Statistik

Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis.

Migrationsverkets statistik kommer från våra register över verksamheten. De omfattar antal ansökningar och antal avslutade ärenden inom olika ärendeslag. Även utfall av besluten, som beviljande och avslag, finns i statistiken.

Vi minimerar risken för att enskilda personers identitet röjs genom att vi

  • slår samman vissa variabler, till exempel genom att redovisa åldersintervall istället för exakta åldrar
  • inte redovisar värden som är lägre än 6 om enskilda personer annars kan identifieras
  • inte redovisar alltför mycket information om samma grupp personer.

Migrationsverket har i uppdrag att föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten.

Utlänningsdatalagen ger oss rätt att behandla personuppgifter om utlänningar och ta fram statistik. Vi levererar statistik till Statistiska Centralbyrån, SCB, som är den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken om invandring och asylsökande.

Eurostat är EU:s statistikkontor. De publicerar europeiska statistikuppgifter vilket gör det möjligt att jämföra olika länder och regioner.

Eurostats databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skill­nader i Migra­tions­ver­kets och Eurostats statistik som rör asyl­sö­kande

Eurostat redovisar fler asylsökande än Migrationsverket. Det beror på att Migrationsverket räknar en ansökan från en person som befinner sig i Sverige med uppehållstillstånd med anknytning som grund enligt den tillfälliga lagen*, och som sedan söker asyl, som en förlängning på nuvarande tillstånd. I Eurostats statistik räknas detta som en förstagångsansökan (om personen aldrig tidigare sökt asyl i Sverige). I övrigt är det samma grupperingar som görs för asylsökande.

Eurostats statistik över inkomna ansökningar om asyl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Eurostats kategorisering av avgjorda asylärenden i första instans ingår även ej prövade i sak enligt direktiv 2013/32/EU.

Eurostats statistik över avgjorda asylärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.