Krav för arbetstillstånd – infor­ma­tion för arbets­gi­vare

Här hittar du information om vilka regler som gäller för att den du vill anställa ska få arbetstillstånd och vad du som arbetsgivare behöver göra.

Omfattas personen av särskilda regler?

Kraven som listas på denna sida gäller för allmänt arbetstillstånd. För vissa yrken och länder gäller särskilda regler. Du hittar dem i denna lista:

Finns personen redan i Sverige?

Huvudregeln är att den du ska anställa ska ansöka om och ha sitt tillstånd klart före resan till Sverige. Vissa kan dock lämna in sin ansökan om arbetstillstånd här i Sverige:

Krav för arbets­till­stånd

Annonsera under minst 10 dagar

Du måste annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar. Kravet på annonsering beror på att rekryteringsförfarandet måste vara förenligt med Sveriges åtaganden inom EU. Se 6 kap 2§ i utlänningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om annonsering på sidan När du ska anställa

Teckna anställningsavtal

Teckna ett anställningsavtal med arbetstagaren. Det ska vara underskrivet av båda parter. Läs om vad ett anställningsavtal bör innehålla.

Avtala med arbetstagaren om anställningsvillkor och lön för god försörjning

Anställningsvillkor och lön ska vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Anställningen ska även göra det möjligt för arbetstagaren att uppnå god försörjning. Det innebär att arbetstagaren måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här.

Ordna med försäkringar

I ansökan ska du uppge vilka försäkringar som du har för avsikt att teckna för arbetstagaren i samband med att denne påbörjar sin anställning hos dig. När väl anställningen påbörjas ska försäkringarna vara tecknade. Läs mer om försäkringar.

Lämna information om anställningen

Du ska lämna information om anställningen och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Läs mer om detta på sidan När du ska anställa

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om anställningen uppfyller villkoren för arbetstillstånd bör ett anställningsavtal, förutom namn och kontaktuppgifter, innehålla bland annat:

 • arbetstagarens namn och adress
 • arbetsgivarens namn och adress
 • information om var arbetsplatsen ligger
 • kort beskrivning av arbetsuppgifter och titel
 • anställningsform (tillsvidare-, visstids- eller provanställning)
 • anställningens startdatum eller tidpunkt för start
 • uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
  arbetstider
 • vad som gäller vid övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete
 • semesterdagar eller semesterersättning
 • vilket kollektivavtal som gäller om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Du kan undvika extra hand­lägg­ning genom en flex­ibel start för anställ­ningen

Om handläggningen av ditt ärende tar tid kan det startdatum som du angett i anställningsavtalet bli passerat. Då kan Migrationsverket behöva inhämta ett nytt startdatum från dig – något som riskerar att förlänga handläggningstiden.

För att undvika det här kan du formulera anställningsavtalet så att det inte anger ett specifikt startdatum utan i stället anger att anställningen startar från och med den dag som Migrationsverket beviljar arbetstillståndet.

Vissa bran­scher har högre krav

Du som ska anställa inom städ, hotell och restaurang, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service, bemanning, personlig assistans samt nystartade verksamheter inom alla branscher omfattas av högre krav. Det betyder att du till exempel behöver bifoga fler dokument när du påbörjar en ansökan om arbetstillstånd.

Läs mer om branscher med högre krav.

Företag betraktas som nystartade om verksamheten har varat kortare tid än ett år. Om du har ett nystartat företag ska du, utöver att uppfylla de generella kraven, även redovisa hur företaget klarar av att garantera lön för den som söker arbetstillstånd.

Nystartade företag som är registrerade i ett land utanför EU och som har verksamhet i Sverige måste ha en filial registrerad här. Det är då filialen som ansvarar för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller när information om anställningen lämnas och som vid behov ska lämna ytterligare uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Ska du anställa någon som har haft tillstånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt tillstånd för arbete?

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla arbetstagarens tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver arbetstagaren därför skicka in dokument som visar att bland annat villkoren för lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som hen har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Vid ansökan om förlängning får arbetstagaren arbeta under handläggningstiden om hen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och ansökan lämnas in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har gått ut.

Om arbetstagaren ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd kan Migrationsverket behöva vänta med beslut. Detta beror på att vi bara kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd när det tidsbegränsade uppehållstillståndet har tagit slut. Om vi måste vänta kan vi inte uppfylla målet att handlägga ansökningar gällande högkvalificerad arbetskraft inom 30 dagar.

Därför rekommenderar vi att ansökan om förlängt arbetstillstånd och permanent uppehållstillstånd inte görs mer än 30 dagar innan det befintliga arbetstillståndet slutar gälla.

Läs mer om vad som gäller om arbetstagaren ansöker om förlängning av sitt arbetstillstånd

Du måste teckna försäkringar

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt stöd om den försäkrade blir sjuk eller skadad. En sjukförsäkring ska inte förväxlas med en sjukvårdsförsäkring, som hjälper den försäkrade att få snabbare tillgång till vård.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet om den försäkrade dör. De pengar som då betalas ut kan t.ex. göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning under en längre period. Försäkringen ger ersättning om försäkringstagaren skadat sig i jobbet eller på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen. Trygghetsförsäkring kallas ofta för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och förkortas TFA.

Tjänstepensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring är en försäkringslösning för att trygga en tjänstepension. Den kan tecknas av arbetsgivaren till förmån för arbetstagaren, eller tecknas av arbetstagaren, men då betalas av arbetsgivaren. När en tjänstepensionsförsäkring tecknas kan variera mellan olika kollektivavtal.

För att kunna söka om en förlängning av arbetstillståndet måste arbetstagaren ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid hen har haft arbetstillstånd i Sverige. Därför är det viktigt att det framgår i dokumentationen vilket datum som försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att arbetstagaren har en privat försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: