Meeshaan waxaa ka heleysaa warbixin quseeyso adiga oo magangelyo ka codsaday Iswiidhan. Adiga inta waxaa ka akhrisankartaa waxaa aad la kulmi doontid markaa soo gudbisid codsi magangelyo iyo markii go’aan lagaa gaaro. Meeshaan waxa kale oo ka akhrisankartaa xaqa uu leeyahay qofka magangelyo’doonka markey noqoto shaqo, guri, daryeelka caafimaadka iyo isbitaalada iyo kaalmeenta dhaqaalaha.

Taagan

  • 2019-04-16

    Dadka magangelyo-doonka waxa ku adkaanaysa inay bixiyaan kharashyadooda

    Sannadka 2019 waxa inta badan la xiridoonaa meelaha adeegyada ee ay dadku ka bixiyaan lacagaha kharashyadooda (betaltjänstombud). Taas macnaheedu waxa weeye waxay markaa ku adkaanaysaa qofka magangelyo-doonka ah inuu bixiyo kharashyadiisa. Sidaa daraadeed marka aad codsanayso daryeel caafimaadka waa muhiim inaad waydiiso takhtarka ku daawaynaya (vårdgivare) sida aad u bixinayso lacagta kharashka marka aad takhtarka booqanayso.

  • 2019-04-03

    Soo codso in laguu dheereeyo intuusan oggolanshada ruqsadda degnaanshada wakhtigeeda dhammaan

    Adiga oo magangelyo soo codsaday iyo la siiyay ruqsadda degnaanshada ku meelgaarka waa laguu sii dheereeyn kara ruqsadda degnaanshada haddii aad wali baahi u qabtid difaacid ama ey jiran sababo kale oo inaa u baahantahay inaa sii joogtid Iswiidhan.