Uppe­hålls­till­stånd för studier vid högre utbild­ning

Om du ska studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för högre utbildning. Det gäller även dig som ska studera vid ett mobilitetsprogram inom EU och ska bedriva en del av studierna i Sverige. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Om du har medföljande familjemedlemmar ansöker du om tillstånd för dem i din ansökan om uppehållstillstånd.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få tillstånd ska du

Viktigt att veta innan du ansöker

 • Tänk på att alla krav bör vara uppfyllda innan du ansöker, annars kan du få avslag på din ansökan. Läs noggrant igenom krav för ansökan.
 • Se till att din ansökan är komplett för att handläggningstiden ska bli kortare. Samla ihop alla dina nödvändiga dokument och säkerställ att de innehåller all information som behöver framgå.
 • Om du ska försörja dig med banktillgångar ska utdraget vara utfärdat tidigast fyra månader innan den ansökta periodens början.
 • Se 5 tips som ökar chansen till beslut innan terminsstart
 • Om du har medföljande familjemedlemmar ansöker du om tillstånd för dem i din ansökan om uppehållstillstånd. Läs mer om kraven för medsökande.

Möjligt att få upp till två års uppe­hålls­till­stånd för studier vid vissa läro­säten

Migrationsverket har skrivit en överenskommelse med några av Sveriges lärosäten. Den innebär bland annat att högskolestudenter som måste betala en studieavgift vid dessa lärosäten kan ansöka om upp till två års uppehållstillstånd i taget. Detta gäller både vid en första ansökan och vid förlängningsansökan.

Det gäller studerande vid:

 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstad universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga konsthögskolan
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Röda Korset högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet.

Kom ihåg att du måste visa att du kan försörja dig under hela den tid som du söker tillstånd för.

Du ska kunna visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner dig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat i det land där du är medborgare eller bor. Inte alla svenska ambassader och generalkonsulat handlägger migrationsärenden, så du kan behöva besöka en ambassad eller generalkonsulat i ett annat land.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Läs mer om att bifoga passkopia till din ansökan

Du ska vara antagen till heltids­stu­dier vid högre utbild­ning

Du ska vara antagen till heltidsstudier på ett program eller kurser som kräver din närvaro vid en högre utbildning i Sverige. Du kan inte få uppehållstillstånd för studier på distans.

Du måste vara slutligt antagen till studierna. För dig som är skyldig att betala studieavgift, anses du inte som slutligt antagen förrän du har betalt den del av studieavgiften som du i förväg måste betala. Om du ska studera vid ett universitet eller högskola kommer de att meddela Migrationsverket när betalningen är gjord.

Läs mer om studieavgifter

För att få uppehållstillstånd för studier i Sverige måste du vara antagen till utbildningen i Sverige. Om du exempelvis ska studera i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land men inte är antagen till vid ett svenskt lärosäte ska du istället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Studier på grundnivå och avancerad nivå vid universitet eller högskola räknas som högre utbildning.

Studier vid yrkeshögskoleutbildning eller studier vid folkhögskola på eftergymnasial nivå räknas också som högre utbildning. På studyinsweden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en förteckning över vilka lärosäten som räknas som universitet och högskolor. På Myndigheten för yrkeshögskolan finns information om yrkeshögskoleutbildningar.

Se om ditt lärosäte räknas som universitet eller högskola på studyinsweden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se yrkeshögskoleutbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.folkhogskola.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor. I kursbeskrivningarna anges vilken nivå utbildningen i fråga är på. Det bör nämnas att folkhögskolorna även bedriver utbildning som inte är på eftergymnasial nivå och som därför inte är att anse som studier inom högre utbildning.

Förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studier vid uppdragsutbildning och studier vid World Maritime University som inte leder till en examen räknas inte som högre utbildning utan som så kallade övriga studier. Detsamma gäller utbyteselever på gymnasium.

Läs mer om uppehållstillstånd för övriga studier

Läs mer om vad som gäller för dig som ska studera på ett gymnasium

Du ska kunna försörja dig

För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2024 eller senare är försörjningskravet minst 10 314 kronor per månad. Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2023 är minst 9 450 kronor per månad.

Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom antingen egna banktillgångar, stipendium, studiemedel från hemlandet, sponsor (får i regel inte vara en privatperson) eller inkomst från anställning. I din ansökan kan du kombinera olika försörjningsformer.

Om du ska försörja dig med banktillgångar ska utdraget vara utfärdat tidigast fyra månader från den ansökta periodens början. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få löpande inkomst, till exempel via ett stipendium.

Exempel på försörjningskravet 2024


TillståndstidDu måste minst haDin make, maka eller sambo måste minst haOm du har ett barn krävs minst6 mån.61 884 kronor (6 x 10 314 kronor)25 785 kronor (6 x 4 297,50 kronor)15 471 kronor (6 x 2 578,50 kronor)12 mån.123 768 kronor (12 x 10 314 kronor)51 570 kronor (12 x 4 297,50 kronor)30 942 kronor (12 x 2 578,50 kronor)13 mån.134 082 kronor (13 x 10 314 kronor)55 867,50 kronor (13 x 4 297,50 kronor)33 520,50 kronor (13 x 2 578,50 kronor)

Om du har familjemedlemmar som söker samtidigt som du, och du står för deras försörjning, ska du visa en tryggad försörjning för både dig och dina familjemedlemmar. Söker du till exempel tillsammans med din make, maka eller sambo och ni har ett barn så är det er samlade försörjningsförmåga som tas i beaktning.

Läs mer om ifall din familj också ansöker om uppehållstillstånd.

Om du som student kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket från den 1 januari 2024 minskas månadsbeloppet med 2 865 kronor per månad för fri mat och 4 584 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in under 2023 minskas månadsbeloppet med 2 625 kronor per månad för fri mat och 4 200 kronor per månad för fri bostad.

Egna banktillgångar

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella medföljande partner kan ta ut pengar ifrån. Om du är under 18 år kan även dina vårdnadshavares konton gälla som underlag för din försörjning.

Låsta tillgångar, det vill säga bankmedel som är deponerade på ett konto under en viss bestämd tid, kan inte vara underlag för försörjning om de kommer att vara frysta under den ansökta tillståndstiden. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar. Tillgångar i en mikrofinansbank godkänns inte heller.

Om det krävs tillstånd från centralbank eller motsvarande för att få föra ut pengarna från ditt land, ska du skicka med ett sådant tillstånd

 • Tillgångarna måste finnas på ett konto som bara tillhör dig eller som är gemensamt för dig och din partner som söker samtidigt som du.
 • Utdraget ska vara utfärdat tidigast fyra månader från den ansökta periodens början om du söker för första gången.

Av bankutdraget bör följande information framgå

 • Kontoinnehavare
 • Bank
 • Utfärdandedatum
 • Saldo
 • Valuta.

Stipen­dium

Stipendiegivare kan vara myndighet, lärosäte, organisation, stiftelse eller ett företag. Om du kommer att få stipendium eller liknande ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid du kommer att få medlen utbetalade och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

I stipendiet ska det framgå

 • vem som är stipendiegivare
 • att du är mottagare av stipendiet
 • för vilken tid stipendiet utgår och att det är för dina studier i Sverige
 • hur mycket pengar du kommer få och när. Kommer du att få pengarna löpande ska det finnas uppgifter om när utbetalningarna kommer göras, hur stora delutbetalningarna kommer att vara och totalsumman
 • hur stor del av stipendiet som avser kostnader för dina levnadskostnader.

Sponsor

Lärosäten och andra utbildningsanordnare kan vara sponsorer. Det kan även väletablerade företag och organisationer vara. Den som sponsrar ska stå värd för din vistelse i Sverige. Sponsorbrevet måste visa att din sponsor åtar sig att stå för din försörjning.

Observera att privatpersoner inte godtas som sponsorer. Pengar från privatpersoner, till exempel släktingar, ska registreras som egna banktillgångar. Pengarna ska föras över till ett bankkonto som står i ditt namn och som du har tillgång till.

I sponsorbrevet ska det framgå

 • vem som är sponsor eller garant
 • vem som är mottagare av medlen
 • hur mycket pengar du kommer få och när. Kommer du att få pengarna löpande ska det finnas uppgifter om när utbetalningarna kommer göras, hur stora delutbetalningarna kommer att vara och totalsumman
 • under vilken period du sponsras
 • hur stor del av medlen som ska användas till dina levnadskostnader
 • om sponsringen kräver någon form av motprestation av dig (t.ex. arbete eller att du erhåller ett visst antal poäng).

Inkomst från anställning

Med inkomst från anställning menas löpande inkomst från anställning där du har arbetsuppgifter och ansvar mot en arbetsgivare. Observera att ett intyg om anställning krävs. Ett anställningserbjudande gäller inte som underlag för försörjning.

I anställningsintyget ska det framgå

 • uppgifter om arbetsgivarens namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer
 • din lön
 • anställningens varaktighet och omfattning i timmar per vecka
 • när anställningen inleddes
 • datum för sista anställningsdag

Observera att om du har sagt upp dig ska det framgå i intyget.

Studie­bi­drag och studi­elån

Studiebidrag eller studielån som du har beviljats för att studera i Sverige. Om pengarna redan är överförda till ditt konto kommer de bedömas som egna banktillgångar och du bör därför läsa om kraven angående detta.

I intyget ska det framgå:

 • vem som ger studiebidraget/lånet
 • att du är mottagare av studiebidraget/lånet
 • för vilken tid det utgår
 • när studiebidraget/lånet kommer att betalas ut
 • månadsbeloppet eller totalsumma för studietiden
 • hur stor del av studiebidraget/lånet som avser kostnader för dina levnadskostnader.

Du ska ha, eller ha ansökt om, en heltäc­kande sjuk­för­säk­ring

Om du är antagen till studier som ska pågå under längre tid än ett år behöver du inte i din ansökan om uppehållstillstånd visa att du har ansökt om sjukförsäkring. När dina studier i Sverige pågår under längre tid än ett år förväntas du folkbokföra dig och därigenom få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som övriga folkbokförda.

Om du har blivit antagen till studier kortare tid än ett år kan du inte folkbokföra dig i Sverige. Om du då inte har en försäkring via anordnaren av högre utbildning, måste du vara försäkrad genom att ha eller ha ansökt om en egen försäkring.

Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för läkarvård, sjukhusvistelse och akut tandvård. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Det framgår av ditt antagningsbesked om du har sjukförsäkring via anordnaren av högre utbildning.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för att kunna bli folkbokförd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din familj följer med dig till Sverige kan du ansöka om tillstånd för dem samtidigt i din webbansökan. Din familj kan också ansöka om tillstånd vid ett senare tillfälle. Din familj ska i ansökan skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland (läs mer om hur kopiorna ska se ut)
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjens försörjning är ordnad för tiden i Sverige. Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 4 297,50 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 578,50 kronor per månad för varje barn. Det är familjens samlade försörjningsförmåga som bedöms.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad (gäller sambor)
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren för barn under 18 år, om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är avliden. Medgivandet ska undertecknas och det bör framgå om barnet har tillåtelse att vistas i Sverige under den tid du tänker vistas här. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Din familj kan också ansöka om tillstånd vid ett senare tillfälle. Läs mer om tillstånd för din familj som ansöker i efterhand

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan du befinner dig utanför Sverige, annars kan din ansökan komma att avslås. I vissa fall har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd. I testet kan du ta reda på vad som gäller för dig.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: