اگر مایلید شکایت کنید

Om du vill överklaga – persiska

اگر تصمیمی از سوی اداره مهاجرت دریافت کرده اید که آن را نمی پذیرید می توانید از آن تصمیم شکایت کنید. در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد روند شکایت پیدا می کنید.

اگر تصمیم اداره مهاجرت را نمی پذیرید حق دارید که از آن شکایت کنید. شکایت به این معنی است که مایلید تصمیم اداره مهاجرت تغییر کند. یک دادگاه به شکایت رسیدگی می کند، اما شکایت خود را باید به اداره مهاجرت ارسال کنید. در تصمیم شما نوشته شده است که برای شکایت کردن چقدر فرصت دارید، معمولا سه هفته پس از آن که از تصمیم اطلاع پیدا کرده اید. اگر وکیل دارید وی می تواند در رابطه با شکایت به شما کمک کند.

اگر تقاضای اجازه اقامت کرده و به درخواست خود پاسخ منفی گرفته اید و در زمان دریافت تصمیم در سوئد بسر می برید می بایست حتی در صورتی که شکایتی تسلیم کنید برای بازگشت خود برنامه ریزی کنید. در تصمیم شما نوشته شده است که آیا در زمان انتظار دریافت پاسخ از دادگاه حق ماندن در سوئد را دارید یا خیر.

در صورتی که به درخواست اجازه اقامت دائم شما جواب رد داده شود میتوانید درخواست تجدید نظر کنید، اگر چنانچه جواب رد شما بر مبنای این بوده که شما واجد شرایط امرارمعاش نبوده یا اینکه کار غیر قانونی انجام داده اید.

دادگاه مهاجرت به شکایت شما رسیدگی می کند

اداره مهاجرت همیشه یک درخواست تجدید نظر را که در زمان مقرر رسیده باشد، به دادگاه مهاجرت تحویل میدهد.

قبل از ارائه درخواست تجدید نظر، اداره مهاجرت تصمیم می گیرد که آیا تصمیم باید تغییر کند یا خیر. اگر به نظر اداره مهاجرت تصمیم باید تغییر کند، تصمیم جدیدی نوشته می شود که جایگزین تصمیمی می شود که تجدیدنظر شده است. در هنگام تحویل تصمیم جدید ضمیمه میشود. پس از تحویل، این دادگاه است که تصمیم می گیرد که آیا اداره مهاجرت تغییر صحیحی در تصمیم خود داده است یا خیر.

حداکثر هفت روز پس از آنکه شکایتنامه شما توسط اداره مهاجرت دریافت شد، بایستی این شکایتنامه به دادگاه مهاجرت تسلیم گردیده باشد.

از روزی که دادگاه مهاجرت درخواست تجدید نظر شما را دریافت می کند، در ارتباط با تمام سوالات مربوطه درمورد درخواست تجدید نظر خود و کار دادگاه باید با دادگاه تماس بگیرید. نظارت بر احکام دادگاه مهاجرت به عهده شماست، اداره مهاجرت این کار را برای شما انجام نمی دهد.

اگر وکیل رسمی دارید، پس از ارسال درخواست تجدیدنظر به دادگاه، نمی توانید از اداره مهاجرت برای سفر به وکیل خود پول دریافت کنید.

اگر نظر خود را تغییر داده و می خواهید درخواست تجدید نظر خود را پس بگیرید، می توانید به اداره مهاجرت اطلاع دهید که تصمیم را می پذیرید. در این صورت استیناف شما مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و نمی توانید مجدداً نسبت به تصمیم اعتراض کنید.

اطلاعات تماس مربوط به دادگاه‌های مهاجرتی سوئد را در وبگاه دادگستری سوئد می‌یابید (به سوئدی). External link, opens in new window.

یک شکایت را به این صورت می نویسید

در تصمیم نوشته شده که به چه صورتی می توانید از آن شکایت کنید. اگر مایلید که از تصمیم اداره مهاجرت شکایت کنید می بایست نامه ای بنویسید و در آن توضیح دهید که مایلید اداره مهاجرت چه تصمیمی را تغییر دهد و چرا. مدارک و دیگر اسنادی که توضیحات شما را تاییپ می کند را نیز ارسال کنید، ترجیحا نسخه اصل آن را.

در شکایت خود می بایست اطلاعات فردی خود و شماره پرونده خود را درج کنید. شماره پرونده در تصمیم شما نوشته شده است. اگر متقاضی پناهندگی هستید شماره پرونده تان در کارت ال ام آ شما نیز درج شده است. شماره تلفن و آدرسی که اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرتی بتواند از طریق آن با شما تماس بگیرد را نیز درج کنید.

این بسیار مهم است که شکایت شما بموقع به دست اداره مهاجرت برسد. در جدولی که در این صفحه وجود دارد می توانید مشاهده کنید که، با توجه به نوع تصمیم، برای شکایت کردن چقدر فرصت دارید. فرصت شکایت از زمانی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است محاسبه می شود.

اگر خودتان نمی توانید شکایت کنید می توانید از فرد دیگری بخواهید که این کار را برایتان انجام دهد. در این صورت باید یک وکالتنامه برای فردی که به شما کمک می کند تسلیم اداره مهاجرت
کنید.

یک وکالتنامه چیست؟

یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که فردی که تقاضای اقامت می کند این امکان را به فرد دیگری بدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فردی این حق را بدهد که تقاضا تسلیم کند، از متن یک تصمیم اطلاع پیدا کند یا از یک تصمیم برای فرد دیگری شکایت کند. وکالتنامه باید توسط فردی نوشته شود که به فرد دیگری وکالت می دهد و باید چنانچه اداره مهاجرت درخواست کند در اصل خود قابل ارائه باشد.

برای اینکه وکالتنامه دارای اعتبار باشد می بایست موارد زیر در آن درج شده باشد

  • که یک وکالتنامه است
  • نام، تاریخ تولد و آدرس کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • فردی که وکالت به او داده می شود حق انجام چه اموری را دارد
  • نام، شماره فردی و آدرس فردی که وکالت به او داده می شود
  • امضای کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • تاریخ و مکانی که وکالتنامه در آن امضاء شده است.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی) Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

اگر مایل به شکایت از تصمیم دادگاه مهاجرت هستید

اگر از تصمیم دادگاه مهاجرت راضی نیستید می توانید تا سه هفته از زمانی که تصمیم به اطلاعاتان رسیده است از آن به دادگاه عالی مهاجرت شکایت کنید. دادگاه عالی مهاجرت آخرین مرجع است و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود خط مشی تصمیمات اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرت در پرونده های مشابه خواهد بود.

دادگاه عالی مهاجرت تنها برخی از پرونده ها که خط مشی حقوقی در رابطه با آنها وجود نداشته باشد و یا در صورتی که دادگاه مهاجرت به صورت غلط به پرونده رسیدگی کرده باشد مورد بررسی قرار می دهد. در اکثر موارد دادگاه عالی مهاجرت تصمیم می گیرد که به شکایت رسیدگی نکند. در این صورت حکم دادگاه مهاجرتی دارای اعتبار است.

از همه تصمیم ها نمی توان شکایت کرد

شما نمی توانید به برخی از تصمیمات اعتراض کنید. در نامه تصمیم مربوط به شما در مورد درخواست تجدید نظر نوشته شده است که آیا میتوانید اعتراض کنید یا نه.

از جمله نمیتوانید اعتراض کنید به

  • یک تصمیم پس از آنکه شما آن تصمیم را پذیرفته و اعلام رضایت را امضا کرده اید
  • تصمیم دادگاه استیناف مهاجرت مبنی بر عدم رسیدگی به پرونده شما
  • تصمیمی که به شما اجازه اقامت با مدت زمان محدود داده شده است.

اگر اداره مهاجرت علیه تصمیمی که قابل تجدید نظر نیست، درخواست تجدیدنظر دریافت کند، در صورتیکه درخواست تجدید نظر در زمان مقرر دریافت شده باشد، باز هم باید به دادگاه مهاجرت ارسال شود. با این حال، دادگاه مهاجرت به درخواست تجدید نظر شما رسیدگی نخواهد کرد.

زمان های مختلف برای شکایت های مختلف

اداره مهاجرت نیاز دارد که شکایت شما را قبل از اتمام فرصت شکایت دریافت کند. اگر مایل به شکایت از تصمیم دادگاه هستید باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کنید، تا قبل از پایان فرصت شکایت آن را دریافت کرده باشند. در تصمیم نوشته شده که برای شکایت چقدر فرصت دارید.

زمانی که فرصت شکایت به اتمام می رسد گفته می شود که تصمیم قوت اجرایی یافته است. به این معنی که امکان شکایت از تصمیم دیگر وجود ندارد.

مهلت های درخواست تجدیدنظر

شما دریافت کرده اید

می توانید درخواست تجدید نظرکنید

حکم اخراج

ظرف سه هفته از تاریخی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

تصمیم جواب رد که باید بلافاصله اجرا شود

ظرف سه هفته از روزی که

رای از دادگاه مهاجرت

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

تصمیم در مورد اعلام وضعیت

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

تصمیم درباره گذرنامه پناهندگی

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

گذرنامه اتباع بیگانه

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

ممنوعیت ورود مجدد به کشورهای حوزه شنگن به دلیل اینکه به موقع سوئد را ترک نکردید

ظرف سه هفته از روزی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت

ممنوعیت ورود مجدد به دلیل دیگر

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

تصمیم در مورد کمک هزینه ویژه

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

اعلام وضعیت گزینه محافظت (اگر به نظرشما باید به جای آن وضعیت پناهندگی به شما اعطا شود)

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

تصمیم به عدم دریافت اجازه اقامت دائم

ظرف سه هفته از روزی که آن تصمیم به شما اطلاع داده شد

تصمیم در مورد کاهش یا خاتمه کمک هزینه روزانه

ظرف سه هفته از روزی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت

تصمیم در مورد نظارت یا بازداشت

هر زمان


Last updated: