کارت اجازه اقامت

Uppehållstillståndskort – dari

در صورتیکه شما اجازه اقامت را دریافت کرده باشید، شما کارت اجازه اقامت با تاییدی این که شما در سوئد زندگی کرده میتوانید بدست خواهید آورد. کارت دارای یک چپ کمپیوتری بوده که شامل نشان انگشت و تصویر شما میباشد. شما همیشه نیاز دارید که کارت اجازه اقامت خود را هنگامی رفتن به نمایندگی های دولتی و مراکز خدماتی صحی باخود داشته باشید.

تصویر و نشان انگشت شما گرفته شود

هر شخصی که کارت اجازه اقامت را دریافت میکند باید عکس آن گرفته شود. اطفال زیر سن 6 نیاز به ثبت نشان انگشت ندارند. کسانی که بخاطر داشت مشکل فزیکی، مانند زخمی بودن دایمی انگشتان، نمیتوانند نشان انگشت خود را بدهند، نیاز به ثبت نشان انگشت ندارند.

نشان انگشت و عکس شما تنها در چپ کارت ثبت خواهد شد. به همین دلیل شما باید در هر بار که شما کارت اجازه اقامت جدید را بدست میآورید دوباره عکس خود را تسلیم کنید، و نشان انگشت خود را ثبت نمایید. آماده کردن کارت اجازه اقامت بدون کدام هزینه بجز فیس درخواست برای اجازه میباشد.

اگر شما خارج از کشور سوئد هستید

در صورتیکه شما نیاز به ویزا بنمظور سفر به سوئد دارید، شما باید به سفارت سوئد و یا کنسولگری عمومی بخاطر عکس و نشان انگشت مراجعه کند. بیشتری را در ویبسایت سفارت یا کنسولگری بخوانید.

کشور های که شهروندان آن نیاز به ویزا بخاطر سفر به سوئد دارند (به انگلیسی)external link, opens in new window

نزدیکترین سفارت یا کنسولگری را در آدرس ذیل مشاهده کنید Swedenabroad.se (به انگلیسی)external link, opens in new window

در صورتیکه شما به ویزا نیاز نداشته باشید، شما باید در کشور شویدن نشان انگشت و عکس خود را تسلیم دهید. شما باید نمایندگی مهاجرت را در اسرع وقت بعد از دریافت اجازه اقامت و رسیدن در کشور سوئد مراجعه کنید.

در صورتیکه شما در سوئد باشید

اگر شما می خواهید یک اجازه نامه را در سویدن تمدید کنید و یا یک کارت جدید اجازهٔ اقامت نیاز دارید، باید به ادارهٔ امور مهاجرت مراجعه کنید تا عکسبرداری شوید و نشان انگشت را ارائه کنید. این برای شما که از سویدن تقاضای پناهنده گی دارید و کدام اجازه نامه در اینجا ندارید، نیز صدق می کند.

هنگام مراجعه به ادارهٔ امور مهاجرت باید پاسپورت تان را باخود داشته باشید. وقتی که کارت اجازهٔ اقامت تان آماده شود، به آدرس تان که در سویدن دارید، فرستاده خواهد شد. فلهذا این بسیار مهم است تا شما هنگام مراجعه به ادارهٔ امور مهاجرت جهت عکسبرداری و گذاشتن نشان انگشت، آدرس تان را که در سویدن دارید ارائه کنید.

برای تسلیمی عکس و نشان انگشت با نمایندگی مهاجرت وقت ملاقات را تعیین نمایید (به انگلیسی)

جاییکه شما میتوانید ما را دریابید (به انگلیسی)

درصورتیکه شما آدرس خود را تغیر میدهید

اگر شما میخواهید که کارت اجازه اقامت در خانه شما ارسال گردد، نیاز به آدرس خانه شما میباشد. در صورتیکه شما تغیر مکان کرده باشید، میتوانید آدرس جدید خودر را هنگامیکه با نمایندگی مهاجرت ملاقات دارید، ذکر کنید. به یاد داشته باشید در رابطه به این که اگر شما با کسی دیگر زندگی میکنید و آدرس موقتی برای جوابات دارید ما را اطلاع دهید.

هنگامیکه کارت اجازه اقامت آماده میباشد

در صورتیکه شما در سفارت و کونسلگری عمومی عکس و نشان انگشت خود را ارسال کرده باشید، شما کارت را از آنها دریافت خواهید کرد. در رابطه به چگونگی تسلیمی کارت شما از سفارت و کونسلگری معلومات دریافت کنید. هنگامیکه شما تصمیم در مورد اجازه اقامت حاصل نمودید، 4 هفته را دربر خواهد بگیرد تا کارت شما به سفارت و یا کنسولگری گسیل گردد.

در صورتیکه شما در نمایندگی مهاجرت عکس و نشان انگشت خود را تسلیم کرده باشید، کارت شما در جریان یک هفته به خانه شما ارسال خواهد شد.

کارت اجازه اقامت شما بعد از اجرای تصامیم فراهم خواهد گردید، اما پیش از 3 ماه که اجازه اقامت آغاز میگردد آماده نخواهد شد.

امکان ندارد که در ساختن و انتقال کارت عجله صورت بگیرد.

Uppehållstillståndskort.

شکل ظاهری کارت تغییر نموده است

بعد از ۱ دسمبر ۲۰۲۰ کارت اجازه اقامت شکل ظاهری جدید خواهد داشت. کارتیکه قبل از این تاریخ صادر شده است ضرور نیست که تبدیل شود. کارت شما در طول همان مدتیکه اجازه اقامت شما اعتبار دارد، مورد اعتبار میباشد، یا حد اکثر پنج سال. کارت جدید، در ارتباط با اتخاذ فیصله تمدید اجازه اقامت تان برای تان داده میشود، یا زمانیکه مدت نهایی اعتبار کارت تان به پایان رسید.

معلومات درج شده در کارت

کارت اجازه اقامت شامل معلومات در مورد نوع اجازه و مدت اعتبار آن میباشد. معلومات شخصی شما نیز در کارت درج میباشد. در عقب بعضی کارت ها نوشته شده است "اجازه کار کردن را دارد" (“Får arbeta”) این درصورتی میباشد که شما تصمیم را دریافت کرده باشید تا اجازه کار کردن را هنگامیکه اجازه اقامت دایمی داشته باشید، بدست آورید. اما اگر شما اجازه کار را در سوئد بدست آورده باشید، سپس تصامیم نشان میدهد که شما حق اجازه کار را دارید، لذا در عقب کارت شما "اجازه کار کردن" ذکر نخواهد گردید. برای اطفال، این متن (محل قابل اجرا) بعد از این که به سن 16 برسند درج خواهد شد.

معلومات کارت خود را بررسی و چک کنید

همیشه اسم درج شده کارت اجازه اقامت خود را چک کنید و با پاسپورت خود مطابقت دهید. در صورتیکه در کارت شما اسم غلط درج شده باشد، شما باید به نمایندگی مهاجرت و یا سفارت بخاطر گرفتن کارت جدید مراجعه کنید. پاسپورت خود را با خود داشته باشید.

در صورتیکه اسم خودرا تغیر میدهید، شما باید به نمایندگی مالیات به تماس شوید که مسؤل باری ثبت احوال نفوس و ثبت اسم جدید شما میباشد. سپس شما باید به نمایندگی مهاجرت بخاطر گرفتن کارت جدید اجازه اقامت مراجعه کنید.

درصورتیکه شما سفر میکنید

هنگامیکه سفر میکنید باید کارت خود را همراه با پاسپورت خود نشان دهید. کارت مذکور منحیث کارت هویت یا مکتوب برای سفر استفاده نمیشود.

اعتبار کارت

شما هنگامی کارت جدید یا تمدید شده اجازه اقامت ضرورت باشد ، کارت جدید اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. اعتبار کارت مطابق به اعتبار اجازه اقامت بوده، اما بیش از 5 سال نمیباشد. هنگامیکه شما نیاز به کارت جدید اجازه اقامت داشته باشید باید عکس و نشان انگشت خود را تسلیم دهید. هنگام مراجعه به ادارهٔ امور مهاجرت جهت اخذ کارت جدید باید کارت اقامه قبلی تان را همیشه باخود داشته باشد.

در صورتیکه کارت از پیش شما مفقود میشود

در صورتیکه کارت اجازه اقامت از نزد شما مفقود ، و یا ربوده میشود، باید در ابتدأ به پولیس گزارش دهید. سپس باید به نمایندگی مهاجرت بخاطر تسلیمی عکس و نشان انگشت برای کارت جدید مراجعه کنید. یک کاپی از گزارش پولیس که از طرف پولیس دریافت کرده باشید ، خواه هنگامی تهیه کردن راپور باشد یا بعد از نشر آن با خود داشته باشید.

در صورتیکه شما کارت خود را دریافت نکرده باشید

آیا شما به یک وقت زیاد منتظر کارت اجازه اقامت خود بوده اید؟ دلیل آن این است که کارت شما به نمایندگی مهاجرت ارسال میگردد. این هنگامی رخ میدهد که نمایندگی مهاجرت آدرس غلط شما را داشته باشد.

اگر در باره این کدام سوال داشته باشید لطفاً با نمایندگی مهاجرت به تماس شوید (به انگلیسی)

Last updated: 2021-01-22