پناهجویان قبلی که کار پیدا کرده اند و میخواهند تقاضای اجازه کاری کنند

Asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd – dari

اگر در پرونده پناهندگی خود جواب منفی دریافت نموده اید و یک فیصله ترک خاک یا اخراج هم دریافت کرده‌اید که زمان اعتبار آن شروع شده (یعنی قطعی شده است)، در بعضی موارد می‌توانید بدون خارج شدن از سویدن، درخواست اقامت کاری نمایید. این موضوع برای شما هم که تقاضای پناهندگی شما بررسی شده و اولین جواب منفی خود را از دفتر مهاجرین دریافت نموده‌اید و یا در یک پرونده دیگر فیصله ترک خاک یا اخراج دریافت نموده‌اید، هم اعتبار دارد.

اگر در جریان پناهندگی شما میخواهید کار کنید، باید وضعیت AT-UND داشته باشید، یعنی شما از لزوم داشته اجازه کاری مستثنی هستید. در صورتیکه درخواست پناهندگی تان رد شده باشد ولی شما شغلی داشته باشید، شما می توانید در بعضی موارد به درخواست اجازهٔ کار اقدام کنید و بدین ترتیب در سویدن بمانید و به کسب و کار خویش ادامه بدهید.

معلوم کیند که برای بدست آوردن AT-UND چی باید کرد

لوازمات حصول اجازه کاری اگر عریضه پناهندگی تان رد شده

برای کسب اجازهٔ کار باید

 • عریضه اجازه کاری تان باید حد اقل در ظرف دو هفته (14 روز) پس از اینکه فیصله در باره درخواست پناهندگی تان قابل اجرا شد (وارد نیرو های قانونی گردید) باید به دفتر امور مهاجرت داده شود.
 • شما باید هویت تان را توسط پاسپورت قانونی و معتبر تثبیت کنید
 • در جریانی پناهجویی باید وضعیت  AT-UND حاصل کرده باشید
 • شما در طول چهار ماه آخر نزد همان یک کارفرما استخدام هستید
 • مدت استخدام تان باید حد اقل تا دوازده ماه آینده ادامه داشته باشد
 • شرایط استخدام باید حد اقل به سطح قرارداد دستجمعی سویدن یا شرایط مروج در مسلک یا حرفه مربوطه در سویدن باشند. بر علاوه اجوره، شرایط کاری باید بیمه صحی، بیمه حیاتی، بیمه اجتماعی در صورت صدمه حرفه یی، و بیمه تقاوت حرفه یی فراهم کند. لوازمات باید در ظرف چهار ماه اخیر کار تان برآورده شود.
 • شغلی داشته باشید که شما را قادر می سازد تا به یک معیشت خوب دست یابید. این بدین معنیست که شما باید حقوق ماهانه ای داشته باشید که حداقل 80 درصد از حقوق متوسط منتشر شده توسط آمار سوئد (SCB) باشد و در زمان درخواست معتبر بوده است. در رابطه به شروط معیشت درینجا بیشتر بخوانید (به انگلیسی).

برای اینکه اجازه کار را بعد از جواب منفی به درخواست پناهندگی بدست آورد، لازم است که شما کار خود را زمانی شروع نموده بودید که شما هنوز پناه جو بودید. اگر شما قبل از اینکه درخواست پناهندگی در سویدن نموده بودید، اجازه کار و اجازه اقامت موقتی را داشتید و در سویدن کار میکردید، شما نمیتوانید اجازه جدید کار را تا زمانیکه در سویدن هستید، بدست آورید. در چنین حالت باید اول سویدن را ترک کنید و دوباره به درخواست اجازهٔ کار اقدام کنید. بعد از اینکه اجازه جدید کار به شما داده شد، شما میتوانید به سویدن بیایید.

فیصله قابل اجرا میشود (وارد نیروی قانون میشود) اگر

 • شما یک اعلامیه پذیرش را قبول و امضأ کرده باشید
 • سه هفته پس از تاریخی که دفتر امور مهاجرت در مورد شما فیصله کرد، با تصور اینکه شما علیه فیصله هیچ اقدامی نکرده باشید.
 • سه هفته از تاریخی گزشته باشد که به شما در مورد اختیارات محکمه مهاجرت آگاه داده شده باشد، و شما انتخاب کرده باشید که علیه فیصله در محکمه Migrationsöverdomstolen (محکمه تجدید نظر کیس های مهاجرین) عریضه نمیکنید.
 • محکمه مهاجرت اجازه عریضه تجدید نظر را ندهد.

برای حصول اجازه کاری، شما باید لوازمات برای حصول اجازه کاری را برآورده بسازید. شما نمیتوانید دو یا سه وظیفه داشته باشید، که بدان معنا باشد که شما لوازمات را مکمل ساخته اید.

اگر پاسپورت شما نزدیک به تاریخ انقضا باشد، باید آنرا تمدید کنید بخاطریکه اجازه نامه شما نمیتواند مدت بیشتر از پاسپورت شما باشد.

اگر دفتر امور مهاجرت در جریان پروسه پناهندگی پاسپورت تانرا گرفته باشد، ضروری نیست که شما کاپی پاسپورت را همرای عریضه ارسال کنید.

معلوم کنید که چه لوازمی از کار گزار شما تحت عنوان "برای کار گزار" تقاضا میرود (به انگلیسی)

اگر شما لوازمات را برآورده نمی سازید

برای حصور اجازه کاری در هنگام اقامت تان در سویدن، باید تمام لوزمات فوق را برآورده بسازیید. در غیر آن باید پس از تسلیم کردن عریضه سویدن را ترک کنید و در کشور اصلی تان یا یک کشور دیگر که اجازه اقامت داشته باشید، منتظر بمانید.

برای طرز تقاضا معلومات بیشتر حاصل کنید (به انگلیسی)

معلومات مهم در باره بیمه

در هنگام زندگی در سویدن شما باید بیمه ای داشته باشید که در صورت کدام مریضی یا حادثه تمام مخارج تحت پوشش آن بیمه قرار بگیرد. اگر شما در راجستر عمومی ثبت نام شده اید، مخارج تان توسط بیمه امنیتی اجتماعی سویدنی تحت پوشش قرار میگیرد.

برای ثبت نام کردن در راجستر عمومی، بطور عموم شما باید اجازه اقامه در سویدن حد اقل برای یک سال داشته باشید، با تصور اینکه برای یک سال یا بیشتر در اینجا زندگی خواهید کرد.

برای معلومات بیشتر در مورد راجستر شدن عمومی به وبسایت آژانس مالیه (Tax Agency) مراجعه نمایید External link, opens in new window.

اجازه نامه برای فامیل شما

خانواده تان می تواند برای همان مدت که شما اقامه دارید، اقامه داشته باشد بشرطیکه شما توان تأمین معیشت خانواده تان را داشته باشید. فامیل یعنی

 • خانم، شوهر یا همسر قانونی شما
 • اولاد های مجرد و پائین 18 سال شما یا همسر تان.اگر فرزندان تان بعد از دریافت پاسخ منفی به درخواست پناهندگی سویدن را ترک کرده باشند، آنها می توانند تا تکمیل سن 21 سالگی اقامه داشته باشند.

شرط تأمین معیشت

برای آنکه اعضای خانواده تان اقامه دریافت کنند، شما باید توان تأمین معیشت خویش و خانواده تان را داشته باشید.

در مورد شرط تأمین معیشت برای کارگر بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

فامیل تان چگونه باید درخواست بدهند

اگر فامیل شما نیز در کشور سویدن پناهجو است، درخواست آنها باید رد شده باشد و  در حال اجرا باشد (یعنی وارد نیروی قانونی شده باشد). آن وقت میتوانید بدون خارج شدن از سویدن یک درخواست بدهید. این درخواست باید در ظرف دو هفته پس از قابل اجرا شدن فیصله داده شود.

اگر شما همراه درخواست میدهید، شما به نمایندگی از فامیل تان روی خط عریضه کنید.

اگر آنها بعد از شما درخواست میدهند، میتوانند خودشان روی خط این کار را بکنند (به انگلیسی)

برای اجازه کاری چگونه باید عریضه کرد

1

عریضه را کارگزار شما آغاز میکند

کارفرمای تان یا گمارنده شما در سویدن با ارائه کردن معلومات در مورد استخدام تان، پروسه درخواست اجازهٔ کار را آغاز می نماید. کارگزار تان نیاز به جزئیات ذیل خواهد داشت: اسم، تاریخ تولد، تابعیت، درجه تحصیل و آدرس ایمیل.

بسیار مهم است تا وقتی که جواب عریضه شما میاید، دسترسی به آن ایمیل داشته باشید که ارائه میدهید. در جریان پروسه اجازه کاری، دفتر امور مهاجرت برای تماس با شما از ایمل تان استفاده میکند.

معلومات برای کار گزار (به انگلیسی)

2

شما یک ایمیل دریافت خواهید کرد

بعد از ارائه کردن معلومات در مورد استخدام، شما یک ای میل حاوی معلومات در مورد چگونگی طی مراحل درخواست اجازهٔ کار دریافت می کنید.

جزئیات را شما خود تان در درخواستی پر میکنید. اگر شما اعضای فامیل دارید که نیاز به اجازه اقامه دارد، در یک وقت برای آنها نیز عریضه میدهید. همچنین شما باید متیقن شوید که تمام اطلاعات در مورد شرایط استخدام تان با آنچه که شما و کارفرمای تان در بارهٔ آن به توافق رسیده اید، مطابقت دارند.

در باره اجازه نامه برای اعضای فامیل معلومات بیشتر حاصل نمایید (به انگلیسی)

3

اسناد را ضمیمه کنید

شما باید اسناد ذیل را سکن یا فوتوکاپی نموده همراه درخواست تان ارسال کنید.

 • کاپی صفحات پاسپورت تان که نشاندهنده جزئیات شخصی، عکس، اسم، شماره پاسپورت، کشور صادر کننده، مدت اعتبار، کود ماشینی در صفحه شناخت و اینکه آیا علاوه بر کشور اصلی تان در کشورهای دیگر زندگی کردید یا خیر، باشد. اگر در جریان پروسه پناهندگی پاسپورت تانرا به دفتر امور مهاجرت داده اید، دوباره لازم نیست که کاپی پاسپورت تانرا ارسال کنید
 • قرارداد استخدام خود را ضمیمه نمائید (اگر این قرارداد به لسان غیر از انگلیسی یا سویدنی می باشد، این باید ترجمه شود و همراه با یک کاپی نسخه اصلی سند ضمیمه گردد)
 • اطلاعات در مورد استخدام و نظر اتحادیه کارگران مربوطه (که آنرا از کارفرمای تان دریافت می کنید)
 • رسید معاش طی چهار ماه اخیر.

اگر پاسپورت شما نزدیک به انقضا باشد، شما باید آنرا تمدید کنید بخاطریکه اجازه نامه شما نمیتوانید مدت بیشتر از پاسپورت باشد.

اگر در همان وقت درخواست اجازه اقامه برای فامیل تان میکنید:

 • کاپی صفحات پاسپورت اعضای فامیل تان که نشاندهنده جزئیات شخصی، عکس، اسم، شماره پاسپورت، کشور صادر کننده، مدت اعتبار، کود ماشینی در صفحه شناخت و اینکه آیا علاوه بر کشور اصلی تان در کشورهای دیگر زندگی کردید یا خیر، باشد. اگر در جریان پروسه پناهندگی پاسپورت آنها را به دفتر امور مهاجرت داده اید، دوباره لازم نیست که کاپی پاسپورت تانرا ارسال کنید
 • کاپی نکاحنامه یا چنین سند (قابل اجرا برای زوج ها و همسران راجستر شده)
 • اسنادی که به اثبات می رساند که شما باهم زندگی کرده اید (مربوط به همزیستان می شود)
 • کارت ولادت برای اطفال
 • رضایت سرپرست دیگر، اگر آنها به سویدن سفر نمی کنند، تصدیق کنند که طفل میتواند به سویدن برود
 • اسنادی که ثابت می نمایند که عواید تان برای تأمین معیشت شما و خانواده تان کفایت می کند. در فورم درخواستی یا خدمات الکترونیکی نوشته می باشد که شما کدام اسناد را باید ضمیمه کنید.

اسناد باید به زبان سویدنی یا انگلیسی توسط یک مترجم تصدیق شده ترجمه شود. یک کاپی اصل اسناد همیشه باید ارسال شود.

اعضای فامیل که که بیرون کشور سویدن هستند و میخواهند برای اجازه اقامت درخواست بدهند باید به سفارت یا قنسولگری سویدن بروند تا کارد اجازه نامه اقامه خود را بگیرند.

در باره اجازه اقامه برای اعضای فامیل بیشتر معلومات حاصل کنید (به انگلیسی)

اگر شما درخواست اجازه اقامه میدهید تا برای همان کاگزار قبلی که برایش کار میکردید کار کنید

 • جمع آوری و تدوین تمام اطلاعات در مورد عواید تان از اداره عمومی مالیات یا اظهارنامه مالیاتی از اداره عمومی مالیات که عواید تان طی دوره قبلی اقامه تان را نشان می دهد.
 • در صورت موجودیت رسیدهای پرداخت معاش برای سال جاری.

4

مبلغ اش را بپردازید و درخواست بدهید

در بسیاری کیس ها شما باید فیس بپردازید. شما میتوانید با کارد های ویزه یا ماستر کارد بپردازید. وقتی که فیس پرداخته شد، شما درخواست میدهید. در باره تصدیق نمودن درخواست تان به شما یک ایمیل ارسال میشود. اگر معلومات دیگر ضرورت باشد، دفتر امور مهاجرت با شما تماس میگیرد.

فیس برای اجازه کاری (به انگلیسی)

5

دفتر امور مهاجرت به درخواست ها رسیدگی میکند

اگر قبل از منقضی شدن اجازه اقامه شما درخواست اجازه کاری داده اید، تا وقتی که جواب بیایید شما اجازه کار را خواهید داشت.

برای کمک به دفتر امور مهاجرت که در باره کیس شما تصمیم بگیرد، تمام جزئیات و تمام اسناد مورد نظر باید ارائه داده شود. این بدان معناست که رسیدگی وقت کمتر را میگیرد اگر تمام اسناد از شروع به ترتیب فراهم باشد.

لطفاً به یاد داشته باشید که در بعضی کیس ها با وجود ارائه دادن تمام جزئیات باز هم دفتر امور مهاجرت نیاز به تحقیق بیشتر خواهد داشت.

مدت زمان رسیدگی به اجازه کاری (به انگلیسی)

6

نشان دادن پاسپورت

اداره مهاجرت باید گذرنامه شما را قبل از تصمیم گیری بررسی کند. بنابراین ممکن است لازم باشد پاسپورت خود را در یکی از مراکز خدمات اداره مهاجرت نشان دهید.

در برخی موارد نیازی به نشان دادن پاسپورت تان نخواهد بود، برای مثال اگر ما قبلاً گذرنامه شما را در بازدید قبلی بررسی کرده باشیم.

اگر نیاز به نشان دادن پاسپورت شما باشد پس ما با شما ارتباط گرفته معلومات ارائه میکنیم که پاسپورت تانرا چه وقت و در کجا نشان دهید.

7

مواد برای کارت اجازه اقامه

اگر به شما بیشتر از سه ماه اجازه داده شده، شما یک کارت اجازه اقامه دریافت خواهید نمود. این کارت ثبوتی است که شما میتوانید در سویدن باشد و در آن کارت عکس و نشان انگشت های تان میباشد. به این خاطر هر چه زود تر باید از دفتر امور مهاجرت بازدید نموده عکس و نشان انگشت های تانرا بدهید. حتی اگر کارت اجازه اقامه قبلاً هم داشتید باز هم این کار را بکنید بخاطریکه عکس و نشان انگشت تان شما نمیتواند حفظ شود.

در باره کارت اجازه اقامه بیشتر معلومات حاصل نمایید

به دفتر امور مهاجرت برای دادن عکس و نشان انگشتان مراجعه کنید (به انگلیسی)

8

در باره کیس شما فیصله میشود

شما یک ایمیل دریافت میکنید که در باره کیس شما فیصله صورت گرفته. خود آن فیصله بعداً به آدرس خانه شما در سویدن ارسال میگردد. در همان وقت کار گزار شما یک کاپی آن فیصله را از طریق پست حاصل میکند. وقتی که کارت اجازه اقامه آماده میشود، در ظرف یک هفته به آدرس خانه تان ارسال میشود.

فیصله در باره اخراج یا رد مرز هنوز مجاز است

اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد و به شما فیصله اخراج یا رد مرز داده شده باشد، این فیصله مجاز میباشد حتی اگر شما درخواست اجازه کاری بدهید. فقط بعضی از کیس ها است که دفتر امور مهاجرت میتواند فیصله کند که اخراج شما تا وقت حصول فیصله درباره درخواست اجازه کاری معطل شود.

اگر به شما اجازه اقامه و اجازه کاری داده میشود.ف شما میتواند تا زمان اعتبار اقامه در سویدن باشید. اما فیصله اخراج یا رد مرز شما تا چهار سال پس از تصمیم آن یا تا زمان لغو فیصله قابل اجرا میباشد. به این خاطر بسیار مهم است که قبل از منقضی شدن اقامه درخواست تمدید بدهید. اگر درخواست شما پس از منقضی شدن اقامه برسد، مطابق قانون ضروری میباشد که در آنصورت لوازمات بسیار دقیق و مختلف برای دریافت اجازه اقامه از شما خواسته شود.

اگر دفتر امور مهاجرت درخواست شما را رد میکند

در صورت رد درخواست اجازه کاری شما میتوانید درخواست بدهید. این درخواست باید در ظرف سه هفته پس از دریافت فیصله باید به دفتر امور مهاجرت داده شود. اگر به شما اجازه کاری داده نشد، فیصله قبلی اخراج یا رد مرز قابل اجرا میشود.

در باره بعد از فیصله معلومات بیشتر حاصل کنید (به انگلیسی)

اگر شما روی خط درخواست نمی دهید

اگر شما نمیتوانید روی خط درخواست بدهید، باید فورمه درخواست برای اجازه کاری در سویدن– فورمه شماره 149011 را خانه پری کنید. اگر فامیل شما در سویدن هم نیاز به اجازه اقامه دارد، هر فرد خانواده باید فورمه جداگانه پر کند. فورمه درخواست واضح میسازد که کدام اسناد باید همراه درخواست ضمیمه شود.

Application for Swedish work permit, form number 149011 (به انگلیسی) Pdf, 851.7 kB, opens in new window.

Application for permit for family members of employees, visiting researchers, athletes and self-employed persons, form number 133011 (به انگلیسی) Pdf, 847.4 kB, opens in new window.

درخواست را به آدرس ذیل ارسال کنید:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

در بسیاری از کیس ها شما باید فیس بپردازید.

در باره چگونگی پرداخت بیشتر بیاموزید (به انگلیسی)

Last updated: