skyldig att anmäla det till Migrationsverket. En asylsökande som fått avslag på sin asylansökan kan i vissa fall ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

Personer som söker asyl

En person som är undantagen kravet på arbetstillstånd (har AT-UND) har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Du kan se om en asylsökande har AT-UND genom att titta på det LMA-kort som alla asylsökande i Sverige har.

När du anställer en asylsökande ska du fylla i blanketten Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande – för arbetsgivare som anställer en asylsökande eller har haft asylsökande som anställd, nummer 152011. Blanketten skickar du till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är inskriven. Du ska även meddela Migrationsverket när anställningen upphör.

LMA-kort

Adresser till Migrationsverkets mottagningsenheter

Personer som fått avslag på sin asylansökan

Om du har en anställd person som har fått avslag på sin asylansökan och beslutet har vunnit laga kraft, kan han eller hon i vissa fall ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet.

Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd krävs att

  • ansökan kommit in till Migrationsverket senast två veckor (14 dagar) efter att beslutet på ansökan om asyl vunnit laga kraft
  • personen har ett giltigt pass
  • personen ska ha varit anställd hos dig sedan minst fyra månader tillbaka och du ska erbjuda anställning minst tolv månader framåt från den dag ansökan lämnas in
  • personen ska ha varit asylsökande och haft ett AT-UND under anställningstiden
  • anställningsvillkoren är på minst samma nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden.
  • du erbjuder arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden
  • den berörda fackliga organisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Inom vissa branscher ställs högre krav på dig som arbetsgivare när det gäller redovisning

Om kraven inte är uppfyllda

För att Migrationsverket ska kunna bevilja en ansökan som lämnats in när personen är i Sverige ska alla kraven ovan vara uppfyllda. I annat fall ska personen lämna Sverige och lämna in sin ansökan och vänta på beslut i sitt hemland eller något annat land där han eller hon har tillstånd att bo. Då gäller andra regler för dig som arbetsgivare, för mer information se Anställa från länder utanför EU.

Introduktionsfilm till webbansökan

1

Skapa anställningserbjudande

Logga in med e-legitimation för att skapa ett anställningserbjudande. När du påbörjat ett anställningserbjudande kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in och fortsätta.

I anställningserbjudandet fyller du i uppgifter om företaget, anställningen samt den person du ska anställa. Du behöver namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och e-postadress för den som ska arbeta hos dig samt SSYK-kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK-koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Det är viktigt att du anger rätt e-postadress till den som ska arbeta hos dig eftersom det är genom denna adress som han eller hon sedan kommer att ansöka om arbetstillstånd.

Det är också viktigt att du uppger rätt namn och födelsedatum för den du ska anställa. Om dessa uppgifter inte stämmer kommer den du ska anställa inte kunna slutföra sin del av ansökan.

För verksamhet med filial i Sverige ansvarar filialen för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller i anställningserbjudandet och vid behov lämna uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Läs mer om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets dokument med SSYK12-koderPDF

Statistiska centralbyråns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Skicka anställningserbjudandet till den fackliga organisationen

När du är färdig med anställningserbjudandet ska du spara det på din dator. Skicka sedan anställningserbjudandet samt blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

Oavsett om anställningserbjudandet gäller en nyrekrytering eller en förlängning av en redan befintlig anställning ska den fackliga organisationen ges tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

LO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SACO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Bifoga dokument

När du fått tillbaka yttrandet från den fackliga organisationen skannar eller fotograferar du det. Därefter loggar du åter in och laddar upp yttrandet. Du loggar in genom att klicka på länken "Skapa anställningserbjudande" högst upp på sidan.

Om du är ombud för arbetsgivaren

Du som är ombud för arbetsgivaren ska skicka med en fullmakt från arbetsgivaren där det framgår att du får företräda arbetsgivaren.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

4

Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan. Du kan se under ”Mina anställningserbjudanden” om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad. Du loggar in genom att klicka på länken "Skapa anställningserbjudande" högst upp på sidan.

Observera att ansökan inte är inskickad till Migrationsverket förrän arbetstagaren har fyllt i sin del av ansökan, betalat avgiften och skickat in ansökan.

5

Migrationsverket handlägger

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om ni lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Handläggningstider för arbetstillstånd

6

Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Är arbetstagaren i Sverige får han eller hon beslutet med post till den adress han eller hon angivit.

Ska personen fortsätta att arbeta hos dig längre tid än han eller hon fått tillstånd för ska en ansökan om förlängning lämnas in. Eftersom det tidigare beslutet om avvisning eller utvisning fortsätter att gälla i fyra år eller tills dess att personen får ett permanent uppehållstillstånd är det mycket viktigt att en ansökan om förlängning lämnas in innan det tidigare tillståndet går ut. Kommer ansökan in efter att tillståndet slutat gälla kommer den att prövas enligt reglerna om hinder mot verkställighet och då gäller helt andra och hårdare krav för att få tillstånd.

Läs mer om de regler som gäller när du anställt en person som fått arbetstillstånd på grund av arbete hos dig

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

7

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i en blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Blankett för att underrätta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vilka regler som gäller när personen fått sitt beslut

Denna tjänst fungerar bäst med Internet Explorer som webbläsare.

Om du inte kan skapa anställningserbjudandet på webben

Om du inte kan skapa anställningserbjudandet på webben fyller du istället i blanketten Anställningserbjudande, nummer 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, nummer 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, nummer 232011. Skicka blanketten till arbetstagaren som ska lämna in den tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Namnlista, blankett nummer 234011 (på svenska)PDF

Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande. För arbetsgivare som anställer asylsökande eller har haft asylsökande som anställd, blankett nummer 152011 (på svenska)PDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.