اکنون ممکن است تصمیم مربوط به درخواست پناهندگی را از طریق پست دریافت کنید

Nu kan du få asyl­be­slut i posten – persiska

تاکنون اداره مهاجرت تصمیم‌های مربوط به پرونده‌های پناهندگی را از طریق یک جلسه در واحد پذیرش پناهندگان اطلاع داده (ابلاغ نموده) است. اکنون این روال معمول تغییر می‌یابد. از اول مارس شمایی که در سوئد درخواست پناهندگی نموده‌اید ممکن است دیگر از طریق نامه از طرف پست تصمیم مذکور را دریافت کنید.

از اول مارس ممکن است اداره مهاجرت شما را از تصمیم در مورد پرونده پناهندگیتان به شیوه‌های گوناگون مطلع کند. ما ممکن است تصمیم مذکور را در یک جلسه با کارمند مسئول شرح داده، و یا از طریق پست آن را به شما اطلاع دهیم. اطلاع دادن این تصمیم به شما ابلاغ کردن نامیده می‌شود، و اطلاع دادن تصمیم از طریق پست، ابلاغ ساده نام دارد.

زمانی که اداره مهاجرت از طریق ابلاغ ساده شما را مطلع می‌کند، ما تصمیم را با پست به منزل شما در آدرسی که به ما داده‌اید، ارسال می‌نماییم. روز کاری بعدی ما نامه جدیدی با یک پیام کنترل ارسال می‌کنیم با این مضمون که تصمیم مذکور را برای شما ارسال نموده‌ایم. در پیام کنترل ذکر شده که تصمیم مذکور در چه تاریخی ارسال شده است. دو هفته پس از تاریخ مذکورتلقی داره مهاجرت آن است که شما از این تصمیم مطلع شده‌اید (ابلاغ تصمیم صورت گرفته است).

اداره مهاجرت هم‌اکنون هم از روش ابلاغ ساده بعنوان مثال جهت مطلع کردن از تصمیمات مربوط به کمک اقتصادی و تمدید اجازه اقامت استفاده می‌کند.

اطلاعات در مورد تصمیم مربوطه

حتی اگر اداره مهاجرت بخواهد تصمیم را از طریق ارسال آن (ابلاغ ساده) به شما اطلاع دهد، همیشه به جلسه‌ای در واحد پذیرش مربوطه خود فراخوانده خواهید شد. در آن جلسه با کمک یک مترجم در مورد تصمیم مذکور اطلاعات دریافت می‌نمایید. اگر قبل از سپری شدن دو هفته پس از ارسال تصمیم برای شما به واحد پذیرش بیائید، اداره مهاجرت روزی که جلسه مذکور برگزار شد را بعنوان روزی که تصمیم مربوطه به شما ابلاغ شد، محاسبه خواهد نمود.

تصمیم مربوطه شروع به اعتبار یافتن می‌کند

تاریخ ابلاغ مهم است. اگر از تصمیم مربوطه راضی نیستید، سه هفته، از روزی که ابلاغ به شما صورت گرفت، مهلت دارید که شکایت نمایید. هنگامی که سه هفته از ابلاغ گذشت تصمیم مربوطه شروع به اعتبار یافتن می‌کند (قوت قانونی می‌یابد) و دیگر نمی‌توانید شکایت کنید.

این امر دربرگیرنده آن است که زمانیکه اداره مهاجرت از روش ابلاغ ساده استفاده می‌کند، تصمیم مربوطه پنج هفته پس از ارسال شروع به اعتبار یافتن می‌کند.

اگر تصمیم مذکور منفی است، در بیشتر موارد شما چهار هفته، از روزی که این تصمیم شروع به اعتبار یافتن نمود، فرصت دارید سوئد را داوطلبانه ترک کنید. اگر سوئد را ظرف این مدت ترک نکنید، ‌حق خود جهت دریافت مسکن و کمک اقتصادی را از دست می‌دهید.

تصمیمات بیشتری را می‌توان اجرا نمود

دلیل تغییر روش اطلاع دادن تصمیمات توسط اداره مهاجرت آن است که ما در بعضی مواقع تصمیماتی گرفته‌ایم که نمی‌تواند قوت قانونی بگیرد، زیرا پناهجوی مربوطه زمانی که به جلسه گفتگو در مورد تصمیم فراخوانده می‌شود، نمی‌آید. از طریق ابلاغ ساده، حتی اگر زمانی که به اداره مهاجرت فراخوانده می‌شوید، به آنجا نیائید هم تصمیم مربوطه قوت قانونی می‌گیرد.

آدرس خود را اطلاع دهید

این امر مهم است که آدرس صحیحی نزد اداره مهاجرت ثبت شده باشد و نام همه اعضای بزرگسال خانواده بر روی در یا صندوق پستی درج شده باشد. بطور منظم پست خود را کنترل نمایید و اگر به آدرس دیگری نقل مکان نمودید، اطلاع دهید.