برای پرداختن به کار در سویدن باید اجازهٔ کار را داشته باشید. راهنمایی در مورد چگونگی درخواست اجازهٔ کار یا اجازۀ اقامت برای متصدیان شرکت های خصوصی و محققین مهمان را در اینجا دریافت کنید.