Anställa en au pair

En au pair är en person som bor hos en familj och får ersättning för lättare hushållsarbete och barntillsyn. Syftet med vistelsen ska vara att få internationella erfarenheter och möjlighet att lära sig svenska språket och kulturen.

En au pair som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav för arbetstillstånd

För att den person du vill anställa som au pair ska få ett arbetstillstånd ska

  • han eller hon vara mellan 18 och 30 år
  • du erbjuda högst 25 timmars lättare hushållsarbete per vecka
  • au pairen studera svenska under en större del av resten av tiden
  • du erbjuda kost och logi
  • du erbjuda lägst 3 500 kronor per månad i lön före skatt
  • tiden för hushållsarbete och studier inte överstiga 40 timmar per vecka.

Du ska skriva ett erbjudande om arbete där ovanstående villkor framgår och skicka till au pairen. Du ska också skicka med ett intyg om studieplats för studier i svenska.

 Au pairen får inte arbeta heltid

Den som har tillstånd för att arbeta som au pair får inte arbeta som barnskötare eller hemhjälp på heltid.

Tidigare vistelse som au pair i något annat land omedelbart före den planerade vistelsen i Sverige kan minska möjligheterna att få tillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan tyda på att det rör sig om regelrätt arbete som barnskötare eller liknande och inte en au pair vistelse.

Ansöka om arbetstillstånd

Au pairen ska själv ansöka om tillstånd. Mer information finns under Arbeta i Sverige.

Efter beslut

När beslut är fattat skickas en kopia till dig där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från au pairen. Tillstånd kan beviljas för den tid anställningen gäller, men aldrig längre än personens pass är giltigt. Ett arbetstillstånd som au pair kan sammanlagt beviljas för högst ett år. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av utlandsmyndigheten. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången. Gäller det en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Överklaga

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.