مدارک مهم برای برگشت

Viktiga dokument vid återvändande – dari

مدارکی وجود دارد که ممکن است قبل از ترک سویدن تهیه آنها برای شما خوب باشد. در اینجا لستی از مدارکی می‌آید که ممکن است شما یا اولاد شما در زمان برگشت به وطن خود یا دیگر کشور که به آنجا برمی‌گردید، به آنها ضرورت داشته باشید.

مدارک ثبت تولد طفل

زمانیکه طفل متولد شد باید به شما از طرف اداره مالیات سویدن یک ورق رونوشت معلومات ثبت شده داده شده باشد. این ورق ثبت طفل و مکتب رفتن او را در وطنتان یا دیگر کشور که به آنجا برمی‌گردید، آسانتر کرده می‌تواند. شما همچنین در زمان تهیه مدارک سفر برای أولاد خود هم به یک ورق رونوشت معلومات ثبت شده ضرورت دارید. قبل از سفر کنترول نمایید که معلومات ثبت شده در این ورق صحیح باشد. اگر معلومات مذکور صحیح نبود و یا اگر ضرورت به یک ورق رونوشت معلومات ثبت شده جدید دارید، باید با اداره مالیات سویدن تماس بگیرید.

معلومات بیشتر را در ویبسایت اداره مالیات سویدن در قسمت أطفال متولد شده در سویدن External link, opens in new window. پیدا کرده

رونوشت معلومات ثبت شده در راجستر سوء سابقه کیفری

اداره پولیس سویدن مسئولیت راجستر سوء سابقه کیفری را برعهده دارد. این راجستر شامل معلومات مربوط به افرادی است که مرتکب جرم شده‌اند.

شما حق دارید اگر درخواست کنید یک رونوشت از معلومات ثبت شده در راجستر سوء سابقه کیفری پولیس سویدن دریافت کنید. این رونوشت راجستر نشان می‌دهد که آیا در این راجستر ثبت شده‌اید، یعنی آیا در سویدن مرتکب جرم شده‌اید یا نه. شما ممکن است ضرورت داشته باشید این رونوشت را در کشور دیگری نشان دهید. این رونوشت از جمله ممکن است زمانی که به وطن خود برمی‌گردید و می‌خواهید در آنجا ساکن شده و یا تقاضای کار کنید، مورد ضرورت باشد. معلومات بیشتر را در ویبسایت اداره پولیس در قسمت راجستر سوء سابقه کیفری External link, opens in new window. پیدا کرده می‌توانید. این صفحه در ویبسایت آنها هم در دسترس

مدرک تحصیلی/ شهادتنامه از مکتب

برای آنکه شما یا أولاد شما بتوانید نشان دهید در سویدن چه تحصیلاتی گذرانده‌اید، ممکن است ضرورت به ارائه مدرک تحصیلی یا شهادتنامه داشته باشید. این موضوع می‌تواند از جمله در زمان شروع مکتب در وطن یا درخواست ادامه تحصیلات در آنجا باشد. برای دریافت مدرک تحصیلی و یا شهادتنامه باید با مکتبی در سویدن تماس بگیرید که در آنجا تحصیل کرده‌اید. معلومات بیشتر را در ویبسایت کمون محل سکونت خود پیدا کرده می‌توانید.

گواهی صحی و مدارک در مورد صحت شما

در سویدن مناطق درمانی مسئولیت خدمات صحی را برعهده دارند. برای دریافت شهادتنامه پزشکی یا دیگر مدارک که وضعیت صحی شما را شرح می‌دهد باید با کلینیک صحی یا شفاخانه‌ای تماس بگیرید که در آنجا تحت تدوای قرار گرفته‌اید. معلومات بیشتر را در ویبسایت شورای ولایتی مربوطه خود پیدا کرده می‌توانید که از طریق ویبسایت زیر در دسترس است: www.1177.se External link, opens in new window.

معلومات بیشتر در اینجا هم وجود دارد: www.informationsverige.se External link, opens in new window.

ترجمه مدارک شما

ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که مدارک خود را به انگلیسی یا زبان کشور خود ترجمه کنید. برای دریافت کمک در این قسمت به سازمانی باید مراجعه کنید که آن مدرک را صادر نموده است. در بعضی موارد اداره أمور مهاجرین سویدن می‌تواند برای ترجمه به شما کمک کند.

Last updated: