Ansök om uppe­hålls­till­stånd – för dig som är förälder till ett ensam­kom­mande barn i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till ditt barn som har kommit till Sverige som ensamkommande behöver du ansöka om ett uppehållstillstånd. Om din make, maka, partner eller barn också vill flytta till det ensamkommande barnet i Sverige, ska de göra sin ansökan tillsammans med dig. För att ni ska kunna få uppehållstillstånd krävs det oftast att barnet i Sverige har fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att Migrationsverket ska kunna pröva om du som förälder har rätt att flytta till Sverige ska barnet som bor i Sverige

 • vara ogift och under 18 år, eller
 • vara över 18 år, men ha varit under 18 år när ansökan om asyl gjordes. I det här fallet måste du göra din ansökan inom tre månader efter att ditt barn har fått uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande
 • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensamt efter ankomsten till Sverige
 • vara flykting eller alternativt skyddsbehövande
 • inte blivit svensk medborgare.

Om barnet inte har asylskäl i Sverige, men har fått uppehållstillstånd för särskilt ömmande omständigheter, kan du som förälder endast i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till ditt barn.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • ha en giltig mejladress
 • kunna betala ansökningsavgiften med Visa- eller Mastercard-kort
 • fotograferade eller skannade kopior av dokument som visar att du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • fullmakt, om du har ett ombud som ansöker för dig.

Det är även bra om du kan bifoga fotograferade eller skannade kopior av

 • de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid, utfärdandeland, namnteckning (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • födelseattest, födelsebevis eller andra handlingar som visar att du är förälder till barnet i Sverige
 • handlingar som visar om du är gift, skild eller änka/änkling
 • domstolsbeslut eller umgängesavtal som visar att du har umgängesrätt med barnet i Sverige (behövs endast om du inte planerar att bo tillsammans med barnet i Sverige).

Om andra medlemmar i familjen ska göra sin ansökan tillsammans med dig ska ni bifoga ytterligare dokument. Se rubriken Om andra familjemedlemmar ska ansöka tillsammans med dig.

Alla dokument du skickar med bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Du ska också ange vilken svensk ambassad eller generalkonsulat du vill besöka för att göra din intervju. Efter att du får en uppmaning från Migrationsverket ska du besöka ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du är medborgare eller bor. Inte alla svenska ambassader och generalkonsulat handlägger migrationsärenden.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

 

Om din make, maka, partner eller barn ska flytta till Sverige tillsammans med dig kan ni göra er ansökan i e-tjänsten tillsammans. Dina familjemedlemmar ska då bifoga ytterligare dokument i er ansökan.

Make, maka eller partner

Om din make, maka eller partner ska ansöka till­sam­mans med dig ska du bifoga digitala kopior av:

 • Vigselbevis, om ni är gifta. Om ni inte är gifta men bor eller har bott tillsammans ska du bifoga digitala kopior av handlingar som visar att ni bor eller har bott tillsammans.
 • Fullmakt från din make, maka eller partner. Om ni har ett ombud som ansöker åt er ska du istället bifoga en fullmakt för ombudet.
 • Dokument som visar att din make, maka eller partner har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland.

Det är även bra om du kan bifoga

 • digitala kopior av de sidor i din makes, makas eller partners pass som visar personuppgifter, giltighetstid, utfärdandeland, namnteckning.

Barn

Om ditt barn, ert gemensamma barn eller din make, maka eller partners barn ska ansöka till­sam­mans med dig ska du bifoga digitala kopior av:

 • Födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår.
 • Medgivande från den andra vårdnadshavaren om att barnet får flytta till Sverige, om den andra vårdnadshavaren inte ska flytta tillsammans med er till Sverige.
 • Domstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om barnets andra förälder är avliden.
 • Adoptionshandlingar om barnet är adopterat.
 • Handling som visar att barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland.

Det är även bra om du kan bifoga

 • digitala kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland och giltighetstid.

Medgivande om att barnet får flytta med dig till Sverige

Om barnet har två vårdnadshavare, men bara en ska flytta med barnet till Sverige, ska du bifoga ett medgivande i er ansökan. Du ska också bifoga en digital kopia av pass eller annan identitetshandling för den vårdnadshavare som skrivit medgivandet. Medgivandet kan lämnas på en blankett:

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige, blankett 216011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande kan även lämnas som ett undertecknat brev från den vårdnadshavare som inte följer med till Sverige.

Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet flyttar till Sverige
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för att bo i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

I de flesta fall betalar du en avgift i samband med ansökan. Du betalar avgiften med kontokort eller betalkort. Beroende på vilka uppgifter du fyller i om dig själv och din familjemedlem känner ansökan av om du behöver betala eller inte.

Avgifter för uppehållstillstånd

Boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet

Barnet i Sverige som du ska flytta till kommer att få svara på frågor från Migrationsverket tillsammans med den som är utsedd till företrädare för barnet i Sverige. När Migrationsverket har gått igenom din ansökan och uppgifterna från barnet i Sverige, får du ett mejl där vi ber dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

På webbplatsen Sweden abroad kan du läsa mer om och hitta kontaktuppgifter till den ambassad eller det generalkonsulat som du ska besöka.

Sweden abroad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök ambassaden eller generalkonsulatet

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du skickade in med din ansökan. Även barn, make, maka eller partner som ansöker tillsammans med dig ska följa med på besöket. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige.

Om du behöver ett uppehållstillståndskort kommer du också att få lämna fingeravtryck och ta foto till sitt uppehållstillståndskort.

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

För att ansöka fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument du ska bifoga kopior av.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Du betalar avgiften när du lämnar in din ansökan på ambassaden eller generalkonsulatet. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Avgifter för uppehållstillstånd

När beslutet är färdigt får du ett mejl. Du ska kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för att få beslutet och eventuellt boka en tid för att hämta det. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du har gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen. Hen ska meddela dig vad som står i beslutet.

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migra­tions­verket beviljar din ansökan

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Svenska institutets webbplats om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

För frågor om sjukvård kontakta regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om äldreförsörjningsstöd för dig som kommer till Sverige sent i livet och har låg eller ingen pension.

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om studiemedel kan du kontakta CSN, Centrala studiestödsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om den svenska skolan från Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hej hej Sverige! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har enkla och inspirerande filmer om hur Sverige fungerar.

På sidan Lära svenska på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Konsumentverkets upplysningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: