Krav för arbetstillstånd – infor­ma­tion för arbets­gi­vare

Här hittar du information om vilka regler som gäller för att den du vill anställa ska få arbetstillstånd och vad du som arbetsgivare behöver göra.

Infor­ma­tion till dig som ska anställa någon som har haft till­stånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt till­stånd för arbete

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla arbetstagarens tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver arbetstagaren därför skicka in dokument som visar att bland annat villkoren för lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som han eller hon har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Läs mer om vad som gäller om arbetstagaren ansöker om förlängning av sitt arbetstillstånd

För att den du vill anställa ska få ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare

 • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
 • ha tecknat ett anställningsavtal med arbetstagaren, underskrivet av båda parter
 • ha avtalat med arbetstagaren om anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha avtalat med arbetstagaren om en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen
 • ha avtalat med arbetstagaren om anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att uppnå god försörjning. Det innebär att arbetstagaren måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här
 • lämna information om anställningen och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om anställningen uppfyller villkoren för arbetstillstånd bör ett anställningsavtal innehålla bland annat följande uppgifter:

 • arbetstagarens namn och adress
 • arbetsgivarens namn och adress
 • information om arbetsplatsen
 • kort beskrivning av arbetsuppgifter och titel
 • anställningsform (tillsvidare-, visstids- eller provanställning)
 • anställningens startdatum eller tidpunkt för start
 • uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • arbetstider
 • vad som gäller vid övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete
 • semesterdagar eller semesterersättning
 • vilket kollektivavtal som gäller om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Du kan undvika extra hand­lägg­ning genom en flex­ibel start för anställ­ningen

Om handläggningen av ditt ärende tar tid kan det startdatum som du angett i anställningsavtalet bli passerat. Då kan Migrationsverket behöva inhämta ett nytt startdatum från dig – något som riskerar att förlänga handläggningstiden.

För att undvika det här kan du formulera anställningsavtalet så att det inte anger ett specifikt startdatum utan i stället anger att anställningen startar från och med den dag som Migrationsverket beviljar arbetstillståndet.

Det finns särskilda regler när det gäller arbete och tillstånd för vissa yrken och för medborgare i en del länder. Särskilda regler gäller till exempel för bärplockare, artister och forskare.

Särskilda regler för arbetstillstånd för vissa yrken och länder

Inom vissa branscher ställs högre krav på dig som arbetsgivare. Det gäller till exempel dig som ska anställa inom restaurang-, städ- eller byggbranschen. Tänk på att kontrollera om du eller den du vill anställa berörs av dessa regler.

Högre krav för vissa branscher

Nystar­tade företag

Om du har en nystartad verksamhet och vill anställa en person som är medborgare i ett land utanför EU gäller särskilda krav. Migrationsverket betraktar en verksamhet som varat kortare tid än ett år som nystartad. Förutom reglerna ovan ska du som har en nystartad verksamhet också redovisa hur företaget klarar av att garantera lön för den som söker arbetstillstånd. Läs mer under När du ska anställa någon från ett land utanför EU.

Nystartade företag som är registrerade i ett land utanför EU och som har verksamhet i Sverige måste ha en filial registrerad här. Det är då filialen som ansvarar för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller när information om anställningen lämnas och som vid behov ska lämna ytterligare uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Läs mer om hur du ska göra för att visa hur du som arbetsgivare uppfyller kraven och hur du ska göra när du ska anställa någon från ett land utanför EU som behöver arbetstillstånd för att arbeta hos dig.

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: