Efter beslut – om den du ska anställa får arbets­till­stånd

Här finns information om vilka regler som gäller när du har anställt en person med arbetstillstånd.

Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget eller för den tid anställningen gäller. Det betyder att även om anställningen gäller tills vidare, får arbetstagaren tillstånd för högst två år i taget. Om personen som ska arbeta hos dig har fått ett kortare tillstånd kan det bero på att hans eller hennes pass är giltigt kortare tid än anställningen. Ett kortare tillstånd än två år kan också bero på att Migrationsverket kan ha svårt att bedöma hur länge anställningen kommer att vara. Det gäller exempelvis om arbetet är att bygga upp verksamheten i ett nystartat företag.

Folkbokföring

För att arbetstagaren ska kunna folkbokföra sig i Sverige, krävs att hon eller han har uppehållstillstånd i minst ett år. Om anställningen gäller för en kortare tid än ett år eller arbetstagarens pass går ut inom ett år, kan det innebära att arbetstagaren eller dennes familjemedlemmar inte kan folkbokföra sig. Migrationsverket har inte möjlighet att ändra ett beslut i efterhand enbart med anledning av att personen inte kan folkbokföra sig. Det är därför viktigt att säkerställa att passet är giltigt under hela anställningsperioden.

Meddela Skat­te­verket

När du anställer någon som är medborgare i ett land utanför EU ska du meddela Skatteverket. Du använder en särskilt blankett, SKV 1160, där du bland annat fyller i uppgifter om namn, adress och anställningstid på personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången. Gäller det en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spara doku­menten

Spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om du anställer någon som inte har rätt att arbeta

Den som medvetet eller på grund av oaktsamhet anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige kan få betala en straffavgift eller dömas till böter eller fängelse. En arbetsgivare kan också fråntas rätten till en del eller alla offentliga stöd, bidrag och förmåner och bli återbetalningsskyldig till tidigare utbetalda bidrag. Rätten att delta i offentlig upphandling kan också påverkas för den som har anställt någon som inte har rätt att arbeta i Sverige.

En arbetsgivare som inte meddelar Skatteverket anställning av någon som är medborgare i ett land utanför EU kan dömas till böter eller fängelse.

Det är viktigt att du som arbetsgivare sparar dokumenten från arbetstagaren om rätten att vara och arbeta i Sverige. Du kan behöva visa dem för att bevisa att du har gjort de kontroller som du som arbetsgivare är skyldig att göra.

Migrationsverket kan utföra efterkontroller

Migrationsverket kan utföra kontroller under ett pågående arbetstillstånd, så kallade efterkontroller. Vid efterkontrollen kontrollerar Migrationsverket att arbetstagaren har fått den lön och det försäkringsskydd som låg till grund för tillståndet.

Vid en efterkontroll ska du som arbetsgivare, på begäran av Migrationsverket, lämna uppgifter om löneutbetalningar och arbetstagarens försäkringsskydd. Uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Om Migrationsverket vid en efterkontroll upptäcker att anställningsvillkoren som låg till grund för tillståndet inte har uppfyllts påbörjar Migrationsverket ett ärende om återkallande av tillståndet.

En arbetstagare som väljer att byta arbetsgivare under tiden som Migrationsverket utreder om arbetstillståndet ska återkallas har fyra månader på sig att ansöka om ett nytt arbetstillstånd för arbete hos den nya arbetsgivaren.

Förlänga till­stånd

Om personen ska fortsätta arbeta hos dig efter att tillståndet slutat gälla ska han eller hon ansöka om en förlängning av tillståndet. Personen har rätt att fortsätta arbeta under väntetiden om ansökan har lämnats in innan det tidigare tillståndet gått ut. Det gäller även om det tidigare tillståndet hinner gå ut innan personen fått ett beslut på sin ansökan om förlängning.

Vid en förlängning av ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare skapa ett nytt anställningserbjudande som berörd facklig organisation ska yttra sig över, men du behöver inte annonsera tjänsten igen. Du kan skapa anställningserbjudande i e-tjänsten. När du skapat anställningserbjudande ska arbetstagaren ansöka om att förlänga sitt arbetstillstånd.

Om ditt företag är i en bransch som omfattas av högre krav på kontroll och utredning ska du dessutom skicka med inkomstuppgift och lönespecifikationer för samtliga månader som personen har haft tillstånd för arbete hos dig.

Läs om vilka branscher som omfattas av högre krav

Byte av yrke

Ett arbetstillstånd är alltid begränsat till ett visst yrke. Det innebär att om du erbjuder en ny anställning inom ett annat yrke ska du skapa ett nytt anställningserbjudande och arbetstagaren ska ansöka om nytt arbetstillstånd. Du kan skapa anställningserbjudande i e-tjänsten. Arbetstagaren får börja arbeta hos dig direkt när ansökan lämnats in under förutsättning att personen ansöker innan det tidigare tillståndet slutat gälla.

Byte av orga­ni­sa­tions­nummer eller ägar­byte

Om företaget byter organisationsnummer, den anställde får en ny arbetsgivare, nya arbetsuppgifter eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre arbetstagarens arbetstillstånd. Du behöver därför skapa ett nytt anställningserbjudande och arbetstagaren ska därefter ansöka om nytt arbetstillstånd. Du kan skapa anställningserbjudande i e-tjänsten. Arbetstagaren får börja arbeta innan det nya arbetstillståndet är färdigt under förutsättning att personen ansöker innan giltighetstiden för det gamla tillståndet gått ut.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När en person har haft tillstånd och arbetat i 48 månader kan han eller hon ansöka om permanent uppehållstillstånd. Arbetstagaren ansöker om förlängning av sitt arbetstillstånd och kan samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd måste arbetstagaren uppfylla kraven för förlängt arbetstillstånd och dessutom ska han eller hon

  • ha haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
  • kunna försörja sig själv
  • leva ett skötsamt liv.

Med ett permanent uppehållstillstånd har man rätt att arbeta i Sverige utan tidsbegränsning inom alla yrken.

Om anställ­ningen upphör

Om du säger upp den anställde kan han eller hon stanna i Sverige i tre månader för att söka ett nytt arbete. I annat fall kan Migrationsverket återkalla arbetstillståndet.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Viktigt om försäkring

För att du ska kunna få arbetstillstånd måste din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar din anställning. Försäkringen ska gälla från och med den dagen som du börjar arbeta.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen. Det räcker däremot inte att vara inskriven hos Försäkringskassan för att uppfylla försäkringskraven som gäller för arbetstillstånd. 

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: