Så påverkar det höjda försörjningskravet dig som anställer någon utanför EU

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för personer som ansöker om arbetstillstånd. Det nya kravet börjar gälla den 1 november och innebär att du som arbetsgivare måste erbjuda en lön på minst 27 360 kronor.

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetstagare som ansöker om arbetstillstånd. Idag är kravet att du måste erbjuda en lön på minst 13 000 kronor i månaden när du anställer någon utanför EU. Från den 1 november, då det nya kravet börjar gälla, gäller i stället att du måste erbjuda en lön som motsvarar minst 80 procent av medianlönen i Sverige för att arbetstagaren ska anses ha en god försörjning. Idag innebär det en lön på minst 27 360 kronor i månaden. Utöver det måste lönen vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, det innebär att om lönen enligt kollektivavtal ska vara högre än det nya försörjningskravet måste du erbjuda den lönen som gäller enligt kollektivavtalet.

Medi­an­lönen när ansökan lämnas in gäller

Det är medianlönen vid tidpunkten då arbetstagaren lämnar in sin ansökan som gäller vid prövningen av ärendet. Det betyder att även om medianlönen hinner ändras under handläggningstiden kommer arbetstagarens ärende att prövas enligt den medianlön som gällde när ansökan lämnades in. Det är statistikmyndigheten Statistiska centralbyrån som publicerar medianlönen varje år, därför kommer försörjningskravet att justeras årligen.

Börjar gälla direkt

Det nya försörjningskravet börjar gälla den 1 november utan övergångsregler. Det betyder att den som redan har ansökt om arbetstillstånd, eller som ansöker före 1 november, måste ha en lön som uppfyller det nya försörjningskravet. Hur hög lönen måste vara i kronor beror på vilken medianlön som gällde när man lämnade in sin ansökan.

Eftersom det nya kravet börjar gälla 1 november behöver du som arbetsgivare erbjuda en lön som når upp till lönekravet från och med den 1 november. Den medianlön som tillämpas är den som gällde när ansökan inkom. Migrationsverket kontrollerar att arbetstagaren når upp till den lönenivån när ansökan prövas.

Arbets­ta­gare som ansöker om förläng­ning omfattas

Om man har beviljats arbetstillstånd innan det nya försörjningskravet börjar gälla och tillståndet sträcker sig längre fram i tiden gäller fortfarande samma försörjningskrav som gällde när man beviljades tillståndet, det vill säga 13 000 kronor. Det är först i samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd som det nya kravet på god försörjning måste vara uppfyllt för att tillståndet ska kunna förlängas.

Du som arbetsgivare behöver alltså inte erbjuda en högre lön under den pågående tillståndstiden för att arbetstagaren ska nå upp till det nya försörjningskravet. Lönen måste dock fortfarande följa kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. När arbetstagaren ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer Migrationsverket att kontrollera att lönen når upp till det nya försörjningskravet.

Arbets­ta­gare som redan har ansökt

Den som redan har lämnat in en ansökan om arbetstillstånd och som inte når upp till det nya lönekravet kommer att få avslag på sin ansökan. Om du som arbetsgivare erbjuder en ny lön som uppgår till det nya lönekravet innan Migrationsverket fattar beslut i ärendet, kan du eller arbetstagaren informera oss om det.


Man kan vara undan­tagen

Det finns undantag när det gäller vilka som måste tjäna minst 27 360 kronor i månaden. Man är undantagen från det nya kravet om man

  • nyttjar den fria rörligheten (det gäller den som är medborgare inom EU/EES eller är familjemedlem till en person som är det)
  • har eller ansöker om EU-blåkort
  • har eller ansöker om ICT-tillstånd
  • är säsongsarbetare.

Professionella tränare och idrottare, au pairer, praktikanter inom ramen för internationellt utbyte eller praktikanter med praktik med anknytning till högre utbildning och forskare kommer inte heller att omfattas av det nya kravet.

Tänk på att lönen fortfarande måste vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Mer information, exempel på tillämpning samt frågor och svar hittar du på sidan Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd.