Före detta asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd

Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla (fått laga kraft) kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige. Det gäller även dig som har fått dina asylskäl prövade för första gången och redan har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut i ett annat ärende.

Om du vill arbeta under tiden du är asylsökande ska du ha AT-UND, vilket betyder att du är undantagen kravet på arbetstillstånd. Om du har fått avslag på din ansökan om asyl men har en anställning kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd och på så sätt stanna i Sverige och fortsätta arbeta.

Läs vad som krävs för att få AT-UND

Krav för arbets­till­stånd för dig som har fått avslag på din ansökan om asyl

För att få arbetstillstånd ska

 • din ansökan om arbetstillstånd ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor (14 dagar) efter att beslutet på din ansökan om asyl har börjat gälla (fått laga kraft)
 • du kunna styrka din identitet med ett godkänt och giltigt pass
 • du ha haft AT-UND under tiden du har varit asylsökande
 • du ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste fyra månaderna
 • din anställning fortsätta i minst tolv månader framåt
 • dina anställningsvillkor vara på minst samma nivå som enligt svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen eller yrket i Sverige. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring. Kraven måste ha varit uppfyllda under de senaste fyra månaderna av din anställning
 • du ha en anställning som gör det möjligt för dig att uppnå god försörjning. Det innebär att du måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) har publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här.

För att få ett arbetstillstånd efter ett avslag på din ansökan om asyl krävs att du började arbeta under din tid som asylsökande. Om du tidigare har haft ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och arbetade i Sverige innan du ansökte om asyl kan du inte få ett nytt arbetstillstånd medan du befinner dig i Sverige. I ett sådant fall måste du först lämna Sverige och ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Du kan då komma tillbaka till Sverige efter att du har beviljats ett arbetstillstånd.

Beslutet börjar gälla (får laga kraft) om

 • du har accepterat och skrivit under en nöjdförklaring
 • det har gått tre veckor från den dag då du fick veta Migrationsverkets beslut och under förutsättning att du inte har överklagat beslutet
 • det har gått tre veckor från den dag som du fick veta migrationsdomstolens dom och du valde att inte överklaga den till Migrationsöverdomstolen
 • Migrationsöverdomstolen inte ger prövningstillstånd.

För att få arbetstillstånd ska du uppfylla kraven för arbetstillstånd för ett arbete. Du kan inte ha två eller flera arbeten som tillsammans gör att kraven uppfylls.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om Migrationsverket har omhändertagit ditt pass under asylprocessen och om vi fortfarande har kvar det, behöver du inte skicka in en kopia på passet tillsammans med din ansökan.

Läs mer om vilka krav som ställs på din arbetsgivare

Om du inte uppfyller kraven

För att du ska kunna få arbetstillstånd medan du är i Sverige måste alla kraven ovan vara uppfyllda. I annat fall ska du lämna Sverige och lämna in din ansökan och vänta på beslut i ditt hemland eller något annat land där du har tillstånd att bo.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till­stånd för din familj

Din familj kan få tillstånd för samma tid som du om du kan försörja dem. Som familj räknas

 • din sambo, make/maka eller registrerad partner
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år. Om dina barn har lämnat Sverige efter att de fått avslag på asylansökan kan de få tillstånd fram till att de fyller 21 år.

Försörj­nings­krav

För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv och din familj.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Så ansöker din familj

Om din familj också är asylsökande i Sverige måste de ha fått avslag på sin asylansökan som har börjat gälla (fått laga kraft) för att kunna lämna in en ansökan i Sverige utan att lämna landet. Ansökan ska lämnas in inom två veckor från det att beslutet har börjat gälla (fått laga kraft).

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan. Om de ska ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om tillstånd för familjen

Så ansöker du om arbetstillstånd

1

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och mejladress.

Det är viktigt du har tillgång till den mejladress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer att använda mejladressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

2

Du får ett mejl

När arbetsgivaren har lämnat information om anställningen får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv. Om du har familj som också behöver uppehållstillstånd ansöker du om tillstånd för dem samtidigt. Du ska också kontrollera att uppgifterna om dina anställningsvillkor i informationen om anställningen stämmer med det du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Läs mer om tillstånd för familjen

3

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan:

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om du under asylprocessen har fått ditt pass omhändertaget av Migrationsverket behöver du inte skicka in en kopia på ditt pass
 • ditt anställningsavtal (om avtalet är på annat språk än engelska eller svenska ska det översättas och bifogas tillsammans med en kopia på originaldokumentet)
 • information om anställningen och ett fackligt yttrande från berörd facklig organisation som du får från din arbetsgivare
 • lönespecifikationer från de senaste fyra månaderna.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du samti­digt ansöker om uppe­hålls­till­stånd för din familj

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland. Om dina familjemedlemmar under asylprocessen har fått sina pass omhändertaget av Migrationsverket behöver de inte skicka in en kopia på passen
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige, eller dokument som visar att du är ensam vårdnadshavare
 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj. Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Familjemedlemmar som befinner sig utanför Sverige och som ansöker om uppehållstillstånd ska besöka en svensk ambassad eller generalkonsulat för att få uppehållstillståndskort.

Läs mer om tillstånd för familjen

Om du ansöker om arbets­till­stånd för att fort­sätta arbeta hos samma arbets­gi­vare som du arbetat hos tidi­gare

 • sammanställning av alla inkomstuppgifter från Skatteverket eller underlag för inkomstdeklaration från Skatteverket som visar din inkomst för föregående tillståndsperiod
 • eventuella lönespecifikationer för innevarande år.

4

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer att kontakta dig om det behövs mer information.

Avgifter för arbetstillstånd

5

Migrationsverket handlägger

Har du ansökt om arbetstillstånd innan ditt uppehållstillstånd gått ut har du rätt att arbeta medan du väntar på beslut.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Handläggningstider för arbetstillstånd

6

Visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

7

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

8

Du får beslut

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet skickas sedan hem till din adress i Sverige. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Beslut om avvisning eller utvisning fortsätter att gälla

Om du har fått ett avslag på din asylansökan och fått ett beslut om avvisning eller utvisning fortsätter det att gälla även om du lämnar in en ansökan om arbetstillstånd. Migrationsverket kan bara i vissa fall besluta om att arbetet med att förbereda för din hemresa ska avbrytas tills du har fått ett beslut på din ansökan om arbetstillstånd.

Om du får ett uppehålls- och arbetstillstånd har du rätt att vara i Sverige så länge tillståndet gäller. Ditt avvisnings- eller utvisningsbeslut fortsätter dock att gälla i upp till fyra år efter att det har börjat gälla eller tills beslutet återkallas. Det är därför mycket viktigt att du vid en ansökan om förlängning av ditt tillstånd ansöker innan ditt tidigare tillstånd går ut. Om din ansökan kommer in efter att ditt tillstånd har gått ut kommer den att prövas enligt reglerna om hinder mot verkställighet och då gäller helt andra och hårdare krav för att få tillstånd.

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Du kan överklaga ett avslagsbeslut om arbetstillstånd. Ett överklagande ska lämnas in till Migrationsverket senast tre veckor efter den dag du fick beslutet. Om du inte får arbetstillstånd gäller ditt tidigare beslut om avvisning eller utvisning.

Läs mer om vad som händer efter beslut

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011. Om din familj i Sverige också behöver uppehållstillstånd ska varje familjemedlem skicka in en egen ansökan. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 855.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: