په سویډن کې کار کول

Arbeta i Sverige – pashto

په سویډن کې د کار کولو لپاره د کار اجازه درلودل شرط دی. د تجارانو او میلمه څېړونکو لپاره د کار او اوسېدو اجازې غوښتنه په کومه توګه ترسره کېږي، په دې اړه نور دلته ولولئ.