توقف در اجراء نمودن

Verk­stäl­lig­hets­stopp – dari

اداره مهاجرت میتواند فیصله نماید که طور موقتی اخراج نمودنutvisning و رد اقامت avvisning به یک کشور را در طول یک مدت محدود متوقف نماید، این توقف در اجراء نمودن نام دارد.

اداره مهاجرت فیصله توقف در اجراء نمودن را زمانی اتخاذ مینماید که اوضاع امنیتی در یک کشور به طور سریع تغییر مینماید و معلومات کافی در مورد اوضاع این کشور وجود ندارد. این به این معناست که اداره مهاجرت فیصله های اخراج یا رد اقامت را تا زمانی که این توقف اعتبار دارد، را (عملی) اجراء نمیکند. اگر شما یک فیصله اخراج یا رد اقامت را در دست دارید شما میتوانید در طول مدتی که توقف اجراء نمودن اعتبار دارد در سویدن باقی بمانید.

توقف در اجراء نمودن فقط در دوره های با مدت محدود زمانی و در جریان مدتی که مقامات برای بدست آوردن معلومات در مورد اوضاع سیاسی و امنیتی در کشور حاد کار میکنند، نافذ میگردد. مدت اعتبار توقف در اجراء نمودن فرق دارد و اداره مهاجرت میتواند که در مورد مدت اعتبار اطلاع ندهد.

توقف در اجراء نمودن در مورد تمام اتباع کشور حاد که فیصله های اخراج یا رد اقامت دارند، اعتبار دارد. این فیصله صرف نظر از اینکه یک فرد درخواست پناهندگی، اجازه کار یا نوع دیگر اجازه را نموده است، اعتبار دارد.

شما هر وقت که بخواهید میتوانید طور داوطلبانه به کشور خود برگردید. توقف در اجراء نمودن کدام تاثیری به این نمیکند. برای معلومات بیشتر به نزدیکترین بخش پذیرشmottagningsenhet مراجعه نمائید.

در فیصله های اتخاذ شده تجدید نظر صورت نمیگیرد

توقف در اجراء نمودن به ذات خود به این معنی نیست که اداره مهاجرت دوسیه شما را به طور اتومات دوباره بررسی مینماید. اگر در دوسیه شما یک فیصله اخراج یا رد اتخاذ گردیده است، این هنوز هم اعتبار دارد. توقف در اجراء نمودن به این معنی است که به علت اوضاع نامطمئین در کشور تان امکان عملی کردن این فیصله ها موقتأ وجود ندارد.

شما مجبور نیستید که برای در برگرفتن درخواستی نمائید

اگر شما از یک کشوری آمده اید که اداره مهاجرت برای آن توقف در اجراء نمودن را اتخاذ نموده است شما مجبور نیستید که برای متوقف نمودن فیصله اخراج یا رد اقامت تان درخواستی نمائید. توقف در اجراء نمودن، همه افراد از کشور مذکور را در بر میگیرد.

شما میتوانید درخواستی یک بررسی جدید در مورد دلایل پناهندگی خود، را بکنید

اگر در زندگی شما تغییرات بوجود آمده و شما دلایل جدید انفرادی را دارید که به علت آن نمیتوانید به کشور خود برگردید، شما میتوانید درخواستی بررسی جدید دوسیه خود را نمایید ( به اصطلاح موانع انفرادی عملی کردن). حتی اگر دوسیه تان به پولیس واگذار شده است، این فیصله باز هم اعتبار دارد. درخواستی تجدید نظر میتواند به حق شما برای بدست آوردن کمک مالی طبق قانون پذیرش پناه جویانLMA ، تاثیر وارد نماید.

معلومات بیشتر در مورد بررسی جدید دلایل پناهندگی تان، را در اینجا بخوانید

کمک بلاعوض مالی و حق مسکن

اگر فیصله رد اقامت یا اخراج از این کشور قابل اعتبار گردیده است

اگر شما فیصله رد اقامت یا اخراج از این کشور را بدست آورده اید که قابل اعتبار گردیده است باید شما واجد یک تعداد شرایط باشید برای اینکه بتوانید دوباره مستحق کمک ها شوید. نخست شما باید یک درخواستی برای یک فیصله رسمی متوقف نمودن فیصله اخراج یا رد تان (یعنی دوسیه باید متوقف گردد) را واگذار نمایید، یا اینکه یک درخواستی برای بدست آوردن اجازه بررسی جدید دلایل پناهندگی تان، را ارسال کنید.

اگر شما یک فیصله انفرادی جلوگیریinhibition یا تجدید نظر در دوسیه تان را بدست آوردید، شما میتوانید طبق قانون پذیرش از پناه جویانLMA (مسکن و پول) درخواستی کمک ها را بکنید. به یاد داشته باشید که در طول مدت بررسی درخواستی برای تجدید نظر دوسیه تان، شما حق کمک مالی را ندارید.

اگر شما به خارج از سویدن سفر نموده اید یا اجازه اقامت را جدیدأ بدست آورده اید، تنها اجازه جلوگیری کافی نیست، در این صورت شما حق کمک های مالی طبق قانون پذیرش پناه جویان را ندارید.

اگر مطمئن نیستید که در مورد خودتان کدام چیز صدق میکند برای معلومات زیادتر به نزدیکترین بخش پذیرش خود مراجعه نمایید.

اگر فیصله رد اقامت یا اخراج از این کشور قابل اعتبار نگردیده است

اگر اداره مهاجرت یا محکمه فیصله نموده است که شما باید به کشور خود برگردید و مدت مهلت برگشت داوطلبانه تان رو به خلاصی است، شما مستحق بدست آوردن کمک طبق قانون پذیرش پناه جویان میباشید. در این صورت شما یک فیصله از طرف بخش پذیرش خود بدست خواهید آورد که در آن ذکر خواهد بود که شما هنوز هم حق پول و مسکن را دارید. شما مجبور نیستید که کدام درخواستی را نمایید.

حق کارکردن(AT-UND) در صورت توقف در اجراء نمودن

یک پناه جو میتواند در جریان مدت انتظار به فیصله در ارتباط درخواست پناهندگی خود، کار کند. این به نام استثنا از مکلفیت داشتن اجازه کار(AT-UND) ، یاد میشود.

اگر شما در جریان پروسه پناهندگی دوام دار هستید یا اجازه تجدید نظر در مورد درخواست پناهندگی برایتان داده شده است و به این ترتیب منتظر یک فیصله در دوسیه خود هستید، شما مستحق استثنا از مکلفیت داشتن اجازه کار، میباشید.

حتی اگر شما در جریان یک پروسه پناهندگی دوام دار نیستید بلکه در مورد تان فیصله اخراج یا رد اقامت اتخاذ کردیده است، شما باز هم مستحق استثنا از مکلفیت داشتن اجازه کار میباشید به شرطیکه شما در سیستم پذیرش اداره مهاجرت ثبت باشید.

توقف در اجراء نمودن به ذات خود به این معنی نیست که شما مستحق استثنا از مکلفیت داشتن اجازه کار میباشید، بلکه شما باید واجد شرایط عمومی باشید برای اینکه بتوانید کار کنید.

معلومات زیادتر در مورد شرایط مستحق بودن استثنا از مکلفیت داشتن اجازه کار، را بخوانید

اگر شما از سیستم پذیرش اداره مهاجرت اخراج شده اید و یک فیصله اخراج یا رد اقامت قابل اعتبار را بدست آورده اید شما مستحق استثنا از مکلفیت داشتن اجازه کار نمی باشید، حتی اگر شامل فیصله توقف در اجراء کردن هم باشید.

اگر مطمئن نیستید که در مورد خودتان کدام چیز صدق میکند برای معلومات زیادتر به نزدیکترین بخش پذیرش خود مراجعه نمایید.

Last updated: