The Swedish Migration Agency logotype

در کشور سویدن اداره امور مهاجرت همآن سازمانی است که درخواستهای اشخاص که میخواهند در کشور سویدن مقیم شوند، به بازدید بیآیند، از تعقیب نجات  یابند و یا تابعیت سویدن اخذ نمایند، را تحت بررسی قرار مینماید.

به زبان مورد ذکر فقط بخشی از معلومات موجود میباشد. معلومات بیشتر میتوانید به زبان انگلیسی و یا سویدنی دریافت نمایید.