Efter beslut – om den du ska anställa får arbets­till­stånd

Här finns information om vilka regler som gäller när du har anställt en person med arbetstillstånd.

Ett arbetstillstånd kan beviljas för den tid anställningen gäller men för högst två år i taget. Det betyder att även om anställningen gäller tills vidare, får arbetstagaren tillstånd för högst två år i taget. Om personen som ska arbeta hos dig har fått ett kortare tillstånd kan det bero på att hans eller hennes pass är giltigt kortare tid än anställningen. Ett kortare tillstånd än två år kan också bero på att Migrationsverket kan ha svårt att bedöma hur länge anställningen kommer att vara. Det gäller exempelvis om arbetet är att bygga upp verksamheten i ett nystartat företag.

Folk­bok­fö­ring

För att arbetstagaren ska kunna folkbokföra sig i Sverige, krävs att hon eller han har uppehållstillstånd i minst ett år. Om anställningen gäller för en kortare tid än ett år eller arbetstagarens pass går ut inom ett år, kan det innebära att arbetstagaren eller dennes familjemedlemmar inte kan folkbokföra sig. Migrationsverket har inte möjlighet att ändra ett beslut i efterhand enbart med anledning av att personen inte kan folkbokföra sig. Det är därför viktigt att säkerställa att passet är giltigt under hela anställningsperioden.

Meddela Skat­te­verket

När du anställer någon som är medborgare i ett land utanför EU ska du meddela Skatteverket. Du använder en särskilt blankett, SKV 1160, där du bland annat fyller i uppgifter om namn, adress och anställningstid på personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången. Gäller det en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spara doku­menten

Spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om du anställer någon som inte har rätt att arbeta

Den som medvetet eller på grund av oaktsamhet anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige kan få betala en straffavgift eller dömas till böter eller fängelse. En arbetsgivare kan också fråntas rätten till en del eller alla offentliga stöd, bidrag och förmåner och bli återbetalningsskyldig till tidigare utbetalda bidrag. Rätten att delta i offentlig upphandling kan också påverkas för den som har anställt någon som inte har rätt att arbeta i Sverige.

En arbetsgivare som inte meddelar Skatteverket anställning av någon som är medborgare i ett land utanför EU kan dömas till böter eller fängelse.

Det är viktigt att du som arbetsgivare sparar dokumenten från arbetstagaren om dennes rätt att vara och arbeta i Sverige. Du kan behöva visa dem för att bevisa att du har gjort de kontroller som du som arbetsgivare är skyldig att göra.

Du kan bli skyldig att anmäla föränd­ringar i anställ­nings­vill­koren (anmäl­nings­skyl­dighet)

Arbetsgivare inom vissa branscher kan bli skyldiga att anmäla till Migrationsverket om anställningsvillkoren för deras anställda som har arbetstillstånd försämras. Det kallas anmälningsskyldighet.

Migrationsverket kan besluta om anmälningsskyldighet i samband med beslut om arbetstillstånd och meddelar då arbetsgivaren om detta.

Anmälningsskyldigheten innebär att under tiden som arbetstagaren har tillstånd att arbeta hos dig är du skyldig att anmäla om något av anställningsvillkoren ändras till det sämre, jämfört med uppgifterna i anställningsavtalet som låg till grund för arbetstillståndet.

Om du har fått beslut om anmälningsskyldighet, men trots detta inte anmäler eventuellt försämrade anställningsvillkor, kan du dömas till böter eller fängelse.

Om villkoren försämras så att de inte längre uppfyller kraven för arbetstillstånd kan Migrationsverket återkalla arbetstillståndet.

Gör din anmälan om försämrade anställningsvillkor skriftligt till Migrationsverket senast en månad efter det att de försämrade anställningsvillkoren börjat tillämpas.

Lämna anmälan vid ett av Migrationsverkets servicecenter, eller skicka den med post till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ange företagets namn och organisationsnummer, arbetstagarens fullständiga namn och beteckningsnummer när ni gör anmälan.

Beskriv de försämrade villkoren vad gäller lön, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor. Skriv rubrik ”Anmälan om försämrade anställningsvillkor” och bifoga kopia på avtal för de nya villkoren.

Migra­tions­verket kan utföra efter­kon­troller

Migrationsverket kan utföra kontroller under ett pågående arbetstillstånd, så kallade efterkontroller. Vid efterkontrollen kontrollerar Migrationsverket att arbetstagaren har fått den lön och det försäkringsskydd som låg till grund för tillståndet.

Vid en efterkontroll ska du som arbetsgivare lämna uppgifter om löneutbetalningar och arbetstagarens försäkringsskydd. Uppgifterna lämnas på heder och samvete. Migrationsverket kan utdöma vite om du inte lämnar de uppgifter som vi har efterfrågat. 

Om Migrationsverket vid en efterkontroll upptäcker att anställningsvillkoren som låg till grund för tillståndet inte har uppfyllts påbörjar Migrationsverket ett ärende om återkallande av tillståndet.

En arbetstagare som väljer att byta arbetsgivare under tiden som Migrationsverket utreder om arbetstillståndet ska återkallas har fyra månader på sig att ansöka om ett nytt arbetstillstånd för arbete hos den nya arbetsgivaren.

Förlänga till­stånd

Om personen ska fortsätta arbeta hos dig efter att tillståndet slutat gälla ska hen ansöka om en förlängning av tillståndet. Personen har rätt att fortsätta arbeta under väntetiden om hen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och ansökan har lämnats in innan det tidigare tillståndet gått ut. Det gäller även om det tidigare tillståndet hinner gå ut innan personen fått ett beslut på sin ansökan om förlängning.

Vid en förlängning av ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare lämna information om anställningen på nytt, som berörd facklig organisation ska yttra sig över, men du behöver inte annonsera tjänsten igen. Du kan lämna information om anställningen i e-tjänsten. När du lämnat informationen ska arbetstagaren ansöka om att förlänga sitt arbetstillstånd.

Vid en ansökan om förlängt arbetstillstånd kommer Migrationsverket kontrollera att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under föregående tillståndsperiod. Om villkoren som låg till grund för det tidigare tillståndet inte har varit uppfyllda under hela tillståndsperioden kommer Migrationsverket inte att bevilja förlängt arbetstillstånd.

Läs mer om vad som krävs för att få arbetstillstånd

Läs om vilka branscher som omfattas av högre krav

Byte av yrke

Ett arbetstillstånd är alltid begränsat till ett visst yrke. Det innebär att om du erbjuder en ny anställning inom ett annat yrke ska du lämna information om anställningen på nytt och arbetstagaren ska ansöka om nytt arbetstillstånd. Du kan lämna information om anställningen i e-tjänsten. Arbetstagaren får börja arbeta hos dig direkt när ansökan lämnats in under förutsättning att personen ansöker innan det tidigare tillståndet slutat gälla.

Byte av orga­ni­sa­tions­nummer eller ägar­byte

Om företaget byter organisationsnummer, den anställde får en ny arbetsgivare, nya arbetsuppgifter eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre arbetstagarens arbetstillstånd. Du behöver därför lämna information om anställningen igen och arbetstagaren ska därefter ansöka om nytt arbetstillstånd. Du kan lämna information om anställningen i e-tjänsten. Arbetstagaren får börja arbeta innan det nya arbetstillståndet är färdigt under förutsättning att personen ansöker innan giltighetstiden för det gamla tillståndet gått ut.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När en person har haft tillstånd och arbetat i 48 månader kan hen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Arbetstagaren ansöker om förlängning av sitt arbetstillstånd och kan samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. Om arbetstagaren ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd kan Migrationsverket behöva vänta med beslut. Detta beror på att vi bara kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd när det tidsbegränsade uppehållstillståndet har tagit slut.

Om vi måste vänta kan vi inte uppfylla målet att handlägga ansökningar gällande högkvalificerad arbetskraft inom 30 dagar. Därför rekommenderar vi att ansökan om förlängt arbetstillstånd och permanent uppehållstillstånd inte görs mer än 30 dagar innan det befintliga arbetstillståndet slutar gälla.

För att få permanent uppehållstillstånd måste arbetstagaren uppfylla kraven för förlängt arbetstillstånd och dessutom ska han eller hon

  • ha haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
  • kunna försörja sig själv
  • leva ett skötsamt liv.

Med ett permanent uppehållstillstånd har man rätt att arbeta i Sverige utan tidsbegränsning inom alla yrken.

Om anställ­ningen upphör

Om du säger upp den anställde kan hen stanna i Sverige i tre månader för att söka ett nytt arbete under pågående tillståndstid. I annat fall kan Migrationsverket återkalla arbetstillståndet.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Viktigt om försäk­ring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när hen påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste hen ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid hen har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: