Återvändandecenter

Migrationsverket har på uppdrag av regeringen öppnat återvändandecenter bland annat för personer som har gällande beslut om att de ska lämna Sverige eller Schengenområdet.

Återvändandecenter är ett kollektivt boende där mat och logi erbjuds och där det finns möjlighet till aktiviteter som ska underlätta ett återvändande. På centret finns personal som kan ge stöd och vägledning så att återvändandet kan planeras på bästa sätt, exempelvis kan individen få information om olika former av återintegreringsstöd. I vissa fall kommer även frivilligorganisationer att finnas på plats.

Under tiden en person bor på ett återvändandecenter har hen rätt till sjukvård och barn har rätt att gå i skolan. Det är kommunen som barnet bor i som ansvarar för att barn som bor på återvändandecenter får tillgång till skola. Beroende på medverkan till att återvända betalas även viss dagersättning ut.

En förutsättning för att kunna erbjudas plats på ett återvändandecenter är att personen har rätt till ekonomiskt stöd och boende från Migrationsverket. Personen ska även ha fått ett beslut om att lämna Sverige eller Schengenområdet som har börjat gälla. Det kan också bli aktuellt att flytta till ett återvändandecenter om personen bedöms få ett beslut om överföring till annan medlemsstat i enlighet med Dublinförordningen eller om ansökan om skydd bedöms vara uppenbart ogrundad.

Familjer med barn

För barnfamiljer som har bott i ett av Migrationsverkets boenden innebär inrättande av återvändandecenter att de kommer att behöva flytta dit om deras beslut om att lämna Schengenområdet har börjat gälla.

Stöd i åter­vän­dandet

Den som bor på Migrationsverkets återvändandecenter får stöd av Migrationsverkets personal att planera sitt återvändande och återetableringen i hemlandet.

Det finns stödinsatser vid återvändande som är till för att den som återvänder till sitt hemland ska komma tillbaka in i samhället.

Stöd till återetablering

Läs mer om uppdraget att inrätta återvändandecenter på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om återvändandecenter

Ett boende på återvändandecenter kommer i stora delar att likna ett vanligt anläggningsboende. Men på centret finns personal som kan ge stöd och vägledning så att återvändandet kan planeras på bästa sätt, exempelvis kan individen få information om olika former av återintegreringsstöd. I vissa fall kommer även frivilligorganisationer att finnas på plats.

Av regeringsuppdraget framgår att alla personer som ska lämna landet ska bo i ett återvändandecenter, det innefattar såväl familjer som ensamstående.

Nej, den som erbjuds plats på återvändandecenter är inte frihetsberövad och kommer att ha samma rörelsefrihet som på övriga boenden.

Migrationsverket har fattat beslut om att etablera återvändandecenter inom ramarna för den befintliga verksamheten. Det innebär att återvändandecenter bedrivs på myndighetens befintliga boenden. Migrationsverket har i första hand tagit hänsyn till boendets närhet till avreseorter och lokalernas lämplighet. Sedan har en dialog förts med berörda kommuner om etableringen av återvändandecenter och vad det innebär för kommunen. Dialog har också förts med de kommuner inom regionen som har andra anläggningsboenden varifrån personer kan komma att överföras.

Sidan senast uppdaterad: