حالا شما میتوانید فیصله در دوسیه پناهندگی، را از طریق پوسته بدست آورید

Nu kan du få asyl­be­slut i posten – dari

تاکنون اداره مهاجرت فیصله ها در دوسیه پناهندگی را در جریان یک صحبت در بخش پذیرش به اطلاع میرسانید (ابلاغ میکرد). حالا این روال عادی تغییر مینماید. شما کسانی که در سویدن درخواست پناهندگی نموده اید میتوانید از تاریخ اول مارچ فیصله تانرا بوسیله یک نامه از طریق پوسته بدست آورید.

سر از تاریخ اول مارچ اداره مهاجرت میتواند فیصله در دوسیه پناهندگی تان، را به طریقه های گوناگون به اطلاع شما برساند. ما میتوانیم در مورد این فیصله در یک ملاقات با مامور اجرایوی به شما اطلاع بدهیم یا از طریق پوسته به شما اطلاع بدهیم. اطلاع دادن به شما ابلاغ نام دارد و اطلاع دادن از طریق پوسته ابلاغ ساده نام دارد.

وقتی که اداره مهاجرت بوسیله ابلاغ ساده به شما اطلاع میدهد، در این صورت ما فیصله را بوسیله پوسته به آن آدرس منزل تان که به ما داده اید، ارسال میکنیم. روز رسمی بعدی، ما یک نامه برای تان ارسال مینماییم که در آن یک پیام معلوماتی خواهد بود در مورد این که ما فیصله را برای تان ارسال نموده ایم. در این پیام تاریخ ارسال فیصله ذکر خواهد بود. دو هفته بعد از ارسال فیصله، اداره مهاجرت به این نظر خواهد بود که در مورد فیصله برای تان اطلاع داده شده است (ابلاغ شده است).

معلومات در مورد فیصله

حتی اگر اداره مهاجرت فیصله را بوسیله (ابلاغ ساده) به شما ارسال مینماید، شما همیشه برای یک ملاقات به بخش پذیرش تان دعوت میگردید و در آنجا معلومات در مورد این فیصله بوسیله ترجمان به شما داده میشود. اگر شما قبل از اینکه دوهفته سپری گردند، از روزی که فیصله به شما ارسال گردیده است، به بخش پذیرش بیایید، اداره مهاجرت همان روز ملاقات را به حیث روز ابلاغ فیصله برای شما، حساب میکند.

فیصله قابل اعتبار میگردد

تاریخ ابلاغ مهم است. اگر شما با فیصله تان موافق نیستید، شما سه هفته وقت استیناف یا شکایت را دارید، از روز ابلاغ به شما حساب شود. بعد از گذشتن سه هفته، این فیصله قابل اعتبار است (لازم الاجراء میگردد) و شما نمی توانید به آن شکایت کنید.

این به این معناست که اگر اداره مهاجرت از ابلاغ ساده استفاده میکند فیصله تان پنج هفته بعد از ارسال آن قابل اعتبار میگردد.

اگر برای تان جواب منفی داده شده است، در اکثر حالات دو یا چهار هفته برای تان مهلت داده میشود که سویدن را به طور داوطلبانه ترک نمایید، از همان روزی که فیصله قابل اعتبار گردید حساب میگردد. اگر شما در طول این مدت سویدن را ترک نکنید در این صورت شما حق مسکن و کمک مالی را از دست میدهید.

چندین فیصله میتوانند اجرا گردند

علت اینکه اداره مهاجرت طریقه اطلاع دادن فیصله را تغییر میدهد این است که بعضی اوقات ما فیصله ای را اتخاذ میکنیم که نمی تواند قابل اعتبار گردد، چون پناه جویی که به صحبت در مورد فیصله او دعوت شده است به ملاقات حاضر نمی گردد. فیصله ای که بوسیله ابلاغ ساده ارسال گردیده است قابل اعتبار میگردد حتی اگر شما به ملاقاتی که دعوت شده اید حاضر نگردید.

در مورد آدرس تان اطلاع بدهید

این مهم است که آدرس درست تان نزد اداره مهاجرت راجستر باشد و اسم همه اعضای بزرگسال خانواده تان در دروازه یا صندوق پوستی نوشته شده باشد. پوسته خود را به طور منظم کنترول نمایید و اگر به کدام آدرس جدید نقل

مکان میکنید، اینرا به اداره مهاجرت بگویید.