دستورالعمل درخواست کمک هزینه ویژه برای بزرگسالان

Instruk­tioner till ansökan om särskilt bidrag till vuxna – persiska

 1. توضیح دهید درخواست شما در مورد چیست. حتی الامکان واضح شرح دهید چه کمک هزینه ای می خواهید و چقدر پول نیاز دارید که کالا یا خدمات مورد نظر خود را خریداری کنید.
 2. توضیح دهید که چرا به کالا یا خدمات مورد نظر نیاز دارید.
 3. بنویسید کدام اسناد/مدارک/اوراق را ضمیمۀ تقاضانامه می کنید که نشان دهد شما به کالا یا خدمات مورد نظر نیاز دارید.
 4. اگر شما درآمدی بصورت حقوق استخدامی دارید یا کمک هزینه/ یارانه از اداره یا سازمان دولتی دیگری، مثلاً حقوق مرخصی استعلاجی (sjukpenning)، حق والدین (föräldrapenning) یا کمک هزینۀ فرزند (barnbidrag) از صندوق بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) دریافت می کنید، مراتب را بنویسید.
 5. اگر شما پول نقد دارید که مبلغ آن بیشتر از کمک هزینۀ روزانه ای است که توسط ادارۀ مهاجرت پرداخت می شود، مراتب را بنویسید.
 6. اگر شما دارائی مالی مانند اتومبیل، پول در بانکهای سوئد یا خارج از کشور دارید، صاحب شرکت یا کسب و کار خصوصی هستید، سهام یا دارئی های دیگری در خارج از کشور دارید که شما می توانید آنها را بفروشید به پول نقد تبدیل کنید، مراتب را بنویسید.
 7. شما با امضاء کردن تقاضانامه موارد زیر را با شرف و وجدان گواهی می کنید
 • اطلاعاتی در تقاضانامه نوشته اید صحیح هستند
 • شما تفهیم شده اید که بایستی تغییرات در وضع مالی خود را که بر روی حق برخورداری از کمک هزینه یا مبلغ آن تأثیر می گذارد را اطلاع دهید.
 • شما آگاه هستید که ارائۀ اطلاعات نادرست جُرم در رابطه با کمک هزینه محسوب شده و ممکن است به پلیس گزارش داده شود.
 • شما تفهیم شده اید که چه برگه ای را امضاء می کنید

اهمیت دارد که تقاضانامه را صحیح تکمیل کنید تا ادارۀ مهاجرت مجبور نشود برای تصمیم گیری از شما بخواهد اطلاعات بیشتری را در اختیار این اداره قرار دهید. اگر اطلاعات ناقص باشند ادارۀ مهاجرت با درخواست شما مخالفت خواهد کرد نخواهد توانست نیاز شما را تشخیص دهد.

فُرم را پس از تکمیل به واحد پذیرش خود تحویل دهید یا ارسال کنید.

آدرس پستی واحدهای پذیرش ادارۀ مهاجرت را می توانید در وبسایت زیر پیدا

کنید:

www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Hitta-till-oss/Post--och-faxadresser.html

Last updated: