Vanliga frågor och svar om att flytta till någon i Sverige

Frågor och svar om ansökan

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du vill flytta till. Du ska även skicka med olika dokument. Förutom adress, telefonnummer och mejladress till familjemedlemmen i Sverige behöver du också hans eller hennes svenska personnummer.

Du ska också ange vilken svensk ambassad eller generalkonsulat du vill besöka för att göra din intervju.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har gjort en webbansökan kan du i princip alltid räkna med att ärendet är komplett eftersom det inte går att skicka in den annars. Vi kan ändå komma att behöva mer information från dig beroende på vad som kommer fram i handläggningsprocessen. Om vi behöver mer information från dig kommer vi att kontakta dig.

Det är alltid bra att du skickar in nya uppgifter till Migrationsverket. Du kan skicka dem via post eller lämna in på ett kontor om du befinner dig i Sverige, eller lämna in på den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan.

Läs mer om hur du kan kontakta Migrationsverket

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning.

En förutsättning för att bli beviljad ett visum är att ambassaden bedömer att din avsikt är att lämna Sverige när ditt visum slutat att gälla. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige. Du kan bara ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. Andra medlemsstater som representerar Sverige kan inte bevilja ansökningar om visum under tiden du väntar. Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

Migrationsverket rekommenderar dig av flera skäl att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök som gäller för vistelser över 90 dagar i Sverige:

  • Du kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Migrationsverket tar beslut i det ärende som är mest fördelaktigt för dig.
  • Om du ansöker om uppehållstillstånd för besök medan du är i Sverige, riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon.
  • Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för, kan ha passerat när beslutet tas.

Du som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få kortet av dem. Fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de skickar det till dig eller om du ska hämta det. När du har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor innan du kan hämta det på ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på Migrationsverket kommer ditt kort att skickas hem till dig inom en vecka.

Uppehållstillståndskortet skickas till din folkbokföringsadress om du befinner dig i Sverige. Om du flyttar ska du kontakta Skatteverket och byta adress.

Om du befinner dig utanför Sverige skickas uppehållstillståndskortet till ambassaden där du blev fotograferad och lämnade fingeravtryck. Om du hellre vill att uppehållstillståndskortet ska skickas till anknytningspersonen i Sverige måste du meddela Migrationsverket det.

Frågor och svar om förläng­ning

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut och du har ansökt om förlängning kan det bli svårt för dig att komma tillbaka till Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan du fått ett beslut finns det möjlighet att ansöka om ett nationellt visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta beslutet om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig, förutsatt att den myndigheten utfärdar viseringar. En sådan ansökan kräver att det finns särskilda skäl att utfärda visum, till exempel plötslig sjukdom, dödsfall i familjen eller viktiga jobbrelaterade uppdrag. Ett beslut om nationellt visum kan inte överklagas.

Frågor och svar om hand­lägg­ningstid

Ja, genom att lämna in en komplett ansökan. Det är också viktigt att du kontrollerar att den familjemedlem som du ska flytta till i Sverige uppfyller kravet på försörjning och bostad.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Handläggningstiderna kan variera. Två ärenden som lämnas in samtidigt kan få olika beslutsdatum. Anledningen är att handläggningen består av flera moment innan beslut kan fattas. Olika moment tar olika lång tid. En orsak till att ett ärende kan ta längre tid än ett annat är bland annat om Migrationsverket behöver begära in en komplettering i ärendet.

Alla ansökningar ska handläggas snabbt och enkelt utifrån omständigheterna i ärendet. Det innebär att liknande ärenden ska handläggas på liknande sätt med ungefär samma handläggningstid oavsett om det är en webbansökan eller en pappersansökan. Vi handlägger däremot inte ärenden i tur och ordning utifrån när de har kommit in till Migrationsverket, utan det beror på vad det är för typ av ansökan och hur ansökan ser ut; om ansökan behöver kompletteras, om en muntlig utredning behöver göras, eller om ansökan av olika anledningar behöver utredas mer. Turordningsregler används endast mellan ärenden som liknar varandra, till exempel i ärenden där det krävs muntlig utredning.

Nej, Migrationsverket beviljar inte förtur.

Om du upplever att handläggningstiden för din ansökan tar lång tid, kan du skicka in en skriftlig begäran om att Migrationsverket ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan. Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran

För att begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende ska du göra detta skriftligen. Använd blanketten Begäran om att avgöra ett ärende, 270011, och skicka den till Migrationsverket.

En begäran kan endast skickas in en gång i varje ärende.

Begäran om att avgöra ett ärende, blankett 270011 Pdf, 662.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ambassadrelaterade frågor

Migrationsverket kommer att kontakta dig eller ditt ombud och be dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du skickade in med din ansökan. Även barn som ansöker ska följa med. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige. Passet och originalhandlingarna kommer att kontrolleras på ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju. Om du får uppehållstillstånd för att bosätta dig i Sverige kommer ditt uppehållstillståndskort att skickas till den ambassad där du gjorde din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskort. Du ska lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige.

Underlaget från din intervju skickas till Migrationsverket för handläggning. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

Frågor och svar om försörj­nings­kravet för dig som är anhörig i Sverige

Du måste kunna försörja dig själv och din familj.

Du kan till exempel visa detta med ett anställningsbevis och en lönespecifikation.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Ja, om du kan uppvisa ett hyresavtal.

Migrationsverket kommer att kontrollera att du kan försörja dig själv och dina familjemedlemmar och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i när ansökan kommer in. Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om du inte uppfyller kraven kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

En del ansökningar kommer att behöva kompletteras när ditt ärende ska prövas. Om du har fast anställning och långvarigt bostadskontrakt vid ansökningstillfället så behöver du normalt inte komplettera.

Försörjningskravet ska vara uppfyllt när Migrationsverket bedömer ansökan om uppehållstillstånd. Kravet på försörjning innebär att din inkomst både ska vara tillräckligt hög och varaktig. Som huvudregel är en inkomst varaktig om den sträcker sig över ett år från tidpunkten då Migrationsverket bedömer ansökan.

Ja, svenska medborgare, medborgare i EU/EES och schweiziska medborgare är undantagna kravet på försörjning om ni är gifta eller bor tillsammans. Det krävs att ni sammanbott en längre tid eller att det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

Du som befinner dig i Sverige och är flykting kan vara undantagen försörjningskravet om dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har fått ditt uppehållstillstånd. Det gäller bara om ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat.

Barn under 18 år vars föräldrar ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dem behöver heller inte visa att de kan försörja sig.

Nej. Det finns inga krav på försörjning vid ansökan om förlängning av tillstånd.

Sidan senast uppdaterad: