EU och migration

Harmonisering och praktiskt samarbete står i fokus på asyl- och migrationsområdet i EU. Arbetet med att utveckla ett gemensamt europeiskt asylsystem kommer att vara prioriterat under flera år framöver.

Samarbetet inom EU har stor betydelse för Migrationsverkets dagliga verksamhet eftersom det påverkar asylprocessen, viseringsarbetet anhöriginvandringen, arbetskraftsinvandringen m.m.

Fri rörlighet

Fri rörlighet för personer är en av grundstenarna i samarbetet inom EU. För Sveriges del började reglerna om fri rörlighet för personer att gälla redan den 1 januari 1994, då EES-avtalet trädde i kraft. Medlemskapet i EU 1995 förde därför inte med sig några stora förändringar på detta område. När Sverige blev medlem låg skillnaden framförallt i att Sverige kunde delta fullt ut i EU:s arbete med:

  • avskaffande av gränskontroller (Schengensamarbetet)
  • samordning av visumregler
  • flykting- och asylpolitik
  • invandringspolitik.

Målet med EU:s migrationspolitik är att harmonisera och fördjupa det europeiska och internationella samarbetet för att säkerställa en långsiktig hållbar politik som värnar om asylrätten, underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskrafts­invandring och som tar tillvara och tar hänsyn till migrationens utvecklingseffekter.

EASO – ett europeiskt kontor för samarbete om asylfrågor

I juni 2011, efter beslut av EU: s stats- och regeringschefer, inrättades ett stödkontor för samarbete i asylfrågor, EASOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på Malta.

Syftet med stödkontoret är att underlätta det praktiska samarbetet mellan myndigheter i EU och bidra till en jämnare nivå på bedömningar av asylansökningar.EASO förvaltar och administrerar en gemensam portal för att underlätta medlemsstaternas tillgång till information om ursprungsländerna. I början av år 2012 tog stödkontoret även över utbildningsprogrammet EAC (European Asylum Curriculum).

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?