The Swedish Migration Agency logotype

Swedish Migration Agency

دراین بخش  برای شما که درسوئد درخواست پناهندگی کرده اید اطلاعاتی وجود دارد. وهمچنین درمورد اینکه پس ازدادن درخواست پناهندگی وگرفتن جواب چه اتفاقی رخ میدهد میتوانید مطالعه کنید. دراینجا میتوانید درمورد حق وحقوق خود بعنوان پناهجو در مورد کار، مسکن، دوا و درمان و کمک مالی مطالعه کنید.

جدیدترین

  • 2020-03-31

    اداره مهاجرت بررسی پرونده ها را به مدت دو هفته متوقف می کند

    اداره مهاجرت تصمیم گرفته است که به صورت موقت رسیدگی به پرونده های بلند مدت و نیز تماس ها را تا تاریخ ۱۴ آوریل متوقف کند. هدف از این تصمیم کاهش خطر سرایت ویروس کرونا در جامعه است. تماس های تلفنی و ویدیویی بر طبق برنامه انجام خواهد شد.