Vår organisation

Migrationsverkets organisation leds av en generaldirektör och en överdirektör. Myndigheten är indelad i tre regioner och ett antal avdelningar. Därutöver finns ett antal fristående funktioner.

Organisationen för att hantera ansökningar om uppehållstillstånd är indelad i tre huvudprocesser. Dessa är asyl, service och tillstånd. Under huvudprocesserna finns även ett antal underprocesser.

Det är viktigt att de personer som har kontakt med oss får den vägledning och service som de behöver, från att ansökan lämnas in och under hela den process som följer. Vi arbetar för att god service och bemötande ska genomsyra all vår verksamhet. Därför finns en särskild process för service och bemötande.

Regi­onal indel­ning

Vår operativa verksamhet är organiserad i tre geografiska regioner: Nord, Väst och Syd. Inom varje region finns enheter som tar emot asylsökande och prövar olika typer av ansökningar om uppehållstillstånd.

Migrationsverkets regionindelning Pdf, 272.9 kB, öppnas i nytt fönster.

I den operativa verksamheten ingår också en nationell operativ avdelning. 

Huvud­kontor

Vårt huvudkontor består av en verksledning, en myndighetsstab samt avdelningar som ger stöd till kärnverksamheten. Avdelningarna är digitaliserings- och utvecklingsavdelningen, planeringsavdelningen, rättsavdelningen, kommunikationsavdelningen, säkerhetsavdelningen och HR-avdelningen. Huvudkontoret är placerat i Norrköping.

Fristående funk­tioner

Fristående funktioner är internrevisionen, interna utredningar och funktionen för fonderna, vilka rapporterar direkt till generaldirektören.

Migrationsverkets organisationsnummer: 202100-2163

Migrationsverkets officiella mejladress: migrationsverket@migrationsverket.se