Förlänga uppe­hålls­till­stånd för högre utbild­ning

Om du har uppehållstillstånd och ska fortsätta studera efter att ditt tillstånd slutar gälla ska du ansöka om att förlänga det innan ditt nuvarande tillstånd går ut. Ansök tidigast sex månader innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Krav för att få förlängt uppe­hålls­till­stånd

För att få förlängt tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier vid en högre utbildning som kräver din närvaro i Sverige
 • ha gjort godtagbara framsteg i dina studier
 • kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopia av giltigt pass (läs mer om hur kopiorna ska se ut)
 • antagningsbesked som visar att du fortsatt ska bedriva heltidsstudier. Du kan bifoga en kopia på ditt ursprungliga antagningsbesked om du inte bytt utbildning.
 • intyg från anordnaren av högre studier gällande återstående studier, om studierna har tagit längre tid än förväntat eller om du påbörjat ditt examensarbete (checklista för intyg gällande försenade studier Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.)
 • betygsutdrag som visar att du har gjort godtagbara framsteg i dina studier
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du inte är folkbokförd i Sverige och din sammanlagda vistelse i Sverige blir kortare än ett år)
 • bankutdrag som visar att du har pengar till din försörjning för den tid som du ansöker om uppehållstillstånd, eller
  dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har stipendium eller liknande med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du kommer att få pengarna.

Möjligt att få upp till två års uppe­hålls­till­stånd för studier vid vissa läro­säten

Migrationsverket har skrivit en överenskommelse med några av Sveriges lärosäten. Den innebär bland annat att högskolestudenter som måste betala en studieavgift vid dessa lärosäten kan ansöka om upp till två års uppehållstillstånd i taget. Detta gäller både vid en första ansökan och vid förlängningsansökan.

Det gäller studerande vid:

 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstad universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga konsthögskolan
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Röda Korset högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet.

Kom ihåg att du måste visa att du kan försörja dig under hela den tid som du söker tillstånd för.

Kortare hand­lägg­ningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan behöver kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om du har familj som bor med dig i Sverige och som också behöver förlänga sitt tillstånd, ansöker ni tillsammans i din webbansökan.

Om du redan har lämnat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd kan din familjemedlem lämna in en egen webbansökan i efterhand.

Läs mer om tillstånd för familjen

Om din familj samti­digt ansöker om förlängt uppe­hålls­till­stånd ska ni skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland (läs mer om hur passkopiorna ska se ut)
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjens försörjning är ordnad för tiden i Sverige. Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 4 297,50 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 578,50 kronor per månad för varje barn.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad (gäller sambos)
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren till barn under 18 år, om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är avliden. Medgivandet ska undertecknas och det bör framgå om barnet har tillåtelse att vistas i Sverige under den tid du tänker vistas här. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Om studierna går enligt plan och följer den ordinarie studietiden kan du lämna in till exempel ett antagningsbesked med din ansökan, som visar att du fortsatt ska bedriva heltidsstudier och är antagen till studier som kräver din närvaro på plats. Om du studerar på flera program ska du lämna in ett intyg som visar vilka kurser som är kvar inom respektive program.

Om du ska studera vid en annan utbildning än den du var antagen till vid din förra ansökan ska du skicka med ett nytt antagningsbesked som visar att du ska studera på heltid. Om du byter utbildning är det också viktigt att du kan visa för Migrationsverket att du har betalat eventuell studieavgift för den nya utbildningen.

Om utbild­ningen inne­fattar studier utom­lands

Du kan få uppehållstillstånd i Sverige även om du under del av tillståndstiden ska vistas i annat land, om utlandsvistelsen är en del av den utbildning som du är antagen till i Sverige. Du som ska åka till ett annat land som en del av utbildningen bör kontakta det landets myndigheter för att ta reda på vad som krävs för vistelse i det landet.

Om du under terminstid ska lämna Sverige under längre tid än en månad för aktiviteter som inte är en del av din utbildning, ska du kontakta den enhet på Migrationsverket som beviljade ditt uppehållstillstånd för att meddela dem om detta. Längre tids frånvaro för sådana andra aktiviteter under pågående tillståndstid kan innebära att du inte längre har rätt till ett uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att tillståndet kan återkallas. Ett återkallande av uppehållstillstånd innebär inte att det blir svårare för dig när du ska ansöka om nytt tillstånd för att fortsätta dina studier i Sverige. Det är däremot viktigt att du i tid ansöker om ett nytt tillstånd innan du återvänder till Sverige. Det nya tillståndet måste vara klart före inresa till Sverige.

Hitta kontakt­upp­gifter till Migrationsverkets studerandeenheter

Förse­nade studier

Om du har haft uppehållstillstånd för den ordinarie studietiden och ansöker om förlängt tillstånd för att slutföra dina studier utanför ordinarie studietid ska du också skicka med ett intyg från din handledare eller annan person med insyn i dina studier.

Om du har påbörjat ditt examensarbete, och det har tagit längre tid än förväntat, ska du också skicka in ett nyligen utfärdat intyg från din handledare som beskriver hur arbetet fortgår.

För intyg som gäller studier som går utöver ordinarie studietid eller examensarbete, hänvisa din handledare eller annan berörd person till Migrationsverkets checklistor för intyg gällande förlängning av uppehållstillstånd för studier.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande försenade studier på grundnivå eller avancerad nivå Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Är det här inte de studier som du ska genom­föra?

Har du hamnat på fel webbsida? Information om olika typer av studier och hur du ansöker finns på samlingssidan för högre studier.

Du ska skicka med ett betygsutdrag från anordnaren av högre utbildning som visar att du gjort godtagbara framsteg i dina studier. Om du studerar på universitet eller högskola kan du skicka med ett betygsutdrag som visar vilka kursmoment du avklarat. Utdraget bör innehålla information om delmoment av genomförda kurser. För studier vid universitet och högskola krävs att du har tagit 15 högskolepoäng under första studieåret, 22,5 poäng under andra året och 30 poäng under det tredje och de efterföljande åren.

Om du har påbörjat ditt examensarbete ska du också skicka in ett nyligen utfärdat intyg från din handledare som beskriver hur arbetet fortgår. I intyget bör det framgå hur stor del av examensarbetet, uppskattningsvis i procent, som du har klarat av hittills (specifikt under föregående tillståndsperiod). Hänvisa den som ska utfärda intyget till Migrationsverkets checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier.

Om du inte har klarat kraven på godtagbara framsteg i dina studier på grund av sjukdom eller liknande, ska du lämna in en kopia på ett läkarintyg. Läkarintyget ska beskriva hur din studieförmåga har påverkats.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande försenade studier på grundnivå eller avancerad nivå Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försörjningskravet är:

 • minst 9 450 kronor per månad (för dig som har ansökt under år 2023)
 • minst 10 314 kronor per månad (för dig som har ansökt efter 1 januari 2024).

När du ansöker om förlängning av uppehållstillstånd för studier ska du kunna visa att din försörjning är tryggad. De dokument som du skickar med din ansökan för att visa att din försörjning är tryggad får inte vara äldre än sex månader, om det inte handlar om löpande inkomst såsom stipendium etcetera.

Du ska skicka med bankutdrag eller andra dokument som visar att du har pengar till din försörjning för hela den tid du ansöker om uppehållstillstånd. Tänk på att din försörjning måste vara tryggad från saldodatum på ditt bankutdrag till slutdatumet för den tillståndsperiod du ansöker för. Uppgifter om saldo, kontoinnehavarens namn och valuta ska framgå av utdraget.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Om du är under 18 år kan även dina vårdnadshavares konton gälla som underlag för din försörjning. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar. Tillgångar i en mikrofinansbank godkänns inte heller.

Om du hänvisar till egna banktillgångar i iransk rial (IRR) använder Migrationsverket samma växelkurs som utrikesdepartementet använder i viseringsärenden.

Om du har fått stipendium eller liknande ska du skicka med ett dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp och under vilken tid du får pengarna. Av dokumentet ska framgå att du kommer att få medel utbetalad under den ansökta tillståndstiden och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Om du försörjer dig via en anställning så måste du lämna in lönespecifikationer för de tre senaste månaderna och anställningskontrakt.

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket från den 1 januari 2024 minskas månadsbeloppet med 2 865 kronor per månad för fri mat och 4 584 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in under 2023 minskas månadsbeloppet med 2 625 kronor per månad för fri mat och 4 200 kronor per månad för fri bostad.

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd kan Migrationsverket behöva kontrollera deras pass också.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir längre än ett år kan du folkbokföra dig. Om du är folkbokförd i Sverige så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring. Du behöver då inte bifoga något dokument i din ansökan.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir kortare än ett år kan du inte bli folkbokförd i Sverige. Då måste du ha, eller ha ansökt om, en egen försäkring. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Om du har en försäkring via anordnaren av högre utbildning kan du i stället bifoga ditt antagningsbesked som bevis på sjukförsäkring.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för att kunna bli folkbokförd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, 114011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett 114011 Pdf, 792.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Efter att du har gjort ansökan

När du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får ett uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och ett fotografi på dig. För att uppehållstillståndskortet ska kunna tillverkas måste du först boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Du bokar tid via Migrationsverkets webbplats.

Om du planerar att resa ut från Sverige rekommenderar Migrationsverket att du väntar med att boka tid tills efter det att Migrationsverket fattat beslut om förlängt uppehållstillstånd eftersom det då går att välja vart kortet ska skickas. Du kan även fotograferas och lämna dina fingeravtryck på en svensk ambassad eller ett svenskt generalkonsulat utomlands som hanterar migrationsärenden. Det är inte alla ambassader eller generalkonsulat som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Om du har haft uppe­hålls­till­stånds­kort tidi­gare

Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte längre beviljar förturer.

Arbeta under hand­lägg­nings­tiden

Du har fortsatt rätt att arbeta under tiden du väntar på beslut om du har haft uppehållstillstånd för högre utbildning och lämnade in din ansökan om förlängning innan ditt tidigare uppehållstillstånd slutade att gälla. Om du får förlängt uppehållstillstånd får du fortsätta att arbeta vid sidan av dina studier.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag

Om du beviljas ett uppehållstillstånd kommer beslutet att skickas hem till din adress i Sverige och uppehållstillståndskortet skickas hem till dig inom cirka en vecka.

Migra­tions­verket kan åter­kalla ett till­stånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt (om du inte använder Migrationsverkets blankett 106011)
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: