Migrationsverket logotyp

Organisationen för att hantera ansökningar om uppehållstillstånd är indelad i tre huvudprocesser. Dessa är asyl, service och tillstånd. Under huvudprocesserna finns även ett antal underprocesser.

Det är viktigt att de personer som har kontakt med oss får den vägledning och service som de behöver, från att ansökan lämnas in och under hela den process som följer. Vi arbetar för att god service och bemötande ska genomsyra all vår verksamhet. Därför finns också en särskild process för service och bemötande.

Regi­onal indel­ning

Vår operativa verksamhet är organiserad i geografiska regioner: Nord, Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd. Inom varje region finns enheter som tar emot asylsökande och prövar olika typer av ansökningar om uppehållstillstånd.

I den operativa verksamheten ingår också avdelningar för förvar, förvaltningsprocess och nationell operativ avdelning. På förvaren, som är låsta avdelningar, vistas asylsökande och andra utlänningar som ska vara tillgängliga när de ska lämna landet. Avdelningen förvaltningsprocess hanterar ärenden som har överklagats, företräder Migrationsverket i domstol samt prövar om det finns hinder för en person att återvända.

Migrationsverkets regionindelningPDF

Huvud­kontor

Vårt huvudkontor består av en verksledning, en myndighetsstab samt avdelningar som ger stöd till kärnverksamheten. Avdelningarna är digitaliserings- och utvecklingsavdelningen, planeringsavdelningen, rättsavdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen samt avdelningen för verksamhetsstöd. Huvudkontoret är placerat i Norrköping.

Fristående funk­tioner

Fristående funktioner är internrevisionen, interna utredningar, funktionen för säkerhet och myndighetens fondförvaltning, vilka alla rapporterar direkt till generaldirektören

Migrationsverkets organisationsnummer: 202100-2163

Migrationsverkets officiella mejladress: migrationsverket@migrationsverket.se

Organisationsskiss över Migrationsverket

Klicka för större bild