Till­gäng­lig­hets­re­do­gö­relse för digi­tala kanaler

Här redogör vi för tillgänglighet till Migrationsverkets digitala kanaler som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

I de fall det finns brister i digitala kanaler beskriver vi dessa samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra digi­tala kanaler?

Om du behöver innehåll från våra digitala kanaler som inte är tillgängligt för dig, men som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eller om du vill få informationen presenterad på alternativt sätt, kan du skicka in en begäran om det:

Begär information i tillgängligt format

Rappor­tera brister i tjäns­tens till­gäng­lighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra digitala kanalers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om brister i tjänsten

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på Migrationsverket hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsredogörelse gällande Migrationsverkets externa webbplats

Vi bedömer att webbplatsen är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Verktygsfält på undersidor saknar rätt struktur. Vissa element i koden är inte inneslutna av sina föräldraelement. Aria-attribut och roller behöver läggas till. Personer som använder hjälpmedel kanske inte får informationen korrekt presenterad. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (A)]
 • Formulärelement saknar rubriker och etiketter. Vissa formulärelement saknar associerade rubriker. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 1.3.1 Information och relationer (A), WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A)]
 • Vanliga formulärfält är inte märkta i koden. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte (AA)]
 • Dokument: Majoriteten av de dokument som finns på webbplatsen är tillgängliga. Enstaka dokument har inte åtgärdats ännu. Det gäller de dokument som presenterar statistik om ansökningar i alla ärendeslag. Ett arbete pågår för att dessa dokument ska kunna göras fullt tillgängliga i systemen där de skapas. Observera att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte kan läsa upp innehåll i dokument.

Redogörelse av innehåll som inte omfattas av lagkraven

 • Kartor som inte är avsedda för navigering: På webbplatsen förekommer kartbilder som visar utvalda platser inom ett område (kartor över områden som kan påverka rätten till ersättning för asylsökande). Dessa kartor är inte avsedda för navigering. Kartbilderna omfattas inte av lagkraven.
 • Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018: Dokument publicerade före 23 september 2018 har ej tillgängliggjorts då de inte ingår i lagkraven. Det kan till exempel röra sig om flera år gamla remissvar och årsredovisningar.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2018: Filmer publicerade före 23 september 2018 har ej syntolkning, då de inte omfattas av lagkraven.
 • Digital service från tredje part:
  • Det går inte att läsa upp diagramdata med hjälpmedel. Vi använder en tredjepartsprodukt som vi inte kan påverka, för att visa diagram. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning med begränsad synförmåga. [WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde (A)]
  • Iframekod validerar inte. På en sida på webbplatsen presenteras lediga jobb i en tredjepartsprodukt som vi inte kan påverka. Bristen kan innebära hinder vid användning utan att se. [WCAG 4.1.1 Se till att koden validerar (A)]

Undantag där oskäligt betungande anpassning åberopas

Migrationsverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Ett fåtal dokument publicerade efter 23 september 2018:
  • Pdf-dokument med information på olika språk om reintegrationsprogrammet ERRIN. Dessa dokument/broschyrer är inte utfärdade av Migrationsverket utan av externa producenter i andra länder som samverkar i ERRIN-programmet.
  • Projektrapporter inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden som har tagits fram av externa projektorganisationer.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-16. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-07-16.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för privatpersoner

Redogörelsen omfattar e-tjänsterna

 • Arbeta i Sverige
 • Besöka Sverige
 • Bli svensk medborgare – för dig med BankID
 • EU-medborgare
 • Flytta till någon i Sverige (omfattar inte äldre tjänster)
 • Skydd och asyl i Sverige
 • Studera i Sverige.

För information om tjänster som inte omfattas av denna redogörelse, se rubriken ”Övriga tjänster” längre ner.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi är medvetna om följande brister

 • Tjänsternas översiktsida sammanfattar inte saknad information. I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning. Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]
 • De pdf:er som genereras är inte tillgängliga. Det går att läsa dokumenten med hjälpmedel, men det finns flera brister i dokumentet som påverkar tillgängligheten. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [EN 301 549]
 • Betalning. Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i e-tjänst.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-07-09.

Övriga tjänster

Nedanstående uppräknade tjänster har flera tillgänglighetsbrister. Arbete pågår med att åtgärda detta. Mot bakgrund av att de inom kort ska ersättas har de inte detaljgranskats och någon redogörelse har inte heller publicerats. Ambitionen är att en ny lösning ska vara på plats i september 2021.

 • Flytta till Sverige – Uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska bli adopterade
 • Flytta till Sverige – Uppehållstillstånd för barn som vill flytta till någon annan i Sverige än sin förälder
 • Flytta till Sverige – Uppehållstillstånd för dig som är förälder till ett ensamkommande barn i Sverige

Redogörelsen omfattar den betalfunktion som finns i flertalet av Migrationsverkets digitala tjänster.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Rubriknivåer hoppas över. Sidan hoppar över rubriknivåer, sidans H1 är tom, H2 och H3 saknas. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Formulärfälten är inte markerade obligatoriska i koden. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.3.1 Information och relationer (A)]
 • Låga kontrastvärden på viss text och grafik. Tjänsten har för låga kontraster på vissa knappar, platshållare, texter och kantlinjer. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA), WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text (AA)]
 • Fokusmarkering brister vid knappar. Gränssnittet saknar stundvis en tydlig fokusmarkering vid tangentbordsnavigering. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)]
 • Skärmläsaranvändare får inte veta att något har blivit fel i formuläret. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (A)]

Handlingsplan

Betalfunktionen är en tredjepartsprodukt och dialog med leverantören pågår.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-22. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Missvisande beskrivningar av funktioner för skärmläsaranvändare. Några funktioner och element i tjänsten har missvisande beskrivningar vid uppläsning av skärmläsare. Beskrivningen av knapparna som används för att bläddra bland bokningstillfällen i kalendern är missvisande. Funktionen för att stänga dialoger har även en missvisande beskrivning. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A)]
 • Delar av innehållet presenteras inte i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare. I delar av tjänsten presenteras inte innehållet i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare, vilket gör det svårare för användarna att orientera sig och förstå innehållet. Utformningen av innehållet är inte tydligt för användaren när hon når en dialogruta. Ett exempel är dialogrutan som användaren behöver interagera med för att boka en tid. Informationen läses inte upp på ett passande sätt, vilket leder till att det blir svårt för en skärmläsaranvändare att förstå innehållet och slutföra bokningen. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (A)]
 • Uppmaning som inte tillför något för skärmläsaranvändaren. Ett element i kalenderfunktionen läser upp ett obegripligt meddelande för skärmläsaranvändare. Meddelandet är tänkt att beskriva tabellens struktur, men det tillför inget. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer (A)]
 • Information om mötestillfällen i kalendern behöver förtydligas för skärmläsaranvändare. Skärmläsaranvändaren får inte reda på längden på mötet när hon interagerar med kalenderfunktionen. Hon behöver välja ett tillfälle och påbörja bokningen för att få reda på längden på mötet, vilket bidrar till en ineffektiv interaktion. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (A)]
 • Formatregler för datum. Datum i kalendern läses inte upp som om det skulle vara ett datum för skärmläsaranvändare, vilket bidrar till att det blir svårt för användaren att tolka informationen. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde (A)]
 • Navigering med piltangenter i kalendern. Det är svårt för en skärmläsaranvändare att navigera med piltangenter i kalenderfunktionen i tjänsten, vilket gör det svårt att nå vissa funktioner och information i tjänsten. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna. [WCAG 2.1.1 Tangentbord (A)]
 • Skärmläsaranvändaren når delar av tjänsten som inte tillför något. När skärmläsaranvändaren har valt att boka en tid i kalendern visas en bekräftelsedialog där all information som presenteras inte är relevant. Skärmläsaren läser t.ex. upp namnet på bokningsknappen flera gånger och fortsätter sedan att läsa upp information om dialogens utformning och att den går att modifiera, vilket inte är nödvändigt för skärmläsaranvändare att ta del av. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (A)]
 • Försämrad upplevelse under användning. Skärmläsaranvändaren får en försämrad upplevelse under användningen av kalenderfunktionen. När användaren har valt ett tillfälle kan hon inte tabba eller navigera med piltangenter längre i kalendern. Kalendern är varken fokuserbar med tab-tangenten eller piltangenter för uppläsning. Användare med skärmläsare har således ingen möjlighet att ändra eller förstå vad nuläget är. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.2.2 Vid inmatning (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-12-31.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-06-21.

Redogörelsen omfattar tjänsten Följ ditt visumärende – för dig som har ansökt om visum via webben.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Personer som navigerar med skärmläsare och/eller tangentbord kan inte boka/avboka tid. Kalendern i tjänsten är inte tillgänglig för personer som navigerar med skärmläsare eller med tangentbordet. Detta innebär att en person som navigerar med skärmläsare/tangentbordet måste boka/avboka tid på annat sätt. Det går inte heller att ta del av den information som finns en pop-ups eller stänga ner dem med hjälp av tangentbordet. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: utan syn, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd.
 • Kalendern har för låga kontrastvärden. Den vita texten mot den blå bakgrunden i kalendern ger ett för lågt kontrastvärde. Bristen innebär hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga. [WCAG 1.4.3 Kontrast (AA)]
 • Tjänstens layout är inte flexibel. Sidan är inte flexibel och anpassar sig därmed inte vid förstoring eller vid olika skärmbredd. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd. [WCAG 1.3.4 Orientering (A), WCAG 1.4.10 Responsiv design]
 • Sidan har ingen beskrivande titel. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.2 Sidans titel (A)]

Handlingsplan

Datum för åtgärdande av tillgänglighetsbrister är inte beslutat. Arbete med att ta fram handlingsplan pågår. Besked om datum för det ges snarast.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-15. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2021-07-13.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Formulärfältet saknar etikett och är inte markerat som obligatoriskt i koden. Formulärfältet saknar etikett vilket påverkar personer som navigerar med skärmläsare negativt. Formulärfälten är inte heller markerade som obligatoriska i koden. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.3.1 Information och relationer (A)]

Handlingsplan

Datum för åtgärdande av tillgänglighetsbristen är inte beslutat. Arbete med att ta fram handlingsplan pågår. Besked om datum för det ges snarast.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-15. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2021-07-13.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Delar av innehållet presenteras inte i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare. I delar av tjänsten presenteras inte innehållet i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare, vilket gör det svårare för användarna att orientera sig. Skärmläsaren hoppar exempelvis över rubriker för olika sektioner i tjänsten. Det finns även en brist i funktionen Säkra meddelanden som handlar om hur användaren navigerar mellan olika element när hon ska skicka ett nytt meddelande. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (A)]

Handlingsplan

Datum för åtgärdande av tillgänglighetsbristen som berör presentation av innehåll i en meningsfull ordning för användare med skärmläsare är inte beslutat. Besked om datum för det ges snarast.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-08. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-06-21.

Vi bedömer att appen är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Vyer är beroende av skärmens riktning. Huvudmeny visas endast i porträttläge, övriga sidor visas endast i landscapeläge. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad räckvidd. [WCAG 1.3.4 Allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning (AA)].
 • Viss text har inte rätt språk identifierat. Viss svensk text uppfattas av skärmläsare som engelsk och läses därför inte upp korrekt. Bristen kan innebära hinder vid användning: utan att se, med begränsad kognitiv förmåga [WCAG 3.1.1 Ange sidans språk i koden (A)].

Handlingsplan

En handlingsplan för åtgärdande är ännu inte beslutad.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2021-06-15. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-06-23.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för arbetsgivare

Redogörelsen omfattar samtliga tjänster kopplade till arbetsgivares Anställningserbjudande för någon som vill arbeta Sverige.

Vi bedömer att tjänsterna är delvis tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Tjänstens översiktsida sammanfattar inte saknad information. I tjänstens sista steg finns en översiktsida som sammanställer angiven information samt markerar om någon information saknas. Personer som navigerar med skärmläsare kan ha svårt att ta del av vilken information som saknas då felen endast markeras visuellt. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga. [WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (AA), WCAG 1.4.1 Användning av färger (A)]
 • Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning. Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp. Om användaren skriver utan bindestreck ges ett felmeddelande om att formatet skall anges enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Detta gör att användaren som navigerar med NVDA hamnar i ett moment 22. Felmeddelandet skall bli mer detaljerat för att underlätta för användaren att göra rätt. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-08-24. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi är medvetna om följande brister

 • Betalning. Se redovisning av brister som förekommer i betalningsfunktionen till tjänsten under menyrubriken Betalning i e-tjänst.

Handlingsplan

Se Betalning i e-tjänst.

Information om testningen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-11-13. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2020-11-13.

Tillgänglighetsredogörelser gällande tjänster för andra aktörer

Redogörelsen omfattar tjänsten Administrera behörigheter för e-tjänster (LOK admin).

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Det finns brister vid navigering med endast tangentbordet. Det går inte att sortera tabellen enbart med tangentbordet (det går dock att söka för att sortera). Gränssnittet saknar även stundvis en tydlig fokusmarkering vid tangentbordsnavigering. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.1.1 Tangentbord (A), WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)

Handlingsplan
Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Information om testningen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-14. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • En del länkar är inte beskrivande. Sidan har länkar som inte är beskrivande. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar (A)]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-18. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • De pdf:er som genereras är inte tillgängliga. Det går att läsa dokumenten med hjälpmedel, men det finns flera brister i dokumentet som påverkar tillgängligheten. Bristen kan innebära hinder i användnings­situationer vid användning: utan att se. [EN 301 549]

Handlingsplan

Datum för åtgärdande av tillgänglighetsbristen är inte beslutat. Besked om datum för det ges snarast.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-07-13.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Det saknas textbeskrivningar av innehåll som inte är text. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [1.1.1 Innehåll som inte är text (A)]
 • Html-strukturen är felaktig i listor. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll. Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A)].
 • Tabbordningen är inte logisk. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.3 Fokusordning (A)].
 • Språkförändringar anges inte i koden. Det finns länkar till dokument på andra språk där språkförändringen inte anges i kod. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [3.1.2 Språkförändringar (AA)]
 • Tydliga och klickbara fältetiketter saknas. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner]
 • Koden validerar inte. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Validering]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Vi bedömer att tjänsten är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi är medvetna om följande brister

 • Html-strukturen är felaktig i listor. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 1.3.1 Information och relationer]
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll. Det finns inte någon funktion som erbjuder användaren möjligheten att hoppa över återkommande innehåll. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A)].
 • Tabbordningen är inte logisk. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med begränsad kognitiv förmåga. [WCAG 2.4.3 Fokusordning (A)].
 • Tydliga och klickbara fältetiketter saknas. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se, med begränsad synförmåga, med begränsad kognitiv förmåga. [3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner]
 • Koden validerar inte. Bristen kan innebära hinder i användningssituationer vid användning: utan att se. [WCAG 4.1.1 Validering]

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2021.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-09. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-03-17.

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-01