اداره مهاجرت در سوئد مرجعی است که به اشخاصی که برای سکونت درسوئد، دیداردر سوئد، تقاضای پناهجویی بدلیل تحت تعقیب بودن، و یا گرفتن تبعیت سوئد  تقاضا کرده اند به این درخواست ها رسیدگی میکند.

فقط بخشی ازاطلاعات به این زبان موجود است. جهت کسب اطلاعات بیشتر متن سوئدی یا انگلیسی را مطالعه کنید.