Användarvillkor för Min sida

Genom tjänsten Min sida får du tillgång till information om ditt ärende. Migrationsverket har valt ut vilken information som ska visas med hänsyn till säkerhet och vad som är relevant för ärendet. Om du vill ha mer information om ditt ärende än det som visas i tjänsten har du rätt att få det. Kontakta i så fall Migrationsverket.

För att använda Min sida behöver du e-legitimation.

När du loggar in med e-legitimation godkänner du användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering.

Medde­landen

Du kan skicka säkra meddelanden till Migrationsverket genom Min sida. Den här funktionen är till för att du ska kunna ställa frågor till Migrationsverket om ditt ärende och är inte till för att komplettera ditt ärende. Meddelanden i tjänsten bör skrivas på svenska eller engelska.

Behand­ling av person­upp­gifter

Migrationsverket behandlar personuppgifter som samlas in i detta sammanhang. Migrationsverket behandlar personuppgifter med stöd av bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Migrationsverkets registerförfattning, dvs. utlänningsdatalagen (2016:27). Utlänningsdatalagen innehåller bland annat bestämmelser om att personuppgifterna får behandlas utan att du som registrerad måste lämna ditt samtycke.

Migra­tions­ver­kets ansvar

Personuppgifter samlas in av Migrationsverket, som är personuppgifts­ansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i den här tjänsten. Migrationsverket ansvarar också för att kontrollera att de uppgifter du använder när du loggar in är korrekta.

Undantag kan finnas i de fall då det är en annan myndighet eller organisation som behandlar personuppgifterna.

Tjänsten tillhandahålls som den är och utan garanti för fel, kvalitet eller att den är tillgänglig för användning.

Behand­ling av person­upp­gifter hos annan myndighet eller orga­ni­sa­tion

Behandling kan även ske hos en annan myndighet eller organisation under förutsättning att denna har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av person­uppgifter.

Ändamål för behand­ling

Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för ett flertal ändamål. Migrationsverket sparar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras, dvs. handlägga ett ärende gällande t.ex. mottagande eller bosättning. Migrationsverket behandlar vidare dina personuppgifter för att identifiera dig, vid framställning av statistik, registrering, uppföljning, planering, återsökning av avgöranden, utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och vid kontroller. Dina personuppgifter används också i register över sökande samt vid arkivering.

Vilka uppgifter?

De uppgifter Migrationsverket avser att samla in och behandla är bland annat namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs för att till exempel handlägga ett ärende.

Över­fö­ring av person­upp­gifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse som till exempel statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare till rätt mottagare. Överföring av personuppgifter sker enligt personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.

Rättig­heter

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som behandlas om dig och kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Myndighetens adress är Migrationsverket, 601 70 Norrköping. Webbadress www.migrationsverket.se, telefon 077‑123 52 35, organisationsnummer 202100-2163.

Det är viktigt att känna till i samband med begäran om radering att det som huvudregel finns ett krav enligt nationella arkivregler att personuppgifter ska bevaras.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Ditt ansvar

Tjänsterna får bara användas på ett sätt som stämmer överens med användar­villkoren. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och skyldig att följa eventuella instruktioner om användningen av tjänsterna. Inloggningsuppgifterna får inte överlåtas till någon.

Migrationsverket får stänga av dig om du inte följer användarvillkoren eller gör något som strider mot författning, myndighetsbeslut eller de instruktioner som lämnats om tjänsten.

Säkerhet

För att ingen annan ska komma åt information om dig finns elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav.

Tänk på att vara försiktig om du använder en allmän dator eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn eller om det finns ett fungerande virusskydd. Det är också viktigt att du loggar ut, stänger webbläsaren och rensar kakor (cookies) när du är klar och lämnar datorn.

Om du vill spärra din e-legitimation, måste du vända dig till utgivaren av den e-legitimation som du använder. Detta kan du behöva göra om du till exempel misstänker att någon obehörig har fått tillgång till din e-legitimation.

Utifrån rättsliga regelverk för personuppgifter och informationssäkerhet kommer behandlingen av dina personuppgifter och annan ansöknings­information att loggas. Detta bland annat för att säkerställa spårbarhet om tjänsten missbrukas.

Drift och under­håll

Migrationsverket har rätt att begränsa tillgängligheten på grund av utveckling, underhåll, säkerhetsmässiga eller driftmässiga skäl samt för att göra förändringar i användarkontot och e-tjänsterna.

Migrationsverket ska i största möjliga utsträckning informera om planerade avbrott, försöka minimera tiden för avbrott och arbeta för att du ska påverkas så lite som möjligt. Information lämnas via Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket förbehåller sig rätten att radera konton, exempelvis om kontot är inaktivt (inte loggat in på minst två år), aldrig loggats in med (två månader efter skapandet) eller om det klassas som nödvändigt för att kunna underhålla plattformen.

Avveck­ling av tjäns­terna

Migrationsverket får helt eller delvis avveckla tjänsterna som du får tillgång till. Du kommer då att meddelas detta via Migrationsverkets webbplats minst 30 dagar före avvecklingen.

Tillägg och ändringar av använ­dar­vill­koren

Migrationsverket förbehåller sig rätten att ändra och göra tillägg i användarvillkoren. Det är ditt ansvar som användare att hålla dig uppdaterad.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Sidan senast uppdaterad: