سویډن پرېښودل

Lämna Sverige – pashto

دلته د هغو کسانو لپاره چې باید سویډن پرېږدي، معلومات وړاندې شوې دي: دا هغه کسان دي چې خپلې د پناه غوښتنې عریضې ته یې منفي ځواب ترلاسه کړې وي و او یا دا چې اقامه لري او په موقتي توګه د سویډن څخه بهر وتل غواړي یا سویډن څخه کډه کول غواړي.