Så ansöker du om uppehållsstatus

På den här sidan hittar du information om hur du gör för att ansöka om uppehållsstatus.

Migrationsverkets webbansökan gör det lätt för dig att göra rätt från början. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med, vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare. Du kan också ansöka för din familj tillsammans med dig i din webbansökan.

Vad du ska skicka med din ansökan beror på vem du är. Välj den rubrik som passar dig.

Uppehållsstatus

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • anställningsbevis med uppgifter om arbetsgivarens namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer, lön, anställningens varaktighet och omfattning i timmar per vecka, och när anställningen inleddes. Om anställningsbeviset är äldre än tre månader behöver lönespecifikation för den senaste månaden bifogas
 • de tre senaste månadernas lönespecifikationer där antalet arbetade timmar framgår om du är deltidsanställd eller behovsanställd.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • handlingar som visar att du är egenföretagare till exempel F-skattsedel och redovisningsbevis, senaste momsredovisningen till Skatteverket eller utdrag från skattekontot, eller bevis på att du driver verksamheten som fakturor till kunder, kvitton eller hyreskontrakt.
 • Om du håller på att starta upp din verksamhet i Sverige men ännu inte har någon verksamhet kan du skicka in kopior av:
 • handlingar som visar vilken planering som finns för företaget och vilka förberedelser som gjorts
 • uppdragsavtal, uppgifter om kundkontakter eller hyreskontrakt
 • kopior av överlåtelseavtal och den senaste årsredovisningen.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • antagningsbevis till utbildning på lägst gymnasienivå
 • intyg som visar att du är inskriven vid en utbildning
 • europeiskt sjukförsäkringskort. Om du inte har ett sådant kort behöver du teckna en heltäckande sjukförsäkring som gäller under vistelsen i Sverige och skicka en kopia på den. Av kopian ska det framgå vad försäkringen täcker.
 • ett skriftligt intyg där du försäkrar att försörjningen är tryggad för dig och dina familjemedlemmar under tiden du studerar i Sverige. Skriv under intyget, skanna in det och bifoga det till din webbansökan.

Skicka alltid med följande dokument:

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • om du inte är folkbokförd i Sverige behöver du skicka in intyg om att du omfattas av socialförsäkringssystemet i ett annat EU-land. Intyget ska vara utfärdat av myndigheterna där. Om du inte kan få ett sådant intyg måste du teckna en heltäckande sjukförsäkring som gäller under din vistelse i Sverige och skicka med en kopia av den. Av kopian ska det framgå vad försäkringen täcker
 • uppgifter om vilka kostnader du har för bostaden i Sverige så som hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår eller
  köpebevis på bostadsrätt eller fastighet. Om du äger din fastighet måste du redovisa vilka kostnader du har för boendet per månad.

Om din försörjning består av lön eller annan ersättning från utlandet behöver du skicka in

 • pensionsbesked om du är pensionär
 • kopia av gällande anställningsavtal och lönespecifikation från arbetsgivare för de tre senaste månaderna om du arbetar
 • kvitton för kostnader för att pendla till utlandet. Bifoga kopia på månads-/pendlingskort eller liknande
 • intyg om eventuella bidrag eller andra inkomster från utlandet.

Om du planerar att försörja dig på din förmögenhet behöver du skicka in

 • bankutdrag som visar hur mycket pengar du har
 • uppgifter om annan disponibel inkomst.

Om någon annan står för din försörjning i Sverige ska du skicka med

 • kopia av id-kort för den som försörjer er
 • brev där personen som försörjer dig intygar att han eller hon kommer att stå för din försörjning och där det framgår vilken relation ni har (om ni är släkt, goda vänner eller liknande)
 • uppgifter om personens inkomster, tillgångar och levnadsomständigheter. Det behöver framgå om personen har familjemedlemmar eller andra som också är beroende av honom eller henne för sin försörjning.

Uppehållsstatus för dina familjemedlemmar

Om dina familjemedlemmar ansöker samtidigt som dig måste du också skicka med följande dokument.

 • kopia av de sidor i din familjemedlems pass där personuppgifter och giltighetstid framgår eller kopia av familjemedlemmens nationellt id-kort om hon eller han är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • dokument som visar familjerelationen, till exempel vigselbevis.

 • kopia av de sidor i din familjemedlems pass där personuppgifter och giltighetstid framgår eller kopia av familjemedlemmens nationella id-kort om hon eller han är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • dokument som visar att ni har sammanlevt antingen i Sverige eller i utlandet, till exempel utdrag från personregister eller annat intyg där det framgå att ni har varit skrivna på samma adress, handlingar som visar att ni har haft gemensamma konton eller försäkringar, räkningar som ställts till er gemensamt, eller räkningar som har ställts till er var för sig men där det framgår att de sänts till er gemensamma adress till exempel telefonräkningar.

 • kopia av de sidor i barnets pass där personuppgifter och giltighetstid framgår eller kopia av barnets nationella id-kort om barnet är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • födelsebevis eller annan handling där föräldrarnas namn framgår
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.
 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter om barnet är under 18 år.

 • kopia av de sidor i din familjemedlems pass där personuppgifter och giltighetstid framgår, eller kopia av familjemedlemmens nationella id-kort om hon eller han är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • handling som visar att ni är släkt eller att hon eller han är släkt med din make/maka/sambo, till exempel födelsebevis
 • handlingar som visar på vilket sätt din familjemedlem är beroende av dig.

 • kopia av de sidor i din familjemedlems pass där personuppgifter och giltighetstid framgår, eller kopia av familjemedlemmens nationella id-kort om hon eller han är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • handling som visar att ni är släkt eller att hon eller han är släkt med din make/maka/sambo, till exempel födelsebevis
 • handlingar som visar på vilket sätt din familjemedlem är beroende av dig.

 • kopia av de sidor i din familjemedlems pass där personuppgifter och giltighetstid framgår, eller kopia av familjemedlemmens nationella id-kort om hon eller han är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • handling som visar att hon eller han är vårdnadshavare till barnet som studerar i Sverige, till exempel födelsebevis
 • handling som visar att barnet studerar i Sverige.

Perma­nent uppe­hålls­status

Du som har permanent uppehållsrätt som Migrationsverket beslutat om eller permanent uppehållskort utfärdat av Migrationsverket behöver endast skicka in kopia av ditt pass eller kopia av ditt nationella id-kort, inga andra handlingar behövs.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • samtliga kontrolluppgifter från Skatteverket för de senaste 5 åren
 • arbetsgivarintyg för de senaste fem åren
 • om du har varit arbetslös behöver du lämna in intyg som visar vilka datum du varit inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • skattekonto från Skatteverket för de senaste fem åren.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • studieutdrag för de perioder som du har studerat på lägst gymnasienivå.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • uppgifter om boende och vilka kostnader du har för din bostad i Sverige, till exempel hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår eller köpebevis på bostadsrätten eller fastigheten. Om du äger din fastighet måste du redovisa vilka kostnader du har för boendet per månad
 • handlingar som visar hur du har försörjt dig själv under din tid i Sverige, till exempel pensionsutbetalningar, bankutdrag, taxeringsuppgifter för lön från utlandet eller andra dokument som visar hur du har försörjt dig.

Om någon annan står för din försörjning i Sverige ska du skicka med

 • kopia på id-kort för den som försörjer dig
 • brev där personen som försörjer dig intygar att han eller hon kommer att stå för din försörjning och där det framgår vilken relation ni har (om ni är släkt, goda vänner eller liknande)
 • handlingar som styrker att hon eller han har stått för din försörjning, till exempel utdrag från bankkonto.

 • kopia av deras pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av deras brittiska nationella id-kort.

Om du ansöker åt någon annan så behöver du en fullmakt.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011PDF

När vi har tagit emot din ansökan

Du kommer att få ett intyg på att du har lämnat in en ansökan om uppehållsstatus. Under tiden som du väntar på beslut har du samma rättigheter som en unionsmedborgare och kan fortsätta att bo, arbeta och studera i Sverige.

När du har skickat in din ansökan kan du följa ditt ärende i Min sida. Där kan du även skicka meddelanden och frågor om ditt ärende till Migrationsverket.

Logga in på Min sida

Om du inte har ansökt om uppe­hålls­status före ansök­nings­pe­ri­o­dens slut

Din rätt att vistas i Sverige efter den 31 december 2021 upphör om du inte har ansökt om uppehållsstatus innan dess. I vissa fall kan Migrationsverket godta en ansökan om uppehållsstatus som har kommit in efter detta datum. Det förutsätter att det finns rimliga skäl till varför du inte har ansökt i tid. Det sker en prövning av varje enskilt ärende.

Personer med permanent uppehållstillstånd har dock rätt att fortsätta vistas i Sverige som vanligt även efter detta datum. Personer som har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige kan däremot behöva ansöka om arbetstillstånd för att fortsätta ha möjlighet att arbeta i Sverige efter ansökningsperiodens utgång.

Vissa familjemedlemmar kan ansöka i efterhand. För dem gäller att deras ansökan ska ha kommit in inom tre månader från det att de kommit till Sverige.

Läs mer om vad som gäller för dina familjemedlemmar

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-09