Anlita bärploc­kare som har ett ombud

När du ska anställa eller anlita någon som är medborgare i ett land utanför EU behöver den personen i de flesta fall ett uppehålls- och arbetstillstånd. Det är du som uppdragsgivare som påbörjar ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd när du ska anlita personer med ombud som ska arbeta som bärplockare eller servicepersonal.

Anställa en arbets­ta­gare som inte har ett ombud

Om du ska anställa en person som inte har ett ombud ska den personen anställas enligt reglerna för säsongsarbete.

Läs mer om att anställa en säsongsarbetare

Anlita en grupp arbets­ta­gare som har ett ombud

Du kan använda e-tjänsten för att anlita arbetstagare som har ett ombud. Du som uppdragsgivare ska då lämna information om anställningen i e-tjänsten.

Krav för uppe­hålls- och arbets­till­stånd

För att den person du vill anlita som bärplockare ska få ett uppehålls- och arbetstillstånd ska

 • arbetstagaren ha ett giltigt pass
 • du lämna information om anställningen och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • du ha avtalat med arbetstagaren om anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • du ha avtalat med arbetstagaren om arbete som gör det möjligt för arbetstagaren att uppnå en god försörjning. Kravet på god försörjning innebär att månadslönen uppgår till minst 80 procent av medianlönen som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här
 • du visa att du har betalat ut lön om du tidigare anställt eller anlitat bärplockare
 • du redovisa hur företaget klarar av att betala den erbjudna månadslönen även vid dålig bärtillgång och om arbetstagaren inte klarar av att plocka bär motsvarande den erbjudna månadslönen
 • redovisa att du kan vägleda personerna du anlitar i deras arbete och organisera praktiska frågor som transport, mat och logi på ett sätt som är brukligt inom branschen
 • du redovisa samtliga kostnader som belastar personen du anställer eller anlitar
 • du visa dokumentation på att du har informerat om arbetet, de erbjudna anställningsvillkoren, allemansrätten och trafikregler i Sverige
 • ombudet/arbetsgivaren ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagarna när de påbörjar anställningen.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om anställningen uppfyller villkoren för arbetstillstånd bör ett anställningsavtal innehålla bland annat följande uppgifter:

 • arbetstagarens namn och adress
 • arbetsgivarens namn och adress
 • information om arbetsplatsen
 • kort beskrivning av arbetsuppgifter och titel
 • anställningsform (tillsvidare-, visstids- eller provanställning)
 • anställningens startdatum eller tidpunkt för start
 • uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • arbetstider
 • vad som gäller vid övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete
 • semesterdagar eller semesterersättning
 • vilket kollektivavtal som gäller om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Du kan undvika extra hand­lägg­ning genom en flex­ibel start för anställ­ningen

Om handläggningen av ditt ärende tar tid kan det startdatum som du angett i anställningsavtalet bli passerat. Då kan Migrationsverket behöva inhämta ett nytt startdatum från dig – något som riskerar att förlänga handläggningstiden.

För att undvika det här kan du formulera anställningsavtalet så att det inte anger ett specifikt startdatum utan i stället anger att anställningen startar från och med den dag som Migrationsverket beviljar arbetstillståndet.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och lämna information om anställningen behöver du

Kraven gäller även de som ska arbeta som stöd till bärploc­kare

Kraven för att få uppehålls- och arbetstillstånd gäller även de personer som ska arbeta som stöd till bärplockare. Det betyder att samma villkor ställs på dig när du till exempel anlitar en kock, mekaniker eller tolk för bärplockarna.

Ett uppehålls- och arbetstillstånd är knutet till ett visst yrke och en viss arbetsgivare. Därför ska du skriva det yrke personen faktiskt arbetar inom när du lämnar information om anställningen .

För att arbetstagaren ska kunna få uppehålls- och arbetstillstånd ska ombudet/arbetsgivaren ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Du som anlitar en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara i Sverige och arbeta hos dig. När en person anställs från ett land utanför EU ska detta generellt också anmälas till Skatteverket.

Förbud mot diskri­mi­ne­ring

Ingen person får diskrimineras i arbetslivet på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg. Arbetsgivaren bör vara medveten om att kontrollen av arbetstagaren inte får göras på ett diskriminerande sätt. För att undvika diskriminering bör därför arbetsgivaren inte heller ta beslut om att kontrollera en arbetstagares rätt att vara och arbeta i Sverige baserat endast på arbetstagarens etniska ursprung, hudfärg eller språkkunskaper.

Läs mer om förbud mot diskriminering i Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare Pdf, 254.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du ska redovisa hur företaget klarar av att betala den avtalade månadslönen (bruttolön samt eventuella sociala avgifter) även vid dålig bärtillgång och om arbetstagaren inte klarar av att plocka bär motsvarande den erbjudna månadslönen. Detta kan exempelvis göras genom att visa att det finns likvida medel på bank eller motsvarande, checkkrediter, garantier från bank (gäller endast bank inom EU/EES och Schweiz).

Det kan även göras genom en juridisk bindande utfästelse från annan finansiär eller borgensförbindelse från borgensman som kan visa att tillgångar finns. Till stöd för detta kan exempelvis även balans- och resultatrapporter lämnas in.

När du har lämnat information om anställningen via e-tjänsten ska du meddela ombudet så att hen kan göra sin del av ansökningen. När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Då kan även ombudet för arbetstagarna slutföra sin del.

Du kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om ni har lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Det är Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) som har organisations- och avtalsrätten för den som plockar bär. När du har lämnat information om anställningen ska du spara dokumentet på din dator. Skicka sedan informationen och blanketten för det fackliga yttrandet till SKAF. De ska sedan skicka tillbaka sitt yttrande till dig.

Du som uppdragsgivare i Sverige får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Ombudet för gruppen arbetstagare får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får ombudet genom den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land han eller hon bor.

Arbetstagaren ska ha fått sitt uppehålls- och arbetstillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige och börjar arbeta. Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Ett beslut om uppehålls- och arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: