په سویدن کې خوندیتوب او پناه غوښتنه

Skydd och asyl i Sverige – pashto

لته ستاسو لپاره چا چې سویدن کې د پناه غوښتنه کړي وي، مالومات شتون لري. تاسې کولای شۍ چې دلته د هغو پیښو په اړه چې د پناه غوښتنې او د پریکړې ترلاسه کولو څخه وروسته منځته راځي، مالومات ترلاسه کړۍ. دلته همدا راز کولای شۍ د پناه غوښتونکي په صفت کار، کور، صحي او ناروغتیایي پاملرنې او مالي مرستې ته اړوندو د خپلو حقوقو په اړه مالومات ولولۍ.

تازه چارې