دراین بخش  برای شما که درسوئد درخواست پناهندگی کرده اید اطلاعاتی وجود دارد. وهمچنین درمورد اینکه پس ازدادن درخواست پناهندگی وگرفتن جواب چه اتفاقی رخ میدهد میتوانید مطالعه کنید. دراینجا میتوانید درمورد حق وحقوق خود بعنوان پناهجو در مورد کار، مسکن، دوا و درمان و کمک مالی مطالعه کنید.

جدیدترین

  • 2019-04-16

    پرداخت صورتحساب ها برای پناهجویان دشوارتر خواهد شد

    درطول سال ۲۰۱۹ بسیاری از آژانس های خدمات پرداختی بسته خواهند شد. این بدین معنی است که پرداخت صورتحساب ها برای شما که پناهجو هستید دشوارتر خواهد شد. به همین منظورهنگامیکه به بخش های درمانی مراجعه میکنید حتما ازآنها بپرسید که هزینه ویزیت خود را چگونه پرداخت کنید.