تمدید اجازه اقامت

Förlänga uppehållstillstånd – persiska

اگر شما اجازۀ اقامت محدود به زمان دارید و می خواهید پس از انقضای اجازۀ اقامت در سوئد بمانید بایستی درخواست کنید اجازۀ اقامت شما تمدید شود.

چگونگی تمدید اجازۀ اقامت شما به نوع اجازۀ اقامت تان بستگی دارد. شما همیشه بایستی قبل از انقضای اجازۀ اقامت محدود به زمان خود یک اجازۀ اقامت جدید درخواست کنید.

برای خواندن مطالب بیشتر به صفحاتی که به شما مربوط می شود مراجعه کنید (برخی از صفحات به همۀ زبانها وجود ندارند):

اگر شما درخواست پناهندگی کرده و اجازۀ اقامت محدود به زمان دریافت کرده اید

وقتی اجازۀ اقامت محدود به زمان شما منقضی می شود می توانید درخواست تمدید کنید. اگر هنوز به پناه نیاز داشته باشید اجازۀ اقامت شما می تواند تمدید شود. در برخی موارد می توانید درصورت داشتن سایر دلایل برای ماندن در سوئد نیز اجازه اقامت دریافت کنید.

مطالب بیشتر در مورد تمدید اجازه اقامت برای افرادی که تقاضای پناهندگی کرده اند (به انگلیسی)

اگر شما برای زندگی با یک نفر اجازۀ اقامت دارید

مطالب بیشتر در مورد تمدید اجازه اقامت برای افرادی که با یک نفر زندگی می کنند (به انگلیسی)

اگر برای کار کردن اجازۀ اقامت دارید

اگر می خواهید پس از انقضای اجازۀ اقامت تان به کار کردن ادامه دهید بایستی برای تمدید اجازه اقامت درخواست کنید. اگر شما بعنوان کارورز به مدت شش ماه یا بیشتر اجازۀ اقامت داشته اید و قبل از انقضای اجازۀ اقامت کنونی تان درخواست تمدید کنید می توانید تا زمان دریافت تصمیم به کار کردن ادامه دهید.

مطالب بیشتر در مورد تمدید اجازه کار (به انگلیسی)

اگر بعنوان صاحب شرکت/کسب و کار خصوصی اجازه اقامت دارید

مطالب بیشتر در مورد تمدید اجازه اقامت بعنوان صاحب شرکت/کسب و کار خصوصی (به انگلیسی)

اگر برای تحصیل اجازۀ اقامت دارید

مطالب بیشتر در مورد تمدید اجازه اقامت برای افرادی که برای تحصیل در دانشگاهها و مدارس عالی (به انگلیسی)

اگر ویزای توریستی یا اجازۀ اقامت برای دیدار دارید

مطالب بیشتر در مورد تمدید مدت دیدار (به انگلیسی)

Last updated: