Förändringar inom arbetstillståndsområdet

Här finns information om aktuella och kommande förändringar inom området arbetstillstånd. Du som ska anställa någon från ett land utanför EU kan ta del av relevant information för din rekrytering, vilka krav som ställs och även läsa nyheter relaterade till ämnet.

Ny modell för arbets­till­stånd

Migrationsverket har beslutat att införa en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden samt inrätta enheter för internationell rekrytering. Den nya modellen främjar särskilt rekryteringen för arbetsgivare som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU, men syftar också till att korta handläggningstiden för alla arbetsmarknadsärenden. Den nya modellen ska införas i januari 2024.

För dig som vill få en samlad bild

Bättre service

I och med den nya modellen kommer Migrationsverket att ge bättre service till dig som anställer högkvalificerad arbetskraft. Den förbättrade servicen innebär bland annat att det kommer finnas personal från Migrationsverket som kommer att stödja företag och arbetsgivare vid bland annat rekrytering av högkvalificerad arbetskraft samt vid stora nyetableringar. Det ska vara enkelt för dig som arbetsgivare att kontakta oss och få stöd i processen när du rekryterar.

Vill du ha stöd inför rekrytering av chefer, högskoleutbildade och forskare?
Kontakta då våra experter via detta kontaktformulär.

Enklare att ansöka

I takt med att den nya modellen införs ska det bli enklare för dig som arbetsgivare att lämna in en komplett ansökan genom en förbättrad e-tjänst för arbetstillstånd. Den digitala ansökningsprocessen ska vara enkel att förstå genom en tydlig e-tjänst och vägledning på migrationsverket.se

Kortare hand­lägg­ningstid

Den förbättrade servicen och utvecklingen av Migrationsverkets digitala tjänster ska göra det lätt att lämna in en komplett ansökan vilket är en förutsättning för att korta ner handläggningstiden. När den nya modellen är implementerad ska en komplett ansökan om arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft få beslut inom 30 dagar.

Nya enheter för inter­na­tio­nell rekry­te­ring – certi­fi­e­ringen fasas ut

Nya enheter för internationell rekrytering kommer uteslutande att handlägga och ge service till de arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft. Dessa kommer att ersätta dagens certifieringsprocess, som redan idag hanterar en stor del av alla arbetstillståndsansökningar till högkvalificerade yrken. Det innebär att certifieringen kommer att fasas ut.

Idag finns ett certifieringssystem för att handlägga arbetstillståndsärenden. Systemet har vuxit sig stor och fyller inte längre sitt ursprungligare syfte. Den nya modellen ska ersätta certifieringssystemet, som kommer fasas ut. Modellen ska också ge bättre service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft och korta handläggningstiderna. Modellen innehåller fyra kategorier.

Kategori A innefattar arbetstillståndsansökningar till högkvalificerade yrken. Begreppet högkvalificerade definieras i standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) och gäller i kategori A de tre yrkesområdena: chefsyrken, yrken med krav på fördjupad högskolekompetens, samt yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande.

Denna kategori blir myndighetens sätt att ersätta dagens certifieringssystem. Ambitionen är att kompletta ansökningar för högkvalificerad arbetskraft ska hanteras inom 30 dagar.

Kategori B innefattar ansökningar om arbetstillstånd inom yrken med särskilda regler, såsom säsongsyrken, bärplockare, koncernförflyttningar (ICT), tillstånd enligt EU:s blåkortsdirektiv, artister, forskare, idrottare/tränare, au-pairer, praktikanter, ungdomsutbytesavtal och volontärer. Men även ansökningar för att starta näringsverksamhet och så kallade spårbytare från asyl.

Kategori C innefattar yrken som inte kräver någon högre akademisk kompetens, det vill säga ej högkvalificerade tjänster inom branscher som inte är särskilt utredningskrävande. Denna kategori omfattar till exempel yrken som utgör en viktig samhällsnytta även om de inte uppfyller kriterierna för att klassas som högkvalificerade. Inom denna kategori hanteras även ansökningar rörande större nyetableringar i tillväxtområden.

Kategori D innefattar arbetstillståndsansökningar rörande anställningar i branscher som Migrationsverket definierar som särskilt utredningskrävande, bland annat städ, bygg, personlig assistans, samt hotell och restaurang.

Frågor och svar om förändringarna inom arbetstillstånd

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att främja internationell rekrytering av högkvalificerad arbetskraft för att värna ett konkurrenskraftigt Sverige. En väl fungerande process för arbetskraftsinvandring är viktig för att företag ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige. Det ska vara enkelt att ansöka och handläggningen behöver vara kort och förutsägbar.

Nej, sista dagen för att lämna in nya anmälningar var den 31 maj 2023. Däremot kvarstår tillsvidare möjligheten för dig som redan är certifierad arbetsgivare att lämna in anmälningar om att representera nya underföretag.

Det finns inget beslut om datum i nuläget.

För dig som rekryterar högkvalificerad arbetskraft är ambitionen att den sökande ska få beslut inom 30 dagar om ansökan är komplett.

För övriga kategorier är målsättningen att beslut alltid ska fattas inom den tid som förordningen säger.

Migrationsverkets ambition om 30 dagar till beslut för högkvalificerad arbetskraft innebär att uppvisandet av pass ska vara inkluderat i den tiden, det ska alltså inte medföra att det tar längre tid att få beslut. Det är dock viktigt att den sökande så snart den lämnat in sin ansökan besöker en utlandsmyndighet som ansvarar för att kontrollera den sökandes pass.

Migrationsverket strävar efter att den nya modellen är införd vid årsskiftet 2023/2024.

Den nya modellen bygger på att du som arbetsgivare erbjuds olika nivåer av service beroende på vilken rekryteringssituation du befinner dig i och vilken av de fyra kategorierna du tillhör.

Du kan alltid vända dig till Migrationsverkets kontaktcenter via mejl och telefon. Migrationsverket har också utvecklat och lanserat ett formulär för arbetsgivare, där du kan ställa frågor inför en rekrytering.

Här hittar du kontaktformuläret

Möjligheten att bli certifierad var tillgänglig för alla arbetsgivare oavsett bransch vilket ledde till att ungefär 40 procent av alla arbetstillståndsärenden tillslut ingick i certifieringsprocessen. Syftet med att certifieringen skulle fungera som ”snabbspår” gick därför förlorat. Nu ersätts det tidigare systemet av en modell som innebär att det är din aktuella rekryteringssituation som avgör vilken service du kan få och hur lång handläggningstid du och den du rekryterar kan vänta er.

Migrationsverket har dessutom, mot bakgrund av en ny politisk styrning med fokus på kvalificerad arbetskraft för ett konkurrenskraftigt Sverige, fått i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

Det beror på vilken SNI- och SSYK-kod man har. Arbetet med den nya modellen är under utveckling och vi kommer att ha mer information om detta längre fram.

Den nya modellen innebär inga förändringar för den arbetssökande när det gäller ansökningsprocess och krav för att beviljas arbetstillstånd. Däremot syftar den nya modellen till att korta ner handläggningstiden för högkvalificerad arbetskraft och andra samhällsviktiga yrken, vilket kan bli en positiv förändring för den sökande.

Sidan senast uppdaterad: