Anställa en bärplockare

En bärplockare som är medborgare i ett land utanför EU behöver ha arbetstillstånd.

De flesta behöver arbetstillstånd

De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon reser till Sverige men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen har rest in i Sverige.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Även personer som är anställda vid bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige och anställda som förflyttas inom en koncern för arbete behöver arbetstillstånd.

Länder vars medborgare behöver visum för att vara i Sverige kortare tid än tre månaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler än de som plockar bär omfattas

Kraven gäller även de personer som ska arbeta som stöd till bärplockare. Det betyder att samma villkor ställs på dig när du till exempel anställer en kock eller tolk för bärplockarna.

Ett arbetstillstånd är knutet till ett visst yrke och en viss arbetsgivare. Därför ska du skriva det yrke personen faktiskt arbetar inom när du fyller i anställningserbjudandet. 

Krav för arbetstillstånd

Det ställs särskilda krav på dig som vill anställa eller anlita en person som ska arbeta inom bärplockarbranschen. Du ska

  • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar (gäller bara svenska företag, ej företag med filial i Sverige)
  • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjuda arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • fylla i ett anställningserbjudande
  • ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
  • visa att du har betalat ut lön om du tidigare anställt eller anlitat bärplockare
  • redovisa hur företaget klarar av att betala den erbjudna månadslönen (bruttolön samt eventuella sociala avgifter) även vid dålig bärtillgång och om arbetstagaren inte klarar av att plocka bär motsvarande den erbjudna månadslönen. Detta kan exempelvis göras genom att visa att det finns likvida medel på bank eller motsvarande, checkkrediter, garantier från bank (gäller endast bank inom EU/EES och Schweiz). Det kan även göras genom en juridisk bindande utfästelse från annan finansiär eller borgensförbindelse från borgensman som kan visa att tillgångar finns. Till stöd för detta kan exempelvis även balans- och resultatrapporter lämnas in
  • vägleda personerna du anställer eller anlitar i deras arbete och organisera praktiska frågor som transport, mat och logi på ett sätt som är brukligt inom branschen. Redovisa skriftligt för din planering
  • redovisa samtliga kostnader som belastar personen du anställer eller anlitar
  • visa dokumentation på att du har informerat om arbetet, de erbjudna anställningsvillkoren, allemansrätten och trafikregler i Sverige.

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Fakta om avtalen

LO (Landsorganisationen) har beslutat att Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ska ha organisations- och avtalsrätten för den som plockar bär. Det innebär att det är SKAF som ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Om arbetstagaren arbetar heltid och är anställd av ett företag med verksamhet i Sverige är det enligt LO ramavtalet med Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som är kollektivavtal.

Ett svenskt företag kan köpa tjänsten bärplockning av ett utländskt företag. Det utländska företaget måste ha en filial i Sverige. Det är uppdragsgivaren i Sverige som ska garantera vilka anställningsvillkor som gäller på blanketten Anställningserbjudande.

Om arbetstagaren är anställd av ett utländskt bemanningsföretag som inte har verksamhet i Sverige är det Bemanningsavtalet som ska tillämpas. Detta gäller oavsett om kollektivavtal är tecknat eller inte.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Du som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara i Sverige och arbeta hos dig. Du ska också meddela Skatteverket att du har anställt en person från ett land utanför EU.

Kravet på att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige och meddela Skatteverket gäller inte när du anställer personer som är medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz. Det gäller heller inte familjemedlemmar till dessa oavsett familjemedlemmens medborgarskap.

Förbud mot diskriminering

Ingen person får diskrimineras i arbetslivet på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg. Arbetsgivaren bör vara medveten om att kontrollen av arbetstagaren inte får göras på ett diskriminerande sätt. För att undvika diskriminering bör därför arbetsgivaren inte heller ta beslut om att kontrollera en arbetstagares rätt att vara och arbeta i Sverige baserat endast på arbetstagarens etniska ursprung, hudfärg eller språkkunskaper.

Läs mer om förbud mot diskriminering i Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*






Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.