The Swedish Migration Agency logotype

برای پرداختن به کار در سویدن باید اجازهٔ کار را داشته باشید. راهنمایی در مورد چگونگی درخواست اجازهٔ کار یا اجازۀ اقامت برای متصدیان شرکت های خصوصی و محققین مهمان را در اینجا دریافت کنید.