Varaktigt bosatt i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige utan avbrott i fem år kan du få ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Ställning som varaktigt bosatt innebär att du har vissa rättigheter som en EU-medborgare har och att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Varaktigt bosatt är en rättslig ställning och det är inte samma sak som uppehållstillstånd. Om du söker ställning som varaktigt bosatt i Sverige prövar Migrationsverket endast om du kan få sådan ställning i Sverige. Vi prövar inte om du kan få uppehållstillstånd, exempelvis på grund av anknytning, studier eller arbete. Vi prövar inte heller om du kan få status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land.

Kontrollera noga om du uppfyller kraven innan du lämnar in en ansökan.

Krav för att få ställ­ning som varak­tigt bosatt

För att få ställning som varaktigt bosatt ska du

  • ha varit bosatt i Sverige med uppehållstillstånd, eller på annan grund varit lagligen bosatt här, utan avbrott de senaste fem åren när ansökan lämnas in
  • kunna försörja dig och din familj
  • kunna styrka din identitet


När du lämnar in din ansökan om att få ställning som varaktigt bosatt i Sverige, måste du uppfylla dessa krav.

Det finns inte några undantag från kravet på fem års bosättning i Sverige. Har du inte haft uppehållstillstånd eller annan laglig vistelse i fem år när din ansökan lämnas in, så kan du inte beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Du kan då istället ansöka om tillstånd på annan grund när ditt nuvarande tillstånd löper ut.

Du får inte ha haft avbrott i din vistelse under de fem åren. Vistelser utanför Sverige under längre perioder än sex månader i följd eller tio månader sammanlagt under femårsperioden räknas som ett avbrott. Även tjänsteresor och resor inom Europa räknas in.

Om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande kan du räkna tiden från den dag då du lämnade in din ansökan om asyl eller om ansökan om ny prövning. Du som har fått uppehållstillstånd i Sverige som övrigt skyddsbehövande kan inte få ställning som varaktigt bosatt.

Uppehållstillstånd för besök och studier på lägre nivå än forskarnivå räknas inte med i vistelsetiden. Det beror på att man inte får den typen av tillstånd för att bosätta sig i Sverige, utan för en begränsad tid. Däremot kan till exempel uppehållstillståndstid för arbete, forskning och doktorandstudier, eller vistelse i Sverige med uppehållsrätt räknas med.

Försörj­ning

Kravet på att du ska kunna försörja dig och din familj innebär att du ska ha en långsiktig försörjningsförmåga. Det räcker inte att ha en tillfällig arbetsinkomst eller tillräckliga tillgångar vid ansökningstillfället. Du måste visa att du kan försörja dig och din familj nu och framåt i tiden med inkomst av varaktig karaktär.

Styrkt iden­titet

För att du ska beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige måste du kunna styrka din identitet.

Sidan senast uppdaterad: