Förlänga uppehållstillstånd som egen företagare

Du ska själv ansöka om förlängning tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Migrationsverket skickar inte ut någon påminnelse.

Du som har sökt asyl, har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och driver eget företag

Om du har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och kan försörja dig kan du i vissa fall få ett permanent uppehållstillstånd. För dig gäller andra krav än för
dem som ansöker om uppehållstillstånd som egen företagare och som inte har ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan tidigare som grundar sig på asylskäl. För att du som egen företagare ska få ett permanent uppehållstillstånd måste du visa att du kan försörja dig nu och att det finns tillräckligt kapital för att driva ditt företag och försörja dig i minst två år framåt.

Läs mer om vilka krav som gäller för dig som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och driver eget företag, och hur du ansöker om permanent uppehållstillstånd

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd via webben. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, resestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det då du inte kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.
 • Årsredovisning eller årsbokslut från ditt företag för de år som du har haft uppehållstillstånd som egen företagare.
 • Balans- och resultatrapport från det pågående räkenskapsåret till och med föregående månad.
 • Deklarationshandlingar för det senaste inkomståret från dig själv, inklusive specifikation till Inkomstdeklaration. Inkludera även NE-bilagan om du driver enskild firma, eller N3A-bilagan om du är delägare i ett handelsbolag.
 • Deklarationshandlingar från ditt företag. Bifoga Inkomstdeklaration 4 om du driver ett handelsbolag. Bifoga Inkomstdeklaration 2 om du driver ett aktiebolag.
 • Skattekontoutdrag från ditt företag för den period som du har bedrivit näringsverksamhet i Sverige.
 • Registreringsbevis för kassaregister (om ditt företag har försäljning mot kontanter eller betalning med kontokort).
 • Kopia av personalliggare (för dig som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen).
 • Bankkontoutdrag med alla transaktioner från ditt privatkonto och företagskonto för de senaste sex månaderna.
 • Lönespecifikationer för dig själv för de senaste sex månaderna om du driver ett aktiebolag.
 • Kontrakt eller avtal med kunder, leverantörer och företagslokaler.
 • En kort beskrivning av hur du bedriver verksamheten samt bilder på företagets produkter och lokaler.
 • Aktiebok eller handelsbolagsavtal som visar ägarandel i bolaget och reglerar fördelning av resultat mellan bolagsmännen. Om du har köpt ett nytt företag ska du uppvisa köpekontrakt och kvitton för betalningen.
 • Om du har eller har haft skuld hos Kronofogdemyndigheten kopplat till företaget ska du skicka in ett skuldfrihetsintyg som visar att företaget är skuldfritt.
 • Intyg som styrker din boendesituation, exempelvis köpekontrakt, hyresavtal eller godkänd andrahandsuthyrning. Underlaget ska visa bostadens storlek, antal rum, kostnad samt hyresperiod.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot din ansökan 

Om du lämnar in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd slutar gälla har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Du har också rätt att fortsätta arbeta i ditt företag.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd slutar gälla kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya tillstånd utanför Sverige.

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Migrationsverket kommer att kontrollera att du driver företaget enligt de redovisade planerna. Det innebär bland annat att vi kontrollerar

 • att du betalar ditt företags skatter och avgifter
 • att du följer din bokföringsskyldighet enligt god redovisningssed
 • att du har aktuella tillstånd och uppfyller lagkraven för verksamheten
 • om du har skulder hos Kronofogdemyndigheten och/eller betalningsanmärkningar
 • att du kan försörja dig och din familj på inkomsterna från företaget
 • att ditt företag går med vinst och har en bestående verksamhet samt fortlevnadsförmåga framöver
 • att du och din medföljande familj har en skälig boendesituation
 • att du och din medföljande familj har bott i Sverige under mer än halva tiden för ert uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. Om du har haft uppehållstillstånd i två år kan du få permanent uppehållstillstånd om du uppfyller alla krav. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Du som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan få permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning av ditt tillstånd om du kan visa att du kan försörja dig. Det gäller även dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller ömmande omständigheter, eller verkställhetshinder.

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas

 • om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd
 • om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre arbetar eller om anställningsvillkoren inte längre är uppfyllda
 • om du inte påbörjat ditt arbete inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag.

Om du befinner dig i Sverige och får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Migrationsverket skickar beslutet

När Migrationsverket meddelar dig beslutet kan verket använda sig av förenklad delgivning. Det går till på följande sätt:

Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress som du har uppgett att du kan nås på. Minst en dag senare skickar Migrationsverket ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet har skickats. Detta görs för att säkerhetsställa att du har fått det första brevet. Du kommer alltså få två brev från Migrationsverket, oftast med en dags mellanrum. Du behöver inte meddela Migrationsverket att du fått breven.

Du anses meddelad om beslutet när två veckor har gått från det att beslutet skickades till dig. Om du inte har fått beslutet utan endast kontrollmeddelandet ska du kontakta Migrationsverket så snart som möjligt.

Överklaga ett beslut om uppehållstillstånd

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga. Du ska skicka din överklagan till Migrationsverket. Migrationsverket kommer först att ompröva beslutet. Om verket inte ändrar beslutet prövas din överklagan av migrationsdomstolen. Din överklagan måste ha kommit till verket innan beslutet börjar gälla, vilket är tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Läs mer om vad som händer vid avslagsbeslut

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare – Förlängning, nummer 124011B. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare – Förlängning, blankett nummer 124011B (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-05

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.