سویډن پرېښودل

Lämna Sverige – pashto

دلته د هغه چا لپاره معلومات شتون لري چې د اقامې لپاره ورکړل شوی درخواست یې رد شوي وي او غواړي چې سویډن پرېږدي. او دلته د هغه چا لپاره هم معلومات شتون لري چې د سویډن اقامه لري خو بیا هم غواړي چې خپل پلرني هیواد ته ستون شي او د هغه چا لپاره هم چې غواړي د لنډ مهال لپاره له سویډن څخه سفر وکړي.