Anställa någon som har kommit till Sverige för att träffa dig som arbets­gi­vare

En arbetssökande från ett land utanför EU som har rest till Sverige för att träffa dig, för att exempelvis gå på en anställningsintervju, kan i vissa fall lämna in sin ansökan om arbetstillstånd här i Sverige. Den arbetssökande ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan han eller hon får börja arbeta i Sverige.

För att den du vill anställa ska få ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare

 • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
 • ha avtalat med arbetstagaren om anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha avtalat med arbetstagaren om en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen
 • ha avtalat med arbetstagaren om en anställning som gör det möjligt att uppnå god försörjning. För att uppnå kravet på god försörjning måste arbetstagaren ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här
 • ha tecknat ett anställningsavtal med arbetstagaren
 • lämna information om anställningen och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om anställningen uppfyller villkoren för arbetstillstånd bör ett anställningsavtal innehålla bland annat följande uppgifter:

 • arbetstagarens namn och adress
 • arbetsgivarens namn och adress
 • information om arbetsplatsen
 • kort beskrivning av arbetsuppgifter och titel
 • anställningsform (tillsvidare-, visstids- eller provanställning)
 • anställningens startdatum eller tidpunkt för start
 • uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • arbetstider
 • vad som gäller vid övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete
 • semesterdagar eller semesterersättning
 • vilket kollektivavtal som gäller om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Du kan undvika extra hand­lägg­ning genom en flex­ibel start för anställ­ningen

Om handläggningen av ditt ärende tar tid kan det startdatum som du angett i anställningsavtalet bli passerat. Då kan Migrationsverket behöva inhämta ett nytt startdatum från dig – något som riskerar att förlänga handläggningstiden.

För att undvika det här kan du formulera anställningsavtalet så att det inte anger ett specifikt startdatum utan i stället anger att anställningen startar från och med den dag som Migrationsverket beviljar arbetstillståndet.

För att en person från ett land utanför EU ska kunna få arbetstillstånd medan han eller hon är i Sverige ska

 • det råda stor efterfrågan på arbetskraft inom yrket. Det finns en särskild förteckning över bristyrken Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.
 • du som arbetsgivare ha ett akut behov av personens kompetens, vilket innebär att verksamheten inte kan bedrivas fullt ut om personen måste resa till sitt hemland för att ansöka om tillstånd
 • ansökan lämnas in inom den viseringsfria tiden eller inom den tid som visumet gäller
 • anledningen till besöket i Sverige vara att träffa dig som arbetsgivare.

Om kraven ovan inte är uppfyllda ska personen lämna in en ansökan om arbetstillstånd i hemlandet eller från det land där han eller hon har tillstånd att bo.

Du måste teckna försäkringar

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt stöd om den försäkrade blir sjuk eller skadad. En sjukförsäkring ska inte förväxlas med en sjukvårdsförsäkring, som hjälper den försäkrade att få snabbare tillgång till vård.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet om den försäkrade dör. De pengar som då betalas ut kan t.ex. göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning under en längre period. Försäkringen ger ersättning om försäkringstagaren skadat sig i jobbet eller på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen. Trygghetsförsäkring kallas ofta för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och förkortas TFA.

Tjänstepensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring är en försäkringslösning för att trygga en tjänstepension. Den kan tecknas av arbetsgivaren till förmån för arbetstagaren, eller tecknas av arbetstagaren, men då betalas av arbetsgivaren. När en tjänstepensionsförsäkring tecknas kan variera mellan olika kollektivavtal.

För att kunna söka om en förlängning av arbetstillståndet måste arbetstagaren ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid hen har haft arbetstillstånd i Sverige. Därför är det viktigt att det framgår i dokumentationen vilket datum som försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att arbetstagaren har en privat försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

1

Annonsera

Du måste annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Det kan du göra genom att annonsera under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank. Annonser i Arbetsförmedlingens platsbank syns också i den europeiska platsbanken, EURES.

Om du väljer att annonsera på något annat sätt måste du visa att annonseringen motsvarar EURES och har varit tillgänglig för alla i samtliga EU/EES-länder och Schweiz. Annonsering enbart på exempelvis LinkedIn eller i andra kanaler som riktar sig till en begränsad krets mottagare uppfyller därför i de flesta fall inte kravet.

Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. Om personen arbetade hos dig under den tid han eller hon hade uppehållstillstånd för studier behöver du inte annonsera tjänsten.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2

Lämna information om anställningen

Logga in med e-legitimation för att lämna information om anställningen. När du har påbörjat e-tjänsten kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in och fortsätta.

I informationen om anställningen fyller du i uppgifter om företaget, anställningen samt den person du ska anställa. Du behöver namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och mejladress för den som ska arbeta hos dig samt SSYK-kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK-koder på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du anger rätt mejladress till den som ska arbeta hos dig eftersom det är genom denna adress som han eller hon sedan kommer att ansöka om arbetstillstånd.

För verksamhet med filial i Sverige ansvarar filialen för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller när information om anställningen lämnas och vid behov lämna ytterligare uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Läs mer om e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3

Skicka informationen om anställningen till den fack­liga orga­ni­sa­tionen

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar informationen för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningsvillkoren och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

När du har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du blanketten Information om anställningen och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

LO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta fackförbund utifrån yrke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4

Bifoga dokument

När du har fått tillbaka yttrandet från den fackliga organisationen skannar eller fotograferar du det. Därefter loggar du åter in i e-tjänsten och laddar upp yttrandet.

Bran­scher med högre krav

Du som har ett företag inom en bransch där högre krav gäller ska även skicka med dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa. Det gör du exempelvis med hjälp av

 • dokument som visar likvida bankmedel eller checkkrediter
 • balans- och resultatrapporter för tidigare och nuvarande år.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de arbetat hos dig ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna. Av skattekontoutdraget ska inbetalda arbetsgivaravgifter framgå. Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid de har haft arbetstillstånd i Sverige.

När arbetstagaren senare själv ansöker om arbetstillstånd kommer han eller hon endast att se anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet. Övriga dokument du laddar upp kommer inte att vara synliga för arbetstagaren.

Branscher där högre krav gäller

Nystar­tade verk­sam­heter

Du som har en nystartad verksamhet (som har funnits kortare tid än ett år) ska skicka med dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa. Det kan du göra med hjälp av till exempel

 • dokument som visar likvida bankmedel eller checkkrediter
 • balans- och resultatrapporter för nuvarande år
 • avtal om pågående eller kommande uppdrag.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de arbetat hos dig ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna. Av skattekontoutdraget ska inbetalda arbetsgivaravgifter framgå. Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid de har haft arbetstillstånd i Sverige.

När arbetstagaren senare själv ansöker om arbetstillstånd kommer han eller hon endast att se informationen om anställningen och det fackliga yttrandet. Övriga dokument du laddar upp kommer inte att vara synliga för arbetstagaren.

Om du är ombud för arbets­gi­varen

Du som är ombud för arbetsgivaren ska skicka med en fullmakt från arbetsgivaren där det framgår att du får företräda arbetsgivaren.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

5

Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan. När du är inloggad i e-tjänsten kan du se om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad.

6

Migrationsverket handlägger

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om ni har lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Migrationsverket kan behöva kontrollera arbetstagarens pass innan vi kan fatta beslut. Arbetstagaren kan därför behöva visa upp sitt pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kommer arbetstagaren inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om arbetstagaren behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta arbetstagaren med information om hur och när passet ska visas upp.

Om det finns familjemedlemmar som söker tillsammans med arbetstagaren kan Migrationsverket behöva kontrollera även deras pass.

Handläggningstider för arbetstillstånd

Tänk på att

En person som reser ut ur Sverige och som saknar ett giltigt uppehålls- och arbetstillstånd kan få det svårt att komma tillbaka igen innan ett beslut har fattats. Migrationsverket rekommenderar därför personen att stanna i Sverige tills han eller hon har fått ett beslut om sin ansökan om arbetstillstånd. Det gäller även den som kan resa till Sverige utan visum och som har varit i landet i mer än 90 dagar.

7

Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Om arbetstagaren är i Sverige får han eller hon beslutet med post till den adress han eller hon har angivit.

8

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilka regler som gäller när personen har fått sitt beslut

Om du inte kan lämna information om anställningen på webben

Om du inte kan lämna information om anställningen på webben fyller du i stället i blanketten Information om anställningen, 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också bifoga blanketten Namnlista, 234011. Skicka blanketten till arbetstagaren som ska lämna in den tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: