Ruqsadaha daganaanshaha ee kuwa la siiyay heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – somaliska

Haddii lagu siiyay heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo waxaad heleysaa 13-bilood ee ruqsada daganaanshaha. Haddii aad weli qabtid sababaha loogu baahanyahay illaalada markii ay kaa dhacday oggolaanshahu, laga yaabo in la kordhiyo.

Oggolaanshahaaga ku meelgaarka ah waxay ku siisaa xaquuqda lagu noolaado oo loogu shaqeeyo Sweden ilaa 13 bilood. Inta lagu jiro muddadaas waxaad leedahay isla xaquuqda ee daryeelka caafimaadka sida qofka haysto ogggolaanshaha daganaanshaha joogtada.

Sida casdeynta oggolaanshahaaga daganaanshaha waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha deganaanshaha. Kaarkan ma ahan waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka haddiiba oggolaanshahu ay shaqeyneyso, laakiin haddii aad u safartid meel ka baxsan Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynaya iyo kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha si markaas ay kuugu suurtogasho in aad dib usuu gasho wadanka.

Akhri wax badan oo ku saabsan kaararka oggolaanshaha

Ka diiwaangelinta diiwaanka bulshada

Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha kumeelgaarka waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshadda ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsida badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan xaadirin fasalada Swedish ee Socdaalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshada Swedish. Markii aad iska diiwaangeliso diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa waraaqda aqoonsiga Swedish, taas oo muhiim kuu ah si aad, tusaale ahaan, akoon bangi u furatid.

Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshada waa in aad aadaa Wakaalada Canshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobta dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta waxaad u baahantahay in aad keentid kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah iyo aqoonsiga oo shaqeynaya. Haddii  warqadaada ay hayso Wakaalada Socdaalka Sweden waxaa dalban kartaa koobi iyada ah . Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeynaya in uu yahay koobi run ah ee ka asalka ah. Qofkaan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn iyo sheegaa lambarka taleefonkooda.

Macluumaadka Wakaalada Canshuurta Swedish ee diiwaangelinta bulshada (oo af ingiriis)external link, opens in new window

Dadaal ku bixinta dib u dejinta (etableringsinsatser)

Qofka helay dhawaan sharciga deggenaanshaha wadanka Iswiidhan ee xaqa u leh inuu halkan ka shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dadaal dib u dejin ah si uu shaqo u helo. Dadaalka lagu bixinayo si dib laguugu dejiyo waa aktiifiteetyo adiga ku caawinaya oo ay ka mid yihiin inaad barato luqadda iswiidhishka, oo aad timaado suuqa shaqada si aad shaqo u hesho kadibna aad masruufkaaga ula soo bixikartid. Xafiiska shaqada ayaa ka mas’uula dadaalka lagu bixinayo sidii aad dib ugu degi lahayd oo aad u noqon lahayd qof shaqa ka raadinaya wadanka Iswiidhan. Bogga internetka ee xafiiska shaqada ayaad ka heleysaa warbixin intaa dheer. Warbxintu waxay ku kala qoran tahay luqado badan.

Macaluumaad ku saabsan kaalmada dib u dejinta waxa laga heleyaa bogga internetka ee Xafiiska shaqadaexternal link, opens in new window

Ka shaqeynta Sweden

Haddii aad adigu haysato sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ah kaas oo ah 13 bilood waad ka shaqaynkartaa wadanka Iswiidhan.Haddii aad haysato shaqo aad isku masruufikartid inta aanu kaa dhicin sharciga ku meelgaarka ahi waxaad haysataa fursad aad ku codsankartid sharciga deggenaanshaha joogta ah.

Markii aad codsatid shaqo waa in aad la timaadaa koobiyada waraaqaha ee muujiya in aad leedahay xaquuqda loogu noolaanayo oo lagagashaqeynayo Sweden. Sidoo kale la imow kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha. Loo shaqeeyahu wuxuu rabayaa in uu ogaado inta laguu ogolyahay in aad ka shaqeysid Sweden iyo haddii ogolaanshahaaga aad uga shaqeyneysid Sweden lagu sababayo wax xadeyno ah. Loo shaqeeyahaaga wuxuu rabayaa koobiyada waraaqahaaga iyo wuxuu sidoo kale ogeysiinayaa Wakaalada Canshuurta Swedish in lagu shaqaaleysiiyay.

Qoys dib u mideynta

Haddii adiga ruqsadda degnaanshada oo baahi u qabe difaac iyo loo qiimeyo inaa haysatid fursad wanaagsan aad ku helikartid ruqsadda degnaanshada oo joogtada qoyskaada weey soo codsankaran ruqsadda degnaanshada sidey adiga kugu soo guuran. Tan waxey quseysa xita adiga oo magangelyo codsaday wixii ka dambeeyay 24 noofambar 2015 iyo qoyska horey eysan u suurtagalin iney soo codsadan iney kuu soo guuran.

Waa kaliya ninkaada, xaaskaada, labada qof ey u diwaangalisantahay iney isla noolyahiin ama nolol wada wadaago iyo carruurta 18 sano ka yar baa soo codsankaro ruqsadda degnaanshada. Qoyskaada wuxuu helikara ruqsadd degnaansho ansaxsan ilaa inta ruqsaddaada ey ansaxsantahay.

Haddii adiga xaq u leedahay qoys dib u mideynta adiga waxaa shuruud kugu ahaankaro shuruuda is masruufida. Taasna micnaheeda tahay in adiga qasab kugu tahay inaa adiga masruufikartid taada iyo qoyskaada. Waa qasab adiga inaa haysatid guri idinku filan oo ku wada noolankartin qoyskaada markuu usoo guuro Iswiidhan. Waxaa jiro xaalado eysan quseyn shuruuda is masruufida iyo guri idinku filan haddii aad shuruudo qaarkood fulisid.

Inta ka akhriso warbixin kale oo quseyso qoys dib u mideynta iyo shuruuda is masruufida

Oggolaanshaha daganaanshaha waalaga laaban karaa

Oggolaanshaha deganaanshahaaga waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid macluumaad been ah marka aad codsaneysid Oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa ruqsada daganaanshahaaga.

Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.

Kordhinta Oggolaanshaha daganaanshaha kumeelgaarka ah

Marka sharciga ku meelgaarka ahi kaa dhaco waxaad haysataa fursad aad ku dheeraysankartid. Sharciga deggenaanshaha waa laguu dheeraynayaa haddii aad weli magangelyo u baahan tahay. Xaaladaha qaarkood waxaad xitaa u baahan tahay in lagu siiyo sharciga deggenaanshaha haddii aad haysato sababo kale oo aad Iswiidhan ku joogikartid.

Ka akhriso warbixin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dheeraysto sharciga deggenaanshaha (oo af ingiriis)

Racfaanada

Suurtogal ma ahan in aad ka racfaan qaadatid go'aanka ee oggolaanshaha daganaanshaha kumeelgaarka ah, laakiin waad ka racfaan qaadan kartaa heerka illaalada ee lagu siiyay haddii aad aaminsantahay in lagu siiyo heerka qaxootiga.

Akhri waxbadan oo ku saabsan sida looga racfaan qaato go'aanka

Wwarbixinta ee kuwa mar dhow usoo guuray Sweden ee haysta oggolaanshahaa daganaanshaha

UR Dadka wadanka ku cusubexternal link, opens in new window waa barnaamish oo dhowr qeybood oo ku saabsan xuquuqyada iyo waajibyada oo Iswiidhan.

Qeybta warbixin gaarsiinta oo Hay’adda macmiishaaexternal link, opens in new window waxaad ka heli talo markaa weeydiisid su’aalo ku saabsan wax iibsashada ama wada heshiinta.

Degmooyinka qaar waxay leeyihiin wakaalada guriyeynta degmadda halkaas oo aad ka raadin kartid hoy. Degmadda sidoo kale waxay ku siin kartaa tallo ku saabsanmulkiilaha gaarka ah.

Haddii tahay da'da 18 sanno jirka ama ka weyntahay waxaad codsan kartaa deynta aad gurigaaga ku camirato. www.csn.seexternal link, opens in new window

Degmadda ee aad ku nooshahay waxay bixin doontaa daryeelka canuga iyo dugsi carruurta.

Wixii su'aala ah ee khuseeya Swedish ee Muhaajirka fasalada (sfi) waa in aad la xiriirtaa degmadda aad ku nooshahay. Fiiri sidoo kale websaydka Sveriges kommuner och landstingexternal link, opens in new window.

Haddii aad raadineysid shaqo waxaad iska diiwaangelin kartaa Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

Su’aalaha ku saabsan daryeel isbitaal kala xiriir gobalka aad ku nooshahay. Dhammaan goobaha daryeelka oo wadanka waxaad ka heli 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka.external link, opens in new window

Warbixinta ku saabsan waxbarashada kulliyada iyo jaamacada waxaa laga heli karaa Antagning.seexternal link, opens in new window or studera.nu.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriira maalgelinta ardayga CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriiro shatiga gaari kaxeynta booqo Swedish Transport Agency.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriiro xaquuqda codeynta la xiriir Valmyndigheten.external link, opens in new window

Warbixinta ku saabsan dugsiyada Swedish ee Hay'ada Qaranka Swedish ee Waxbarashada (Skolverket) waxaa laga heli karaa Om svenska skolanexternal link, opens in new window.

Warbixinta ku saabsan bulshada Swedish oo dhoor luuqadood oo kala duwan waxaa laga heli karaa Information om Sverigeexternal link, opens in new window.

Warbixin kale oo ku saabsan Iswiidhan waxaad ka heli bogga internetka oo kuwa la dhaho Svenska institutet.external link, opens in new window

Bogga internetka Barashada iswiidhishka oo www.informationsverige.seexternal link, opens in new window waxaad adiga ka heli isku xiriiriyaal oo kuu gudbin dhowr barnaamishyo kala duwan oo iska u baro luqada ah.

Last updated: 13 September 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.