دستورالعمل‌ درخواست کمک هزینه روزانه

Instruk­tioner till ansökan om dager­sätt­ning – persiska

دستورالعمل فرم درخواست کمک هزینه روزانه Ansökan om dagersättning (Mot23) اگر پناهنده بوده و خواهان درخواست برای دریافت کمک هزینه روزانه می‌باشید، از این فرم استفاده نمایید.

1. اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی و مشخصات تماس خود را در این درخواست ذکر نمایید. شما باید در این درخواست نام خانوادگی، نام، آدرس، تاریخ تولد، جنسیت، شهروندی و شماره پرونده خود نزد اداره مهاجرت را ذکر نمایید.

2. اظهارنامه مالی

درآمدها: اگر درآمدهایی به شکل حقوق از محل استخدام، یا کمک هزینه از اداره یا ارگان دیگری دریافت می‌کنید، بعنوان مثال کمک هزینه بیماری، کمک هزینه والدین یا کمک هزینه کودکان از صندوق بیمه‌های اجتماعی، این مبالغ را در درخواست ذکر نمایید.

پول نقد: اگر پول نقد دارید آن را ذکر کرده ومبلغ آن را هم ذکر نمایید.

منابع مالی: اگر منابع مالی دارید، این قسمت را پر نمایید، عنوان مثال اتومبیل، منابع پولی در بانک‌‌های سوئد یا خارج از آن، شرکت خصوصی، سهام یا اموالی در خارج از کشور که آنها را فروخته و می‌توانید پول نقد دریافت نمایید.

3. درخواست را امضاء نمایید

شما از طریق امضاء کردن درخواست، موارد زیر را گواهی می‌نمایید:

  • با شرف و وجدان خود گواهی می‌کنید اطلاعاتی که در درخواست ذکر نموده‌اید درست است و با واقعیت مطابقت دارد.
  • که شما متوجه هستید که اگر در اطلاعاتی که در درخواست خود ذکر نموده‌اید و یا موارد دیگری که بر روی حق شما برای دریافت کمک هزینه مالی، تاثیر بگذارد، تغییراتی بوجود آید ، مانند اطلاعات مربوط به آدرس، موظفید آن را به اداره مهاجرت اطلاع دهید.
  • که شما اطلاع دارید که اطلاعات تسلیم شده نادرست، ممکن است بعنوان "تخلف کمک هزینه"، محسوب شود، امری که می‌تواند منجر به شکایت به پلیس شود.
  • که شما می‌فهمید چه چیزی را امضا‌ء می‌کنید.

مهم است که این درخواست را درست پر نمایید تا اداره مهاجرت بتواند بدون آنکه از شما درخواست اطلاعات بیشتری نماید، تصمیم گیری نماید. اگر بعضی اطلاعات ذکر نشده باشد ممکن است اداره مهاجرت مجبور شود از شما بخواهد درخواست خود را تکمیل نمایید که اینکار ممکن است زمان تصمیم گیری را طولانی‌تر کند. همچنان اداره مهاجرت اگر نتواند در مورد نیاز شما تشخیص دهد، ممکن است درخواست شما را رد کند.

درخواست خود را به واحد پذیرش مربوطه خود تسلیم نموده یا ارسال کنید.

آدرس پستی واحدهای پذیرش اداره مهاجرت (به سوئدی)

Last updated: