Vanliga frågor och svar om att flytta till någon i Sverige

Frågor om hur du som ska flytta till någon i Sverige påverkas av coro­na­vi­ruset

Migrationsverket kan inte påverka andra länders beslut om gränskontroller. Du bör därför kontakta ambassaden och boka om din tid till ett senare tillfälle. Via Sweden Abroad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du utlandsmyndigheternas webbplatser och kontaktuppgifter.

Nej, Migrationsverket beviljar inte några viseringar för att genomföra intervjun i Sverige. Du som sökande bör följa lokala myndigheters instruktioner samt i första hand konsultera berörd utlandsmyndighets webbplats för att kontrollera möjligheterna att genomföra till exempel en intervju. Via Sweden Abroad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du utlandsmyndigheternas webbplatser.

I de flesta fall måste man besöka en svensk utlandsmyndighet för kontroll av pass och andra handlingar, muntlig intervju och för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett uppehållstillståndskort. Besöket på utlandsmyndigheten är därför nödvändigt och utlandsmyndigheterna har inga möjligheter att genomföra intervjun via telefon, Skype eller video.

Huvudregeln är att du som vill bo med någon i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland eller det land där du har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan du reser in i Sverige. I vissa fall kan du få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det kan gälla dig som redan har ett annat uppehållstillstånd eller om du har eller väntar barn.

Restriktioner i olika länder med anledning av coronaviruset eller att vissa länder är speciellt utsatta påverkar inte kravet att uppehållstillstånd ska vara klart före inresa. I enskilda fall kan det finnas skäl att göra undantag från det här kravet, till exempel om effekter av coronavirusets spridning gör att barn och förälder är åtskilda under en alltför lång tid. Migrationsverket gör en individuell bedömning i varje ärende.

Frågor om förläng­ning

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut och du har ansökt om förlängning kan det bli svårt för dig att komma tillbaka till Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett nationellt visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig, förutsatt att den myndigheten utfärdar viseringar. Du ska vara medveten om att en sådan ansökan kräver att det finns särskilda skäl att utfärda visum och att Migrationsverket inte kan styra hur ambassaden eller konsulatet beslutar i ansökan. Det är därför endast i undantagsfall, och om du verkligen måste, som du bör lämna Sverige under handläggningstiden. Exempel på särskilda skäl kan vara plötslig sjukdom, dödsfall i familjen eller viktiga jobbrelaterade uppdrag. Ambassaden kan kräva ett intyg om orsak till resan. Du ska också vara medveten om att ett beslut om nationellt visum inte kan överklagas.

Gene­rella frågor

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du vill flytta till. Du ska även skicka med olika dokument. Förutom adress, telefonnummer och mejladress till familjemedlemmen i Sverige behöver du också hans eller hennes svenska personnummer.

Du anger vilken svensk ambassad eller generalkonsulat du vill besöka för att göra din intervju. Du ska besöka ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Om det inte finns någon svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där du bor ska du vända dig till närmaste grannland där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat och dit du har tillstånd att åka. Det är inte alla svenska ambassader och generalkonsulat som handlägger migrationsärenden. Kontrollera därför i förväg om den ambassad du vill besöka handlägger migrationsärenden.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige ska du ansöka om uppehållstillstånd för dem samtidigt.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till någon

Om du har gjort en webbansökan kan du i princip alltid räkna med att ärendet är komplett eftersom det inte går att skicka in den annars. Vi kan ändå komma att behöva mer information från dig beroende på vad som kommer fram i handläggningsprocessen, men det vet vi först när vi börjar handlägga ditt ärende.

Det är alltid bra att du skickar in nya uppgifter till Migrationsverket. Du kan skicka dem via post eller lämna in på ett kontor eller den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan.

Läs mer om hur du kan kontakta Migrationsverket

Migrationsverket kommer att kontakta dig om vi behöver mer information från dig. Handläggaren kan även ta beslut i ditt ärende utan att behöva kontakta dig. Om du vill lämna in ny information i ditt ärende kan du göra det via telefon, mejl eller post. Du kan också besöka Migrationsverket eller den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan.

Läs mer om hur du kan kontakta Migrationsverket

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning.

En förutsättning för att bli beviljad ett visum är att ambassaden bedömer att din avsikt är att lämna Sverige när ditt visum slutat att gälla. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige. Du kan bara ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. Andra medlemsstater som representerar Sverige kan inte bevilja ansökningar om visum under tiden du väntar. Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

Migrationsverket rekommenderar dig av flera skäl att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök som gäller för vistelser över 90 dagar i Sverige:

  • Du kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Migrationsverket tar beslut i det ärende som är mest fördelaktigt för dig.
  • Om du ansöker om uppehållstillstånd för besök medan du är i Sverige, riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon.
  • Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för, kan ha passerat när beslutet tas.
Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

Du som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få kortet av dem. Fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de skickar det till dig eller om du ska hämta det. När du har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor innan du kan hämta det på ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på Migrationsverket kommer ditt kort att skickas hem till dig inom en vecka.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Om ditt uppehållstillståndskort ska skickas hem till dig behöver vi din adress. Om du har flyttat kan du uppge din nya adress vid besöket. Kom ihåg att berätta om du bor hos någon annan och har en c/o-adress.

Hand­lägg­ningstid

Ja, genom att lämna in en komplett ansökan. Det är också viktigt att du kontrollerar att den familjemedlem som du ska flytta till i Sverige uppfyller kravet på försörjning och bostad. Med det menas att din familjemedlem måste kunna försörja både dig och sig själv och också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Vi kan inte säga exakt hur lång handläggningstid det är i just ditt ärende. Vi kan bara ge ett generellt svar utifrån hur lång handläggningstiden är i de ärenden som vi har tagit beslut i just nu.

Handläggningstiderna kan variera. Två ärenden som lämnas in samtidigt kan få olika beslutsdatum. Anledningen är att handläggningen består av flera moment innan beslut kan fattas. Olika moment tar olika lång tid. En orsak till att ett ärende kan ta längre tid än ett annat är bland annat om Migrationsverket behöver begära in en komplettering i ärendet.

Migrationsverket beviljar inte förtur. Alla ansökningar ska handläggas snabbt och enkelt utifrån omständigheterna i ärendet. Det innebär att liknande ärenden ska handläggas på liknande sätt med ungefär samma handläggningstid oavsett om det är en webbansökan eller en pappersansökan. Vi handlägger däremot inte ärenden i tur och ordning utifrån när de har kommit in till Migrationsverket utan det beror på vad det är för typ av ansökan och hur ansökan ser ut; om ansökan behöver kompletteras, om en muntlig utredning behöver göras, eller om ansökan på grund av olika anledningar behöver utredas mer. Turordningsregler används endast mellan ärenden som liknar varandra, till exempel i ärenden där det krävs muntlig utredning.

Om du upplever att handläggningstiden för din ansökan tar lång tid, kan du skicka in en skriftlig begäran om att Migrationsverket ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan. Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran

För att begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende ska du göra detta skriftligen. Använd gärna blanketten Begäran om att avgöra ett ärende, 270011, och skicka den till Migrationsverket.

En begäran kan endast skickas in en gång i varje ärende.

Begäran om att avgöra ett ärende, blankett 270011 Pdf, 795.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ambassadrelaterade frågor

När Migrationsverket har gått igenom din ansökan och frågeformuläret, som din familjemedlem i Sverige skickar in, får du ett mejl där vi ber dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du skickade in med din ansökan. Även barn som ansöker ska följa med. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige. Passet och originalhandlingarna kommer att kontrolleras på ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju. Om du får uppehållstillstånd för att bosätta dig i Sverige kommer ditt uppehållstillståndskort att skickas till den ambassad där du gjorde din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskort. Du ska lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige.

Underlaget från din intervju skickas till Migrationsverket för handläggning. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: