Delta i uppdrags- eller specialiseringsutbildning

Om du ska delta i en uppdrags- eller specialiseringsutbildning i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd.

EU-medbor­gare, schwei­ziska medbor­gare och varak­tigt bosatta

Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare, medborgare Schweiz eller varaktigt bosatt.

Regler för EU-medborgare, schweiziska medborgare och varaktigt bosatta

Vistelser kortare än tre månader

För en sammanlagd vistelse som varar kortare tid än tre månader ska du inte ansöka om uppehållstillstånd utan i stället ansöka om visum. Medborgare i vissa länder får vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd eller visum. Under den tiden är det tillåtet att studera.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Vad är uppdrags- och speci­a­li­se­rings­ut­bild­ning?

De typer av utbildningar som kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildningar är:

  • en uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, eller
  • en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare som förutsätter ett sådant särskilt förordnande som avses i 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Krav för att få uppe­hålls­till­stånd

För att få tillstånd ska du

  • ha ett giltigt pass
  • visa att du ska delta vid en utbildning på heltid som kräver din närvaro i Sverige
  • kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
  • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring
  • visa att du har gjort godtagbara framsteg i din utbildning (om du ansöker om förlängning av ett tidigare tillstånd).

Ett tillstånd för deltagande vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning ger dig inte rätt att arbeta i Sverige.

Så här ansöker du om uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning i Sverige

Innan du lämnar in din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Du ska ha ett giltigt pass

Skicka med kopior på de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Det är viktigt att hela passidorna finns med på kopiorna. Även siffror och tecken längst upp och längst ned på sidorna måste synas tydligt. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner dig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Du ska delta vid en utbild­ning som ges på heltid

Du ska delta vid en utbildning som ges på heltid i Sverige. Du kan inte få uppehållstillstånd för studier med distansundervisning som studieform.

Du ska kunna försörja dig

För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2024 eller senare är försörjningskravet minst 10 314 kronor per månad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Om du kommer att få stipendium eller liknande ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid du kommer att få medlen utbetalad och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Om du hänvisar till egna banktillgångar i iransk rial (IRR) använder Migrationsverket samma växelkurs som utrikesdepartementet använder i viseringsärenden.

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket från den 1 januari 2024 minskas månadsbeloppet med 2 865 kronor per månad för fri mat och 4 584 kronor per månad för fri bostad.

Du ska ha, eller ha ansökt om, en heltäc­kande sjuk­för­säk­ring

Om din planerade vistelse i Sverige är längre än ett år så förväntas du folkbokföra dig i Sverige. Då behöver du inte i din ansökan om uppehållstillstånd visa att du har en sjukförsäkring. Om du blir folkbokförd i Sverige eller om du redan är det så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring.

Om den planerade vistelsen är kortare än ett år måste du vara försäkrad genom att ha eller ha ansökt om en egen försäkring.

Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för att kunna bli folkbokförd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska ha gjort godtag­bara fram­steg i din utbild­ning

Vid en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning ska du också med ett intyg från utbildningsanordnaren i Sverige visa att du gjort godtagbara framsteg i din utbildning.

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan du befinner dig utanför Sverige, annars kan din ansökan komma att avslås. I vissa fall har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd. I testet kan du ta reda på vad som gäller för dig.

Så länge gäller till­ståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som studierna kräver, men aldrig för längre tid än ditt pass är giltigt. Du kan som längst få uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning i fyra år.

Om din familj också ansöker om uppe­hålls­till­stånd

Om din familj följer med dig till Sverige kan du ansöka om tillstånd för dem samtidigt. Din familj ska använda blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, 134011. Varje medföljande familjemedlem behöver en egen blankett. Dina medsökande familjemedlemmar ska i de flesta fall betala en ansökningsavgift.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

I blanketten framgår vilka dokument du ska bifoga när du ansöker för första gången.

Försörjningskravet är 4 297,50 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 578,50 kronor per månad för varje barn.

Dina familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd och arbetstillstånd för samma tid som dig. Om du har fått ett tillstånd som är längre än sex månader kan de också få ett arbetstillstånd.

Kortare hand­lägg­ningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan behöver kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Sidan senast uppdaterad: