Migrationsverket logotyp

Etiska rådet

Vid Migrationsverket finns ett etiskt råd som är utsett av regeringen. Rådets funktion är rådgivande och Migrationsverkets generaldirektör kan vända sig till rådet i etiska frågor.

Förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket tar upp etiska rådet som ett särskilt organ vid myndigheten. 16 § i förordningen anger följande:

Vid myndigheten finns ett etiskt råd.

Det etiska rådet ska på myndighetens begäran yttra sig i frågor som rör utformningen av myndighetens verksamhet och som kan kräva etiska överväganden.

Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i det etiska rådet för en bestämd tid. Förordning (2019:1177).

Det är generaldirektören som begär att etiska rådet ska yttra sig. Etiska rådet lämnar då ett skriftligt svar. Frågor och svar publiceras på Migrationsverkets webbplats.

Etiska rådets roll och uppdrag

I etiska rådets dokument Etik, juridik och demokrati – om roll och uppdrag för Migrationsverkets etiska rådPDF kan du läsa mer om etiska rådets olika roller:

  • Att ge ledning och medarbetare stöd för att göra etiska bedömningar avseende praktiska frågor.
  • Att hjälpa ledning och medarbetare att kommunicera aspekter av myndighetens verksamhet som har etiska dimensioner till regeringen och andra beslutsfattare.
  • Att bidra till transparens inom offentlig förvaltning.

Ledamöter i etiska rådet

Cristina Grenholm

Cristina Grenholm (ordförande), född 1959, är präst i Svenska kyrkan, författare och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap. Hon är kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala med ansvar för teologiskt arbete på nationell nivå. Hon har tidigare haft tjänst vid Uppsala och Karlstads universitet. Cristina Grenholm är även styrelseledamot i Sveriges kristna råd och ledamot i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden.

Cristina Grenholms förordnande gäller från och med 5 juni 2019 till och med 3 juni 2021.

Inger Asching

Inger Ashing, född 1974, är vd för Internationella Rädda Barnen (Save the Children International). Innan dess arbetade hon som direktör för myndigheten Delegationen mot segregation. Inger Ashing har också varit Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, ställföreträdande generaldirektör vid dåvarande Ungdomsstyrelsen och vd för Global Child Forum. Inom Rädda Barnen har hon verkat i mer än 25 år. Hon har varit styrelseledamot och ordförande Svenska Rädda Barnen och styrelseledamot i Internationella Rädda Barnen.

Inger Ashing har ett förordnande som gäller från och med 5 juni 2019 tills vidare, dock längst till och med 3 juni 2021.

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind, född 1977, är professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Sedan 2011 är hon knuten till Centrum för forskningsetik och bioetik. Anna-Sara Lind är biträdande programledare för Impact of Religion-Challenges for Society, Law and Democracy.

Anna-Sara Linds förordnande gäller från och med 5 juni 2019 till och med 3 juni 2021.

Ludvig Beckman

Ludvig Beckman, född 1970, är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han disputerade år 2000 vid Uppsala universitet med avhandlingen The liberal state and the politics of virtue. I sin forskning har han fokuserat på politisk teori och demokratiforskning, ofta med betoning på gränserna för demokratiska rättigheter. Beckman har skrivit ett flertal artiklar och böcker, varav flera internationellt publicerade, bland annat Frontiers of democracy. The right to vote and its limits.

Ludvig Beckmans förordnande gäller från och med 5 juni 2019 till och med 3 juni 2021.

Frågor kring etiska rådet kan ställas till Theresa Karlbjörn, telefon 010-485 82 10, eller via mejl till migrationsverket@migrationsverket.se.

Frågor som etiska rådet har svarat på

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?