جواز اقامت را تمدید کنید

Förlänga uppehållstillstånd – dari

اگر شما اقامهٔ موقتی دارید و بعد از انقضأی آن خواهان ماندن در سویدن هستید، پس شما باید برای تمدید اقامهٔ خود درخواست بدهید.

چگونگی تمدید اقامهٔ شما مربوط به نوع اقامهٔ فعلی تان میباشد. همیشه قبل از اینکه اقامهٔ موقتی تان منقضی گردد، شما باید بخاطر بدست آوردن اقامهٔ جدید، درخواست بدهید.

اطلاعات بیشتر راجع به موضوعِ خود را در صفحات مربوطه بخوانید. (بعضی از این صفحات، به همهٔ زبانها قابل دسترس نیستند).

اگر شما برای پناهندگی درخواست داده اید و اقامهٔ موقتی را بدست آورده اید

زمانیکه اقامهٔ موقتي شما منقضی گردید، شما بخاطر تمدید آن درخواست داده میتوانید. اگر شما هنوزهم به محافظت نیاز دارید، شاید به شما اقامه داده شود. در بعضی مواقع اگر بخاطر ماندن در سویدن دلایل دیگری داشته باشید، همچنان میتوانید اقامه بدست آرید.

در مورد تمدید اقامه برای افرادی که درخواست پناهندگی داده اند، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر شما بخاطر زندگی کردن با کسی جواز اقامت دارید

در مورد تمدید اقامهٔ بخاطر زندگی کردن با کسی، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر شما به علت کار کردن جواز اقامت دارید

اگر اقامهٔ شما منقضی گردیده و میخواهید به کار کردن ادامه بدهید، پس بخاطر تمدید جواز کار خود، درخواست بدهید.
اگر شما منحیث یک کارگر بمدت شش ماه و یا هم بیشتر مشغول کار بوده اید، و قبل از آنکه جواز کاری فعلی تان منقضی شود، به تمدید آن درخواست بدهید، در زمان انتظار به تصمیم، شما حق دارید که به کاریتان ادامه دهید.

در مورد تمدید جواز کار خود، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر شما منحیث مالک تجارت شخصي جواز اقامت دارید

در مورد تمدید اقامهٔ‌ خود منحیث مالک تجارت شخصی، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر شما به علت تحصیل جواز اقامت دارید

در مورد تمدید اقامهٔ‌ خود بخاطر تحصیل در لیسه و یا هم پوهنتون، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر شما ویزای سیاحتی و یا هم اقامهٔ قیام دارید

در مورد تمدید زمان قیام، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: