The Swedish Migration Agency logotype

دراین بخش  برای شما که درسوئد درخواست پناهندگی کرده اید اطلاعاتی وجود دارد. وهمچنین درمورد اینکه پس ازدادن درخواست پناهندگی وگرفتن جواب چه اتفاقی رخ میدهد میتوانید مطالعه کنید. دراینجا میتوانید درمورد حق وحقوق خود بعنوان پناهجو در مورد کار، مسکن، دوا و درمان و کمک مالی مطالعه کنید.

جدیدترین

  • 2020-12-10

    فعالیت هایی که می توانید در مدت انتظار برای دریافت جواب انجام دهید

    پناهجویان می توانند برای آغاز یادگیری زبان سوئدی، کسب دانش و آگاهی در باره جامعه سوئد و بازار کار یا برای بهبود تندرستی خود فعالیت های مختلفی انجام دهند.

  • 2020-11-20

    اطلاعات به کودکان

    کودکان حق دارند در رابطه با روند درخواست پناهندگی اطلاعات دریافت کنند. کودکان خردسال نیز در صورتی که امکان درک آن را داشته باشند حق دارند این اطلاعات را دریافت کنند. اداره مهاجرت به همین دلیل اپلیکیشنی را تهیه کرده است که به صوررتی ساده روند یک پرونده پناهندگی را برای کودکان توضیح می دهد.