The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Kaarka LMA oo quseeyo magangelyodoonka

LMA-kort för asylsökande – somaliska

LMA micnaheeda waxey tahay sharciga qaabilaada dadka magangelyodoonka. Kaarka LMA waa kaar balaastig oo waxaa ku dhegen sawirkaada oo wuxuu sheegi inaad adiga tahay qof magangelyodoon ah.

Bild av LMA-kort

Markii aad Iswiidhan ka codsaneysid magangelyo adiga waa lagu sawiri. Markaa kadib baa adiga lagu siin kaarka LMA. Kaarka ma’ahan kaar aqoonsi (id-kort), oo wuxuu caddeyn inaad adiga magangelyodoon tahay iyo inaad adiga joogi kartid Iswiidhan intaa go’aanka suganeysid. Kaarka waa shaqsiyan iyo wuxuu badali warqaddii adiga lagu siiyay markii codsiga magangelyodoonida lagaa qabanaayay.

Markasto adiga sido kaarka LMA

Tusi kaarka LMA markaa adiga xafiis dowladeed la xiriireysid. Adiga xaaladaha qaarkood kaarka LMA waa isku caddeynkartaa oo markaa bostada baakad wadankale lagaaga soo diray ka soo qaadaneysid ama bosto Hey’adda socdaalka qaas ahaan kugu soo dirto. 

Adiga xaaladaha qaarkood waa lagaa dhimi qarashka uu bixiyo buukan jiifka markaa adiga tustid kaarkaada LMA oo booqaneysid daryeelka isbitaalka. Adiga waxaa xitaa lagaa dhimi qarashka aad bixineysid markaa iibsaneysid daawo dhakhtar kuu qoray haddii aad farmashiyaha tustid kaarkaada.

Akhriso warbixin quseyso daryeelka isbitaalka oo dadka magangelyodoonka

Sawirkaada hoostiisa oo kaarkaada LMA waxaa ku qoran lambar aad u baahantahay markasto oo xiriir la yeelaneysid shaqaalaha Hey’adda socdaalka. Lambarkaas baa noo fududeynaayo markaa dokumentiyadaada soo bixineyno.

Haddii uu kaar­kaada LMA kaa dhumo

Haddii adiga lagaa xado kaarkaada LMA, ama adiga kaa dhumo, waa qasab in adiga ashkood boliiska u gudbisid. Markas adiga waxaa lagu siin dokumentiga oo warbixinta boliiska oo adiga horey u soo qaadaneysid markaa soo booqaneysid qeybta qaabilaada oo adiga ku qaabilsan sidaa u dalbatid LMA kaar cusub.

Kaar­kaada LMA wuxuu ansax­naan ilaa

Kaarkaada LMA oo koowada wuxuu ansaxsanaan afar bilood. Markaas kadib adiga waxaa lagu siin LMA kaar cusub oo ansaxsanaanaayo lix bilood. Adiga ma u baahnid inaad dalbatid LMA kaar cusub markuu kii horey dhaco. Kaar cusub otomaatig ahaan baa lagugu soo diri qeybta qaabilaada oo meeshas baa ka doonan. Inta badan meelaha dadka lagu qaabilo marka aad ka soo qaadanayso kaarka LMA-ga waxaad ku khasban tahay in aad ballan ka qabsato.

Waxaad waayaysaa u qalmidaada kaalmadda lacageed haddiii codsigaaga la diiday ama haddii lagu mastaafuriyay, oo go’aanku uu dhaqan galay, ama marka wakhtiga loo qabtay  bixitaanka aan khasabka ahayn ay muddadiisu dhacday. Tani waxay kugu habboontahay sidii qof wayn oo aan la noolayn ilmo ka yar 18 sando kaas oo aad masuul ka tahay.

Waa in aad adigu soo celisaa kaarka marka lagaa saaro Hey’adda laanta socdaalka. Arrintani waxay khuseysaa iyada oo aan loo eegayn in aad adigu heshay sharci deggenaanshaha, xaq u lahaanshahaaga caawimaadda oo joogsatay sababo kale awgood ama haddii aad ka baxayso Iswiidhan.

Raadi qeybta adiga ku qaabilsan (oo af ingiriis)

Ballan qabso inta aad annaga na soo booqan kahor (oo af ingiriis)

Last updated: 2021-03-08