Förändringar inom arbetstillståndsområdet

Migrationsverket har fått i uppdrag att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Därför har vi på olika sätt förbättrat vår service inom området arbetstillstånd.

Migra­tions­verket ska främja rekry­te­ring av högkva­li­fi­cerad arbets­kraft

Migrationsverket har under 2023 fått i uppdrag av regeringen att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Det ska bland annat ske genom särskilda informationsinsatser riktade till arbetsgivare och arbetstagare inom högkvalificerade yrken, samt andra insatser som skapar goda förutsättningar för kompletta ansökningar och kortare handläggningstider.

För att uppfylla uppdraget inför Migrationsverket:

  • Ett nytt sätt att sortera ansökningar om arbetstillstånd.
  • Ökad service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.
  • Bättre information och mer användarvänliga e-tjänster.

Ny sorte­ring för bättre service och kortare hand­lägg­ningstid

För att kunna prioritera service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft inför Migrationsverket ett nytt sätt att sortera ansökningar om arbetstillstånd baserat på yrke och bransch. Det blir också lättare att i ett tidigt skede skilja på beslutsklara ansökningar och ansökningar som behöver kompletteras.

Det nya arbetssättet påverkar inte kraven för att få arbetstillstånd, utan är ett sätt att dels erbjuda arbetsgivare som rekryterar högkvalificerade arbetstagare extra service, och dessutom skapa förutsättningar för att fatta snabba beslut i kompletta ansökningar som gäller högkvalificerade sökande.

Ansökningar från högkvalificerad arbetskraft som inte behöver kompletteras hanteras inom 30 dagar.

Läs mer om vilken service arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft kan få.

Migrationsverket har vid definiering av begreppet högkvalificerad arbetskraft utgått från definitionen av högkvalificerad som finns i standard för svensk yrkesklassificering, så kallade SSYK-koder. De koder som används för att urskilja högkvalificerad arbetskraft utifrån yrkesområden är SSYK-koderna 1-3 (SSYK 2012)

  1. Chefsyrken.
  2. Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
  3. Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande.

Den extra servicen till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft gäller inte arbetsgivare inom branscher där Migrationsverket tillämpar högre utredningskrav för att motverka fusk och människoexploatering. Företag som är nystartade och har varit aktiva i mindre än 12 månader kan få extra stöd inför rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Däremot kan de inte förvänta sig beslut inom 30 dagar, eftersom nystartade företag kräver extra utredning.

Läs mer om vilka branscher som har skärpta utredningskrav

Enklare att göra en komplett ansökan

För att alla arbetstagare och arbetsgivare ska få tillgång till bra information och få goda förutsättningar att göra en komplett ansökan, pågår ett löpande arbete med att utveckla e-tjänsten för ansökan om arbetstillstånd. Ett av målen i det arbetet är att öka användarvänligheten i form av bättre språk och guidning. Parallellt ser vi över informationen på Migrationsverkets webbplats. Detta resulterar i en mängd löpande förändringar och uppdateringar som sammantaget ska ge en mer användarvänlig upplevelse för alla sökande.

Frågor och svar om förändringarna inom arbetstillstånd

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att främja internationell rekrytering av högkvalificerad arbetskraft för att värna ett konkurrenskraftigt Sverige. En väl fungerande process för arbetskraftsinvandring är viktig för att företag ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige. Det ska vara enkelt att ansöka och handläggningen behöver vara kort och förutsägbar.

Ansökningar gällande högkvalificerad arbetskraft hanteras inom 30 dagar om ansökan är komplett. Det gäller för både förstagångs- och förlängningsansökningar.

För övriga kategorier är målsättningen att beslut alltid ska fattas inom den tid som förordningen säger.

Migrationsverkets ambition om 30 dagar till beslut för högkvalificerad arbetskraft innebär att uppvisandet av pass ska vara inkluderat i den tiden, det ska alltså inte medföra att det tar längre tid att få beslut. Det är dock viktigt att den sökande besöker en utlandsmyndighet för att visa upp sitt pass så snart som Migrationsverket uppmanar hen att göra.

Det nya arbetssättet utvecklas och testas nu och kommer att införas formellt i januari 2024.

Du som arbetsgivare kommer att erbjudas service i relation till den rekryteringssituation du befinner dig i.

Läs mer om vilket stöd Migrationsverket erbjuder arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.

Du som behöver stöd inför rekrytering av högkvalificerad arbetskraft kan beskriva ditt behov av rekrytering i ett webbformulär så kommer Migrationsverket att kontakta dig.

Läs mer om vilket stöd Migrationsverket erbjuder arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.

Har du frågor om rekrytering av andra yrkeskategorier kan du alltid vända dig till Migrationsverkets kontaktcenter via mejl och telefon.

Kontakta oss

Möjligheten att bli certifierad var tillgänglig för alla arbetsgivare oavsett bransch vilket ledde till att ungefär 40 procent av alla arbetstillståndsärenden tillslut ingick i certifieringsprocessen. Syftet med att certifieringen skulle fungera som ”snabbspår” gick därför förlorat. Nu ersätts det tidigare systemet av ett arbetssätt som innebär att det är din aktuella rekryteringssituation som avgör vilken service du kan få och hur lång handläggningstid du och den du rekryterar kan vänta er.

Migrationsverket har dessutom, mot bakgrund av en ny politisk styrning med fokus på kvalificerad arbetskraft för ett konkurrenskraftigt Sverige, fått i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

Högkvalificerad arbetskraft definieras som yrken med SSYK-kod 1, 2 eller 3. Undantag är branscher där Migrationsverket ser extra behov av utredning.

Det nya arbetssättet innebär inga förändringar för den arbetssökande när det gäller ansökningsprocess eller krav för att beviljas arbetstillstånd. Däremot syftar det till att korta ner handläggningstiden för högkvalificerad arbetskraft, vilket kan bli en positiv förändring för den sökande.

Vi fortsätter att hantera era ansökningar på samma sätt som innan och ni kan vänta er ungefär samma handläggningstider som inom certifieringssystemet.

För service hänvisar vi arbetsgivare som behöver stöd inför rekrytering av högkvalificerad arbetskraft till kontaktformuläret nedan. Där kan du beskriva er rekrytering, så kommer Migrationsverket att kontakta dig.

Läs mer om vilket stöd Migrationsverket erbjuder arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.

Har du frågor om rekrytering av andra yrkeskategorier kan du alltid vända dig till Migrationsverkets kontaktcenter via mejl och telefon.

Kontakta oss

Andra förändringar inom området arbetstillstånd

Den 1 november höjdes försörjningskravet för den som söker arbetstillstånd i Sverige. För att få arbetstillstånd krävs en lön som uppgår till minst 27 360 kronor, vilket är 80 procent av dagens medianlön.

Läs mer om höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

Sidan senast uppdaterad: