Efter beslut – Om den du ska anställa får arbetstillstånd

Här finns information om vilka regler som gäller när du har anställt en person med arbetstillstånd.

Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget eller för den tid anställningen gäller. Det betyder att även om anställningen gäller tills vidare, får arbetstagaren tillstånd för högst två år i taget. Om personen som ska arbeta hos dig har fått ett kortare tillstånd kan det bero på att hans eller hennes pass är giltigt kortare tid än anställningen. Ett kortare tillstånd än två år kan också bero på att Migrationsverket kan ha svårt att bedöma hur länge anställningen kommer att vara. Det gäller exempelvis om arbetet är att bygga upp verksamheten i ett nystartat företag.

Folkbokföring

För att arbetstagaren ska kunna folkbokföra sig i Sverige, krävs att hon eller han har uppehållstillstånd i minst ett år. Om anställningen gäller för en kortare tid än ett år eller arbetstagarens pass går ut inom ett år, kan det innebära att arbetstagaren eller dennes familjemedlemmar inte kan folkbokföra sig. Migrationsverket har inte möjlighet att ändra ett beslut i efterhand enbart med anledning av att personen inte kan folkbokföra sig. Det är därför viktigt att säkerställa att passet är giltigt under hela anställningsperioden.

Meddela Skatteverket

När du anställer någon som är medborgare i ett land utanför EU ska du meddela Skatteverket. Du använder en särskilt blankett, SKV 1160, där du bland annat fyller i uppgifter om namn, adress och anställningstid på personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången. Gäller det en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spara dokumenten

Spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om du anställer någon som inte har rätt att arbeta

Den som medvetet eller på grund av oaktsamhet anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige kan få betala en straffavgift eller dömas till böter eller fängelse. En arbetsgivare kan också fråntas rätten till en del eller alla offentliga stöd, bidrag och förmåner och bli återbetalningsskyldig till tidigare utbetalda bidrag. Rätten att delta i offentlig upphandling kan också påverkas för den som har anställt någon som inte har rätt att arbeta i Sverige.

En arbetsgivare som inte meddelar Skatteverket anställning av någon som är medborgare i ett land utanför EU kan dömas till böter eller fängelse.

Det är viktigt att du som arbetsgivare sparar dokumenten från arbetstagaren om rätten att vara och arbeta i Sverige. Du kan behöva visa dem för att bevisa att du har gjort de kontroller som du som arbetsgivare är skyldig att göra.

Migrationsverket kan utföra efterkontroller

Migrationsverket kan utföra kontroller under ett pågående arbetstillstånd, så kallade efterkontroller. Vid efterkontrollen kontrollerar Migrationsverket att arbetstagaren har fått den lön och det försäkringsskydd som låg till grund för tillståndet.

Vid en efterkontroll ska du som arbetsgivare, på begäran av Migrationsverket, lämna uppgifter om löneutbetalningar och arbetstagarens försäkringsskydd. Uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Om Migrationsverket vid en efterkontroll upptäcker att anställningsvillkoren som låg till grund för tillståndet inte har uppfyllts påbörjar Migrationsverket ett ärende om återkallande av tillståndet.

En arbetstagare som väljer att byta arbetsgivare under tiden som Migrationsverket utreder om arbetstillståndet ska återkallas har fyra månader på sig att ansöka om ett nytt arbetstillstånd för arbete hos den nya arbetsgivaren.

Förlänga tillstånd

Om personen ska fortsätta arbeta hos dig efter att tillståndet slutat gälla ska han eller hon ansöka om en förlängning av tillståndet. Personen har rätt att fortsätta arbeta under väntetiden om ansökan har lämnats in innan det tidigare tillståndet gått ut. Det gäller även om det tidigare tillståndet hinner gå ut innan personen fått ett beslut på sin ansökan om förlängning.

Vid en förlängning av ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare skapa ett nytt anställningserbjudande som berörd facklig organisation ska yttra sig över, men du behöver inte annonsera tjänsten igen. När du skapat anställningserbjudande ska arbetstagaren ansöka om att förlänga sitt arbetstillstånd.

Om ditt företag är i en bransch som omfattas av högre krav på kontroll och utredning ska du dessutom skicka med kontrolluppgift och lönespecifikationer för samtliga månader som personen har haft tillstånd för arbete hos dig.

Skapa ett nytt anställningserbjudande om arbetstagaren ska förlänga sitt arbetstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om vilka branscher som omfattas av högre krav

Byte av yrke

Ett arbetstillstånd är alltid begränsat till ett visst yrke. Det innebär att om du erbjuder en ny anställning inom ett annat yrke ska du skapa ett nytt anställningserbjudande och arbetstagaren ska ansöka om nytt arbetstillstånd Arbetstagaren får börja arbeta hos dig direkt när ansökan lämnats in under förutsättning att personen ansöker innan det tidigare tillståndet slutat gälla.

Skapa ett nytt anställningserbjudande om du erbjuder anställning inom ett annat yrkelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte av organisationsnummer eller ägarbyte

Om företaget byter organisationsnummer, den anställde får en ny arbetsgivare, nya arbetsuppgifter eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre arbetstagarens arbetstillstånd. Du behöver därför skapa ett nytt anställningserbjudande och arbetstagaren ska därefter ansöka om nytt arbetstillstånd. Arbetstagaren får börja arbeta innan det nya arbetstillståndet är färdigt under förutsättning att personen ansöker innan giltighetstiden för det gamla tillståndet gått ut.

Skapa ett nytt anställningserbjudande om arbetstagaren behöver ansöka om nytt arbetstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Permanent uppehållstillstånd

När personen har haft tillstånd och arbetat i 48 månader kan Migrationsverket fatta beslut om ett permanent uppehållstillstånd. Med ett permanent uppehållstillstånd har man rätt att arbeta i Sverige utan tidsbegränsning inom alla yrken.

Om anställningen upphör

Om du säger upp den anställde kan han eller hon stanna i Sverige i tre månader för att söka ett nytt arbete. I annat fall kan Migrationsverket återkalla arbetstillståndet.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.