Fullmakt och sekretess

Här hittar du som är journalist information om vad fullmakt och samtycke är, samt hur sekretess begränsar möjligheterna att ta del av handlingar och information.

Offent­lig­hets- och sekre­tess­lagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Sekretess innebär att det är förbjudet att lämna vissa uppgifter eller handlingar som är skyddade av sekretesslagen. Sekretesslagen är en begränsning i yttrandefriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar.

Till­stånd genom full­makt

En person kan ge sitt tillstånd eller samtycke till att en myndighet lämnar ut sekretessbelagda uppgifter. Samtycke kan gälla för att både andra myndigheter eller andra personer får ta del av uppgifter. Samtycket kan ges muntligt men det vanligaste är att man lämnar ett skriftligt samtycke. Det kallas fullmakt. Om någon med fullmakt begär att få ut uppgifter eller handlingar som omfattas av sekretess kontrollerar Migrationsverket om fullmakten är giltig och vad den omfattar.

Vad ska en full­makt inne­hålla?

I fullmakten ska det klart och tydligt vara skrivet att personen ärendet berör har gett sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut. Personens namn, personnummer och ärendenummer bör finnas med. I fullmakten ska det också stå namnet på den personen som får ta del av uppgifterna samt vilka handlingar eller uppgifter fullmakten omfattar. Om fullmakten bara gäller för en viss tid eller har andra begränsningar, måste det också stå i fullmakten. Fullmakten ska vara undertecknad av den person som gett sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut.

Här är ett exempel på hur en fullmakt kan se ut Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vart ska jag skicka full­makten?

För att Migrationsverket ska kunna ta ställning till om handlingarna eller uppgifterna kan lämnas ut behöver vi få in fullmakten. Den underskrivna originalhandlingen kan lämnas in på något av våra kontor eller postas till oss. En kopia av fullmakten kan skickas via mejl, vilket underlättar hanteringen.

Postadressen är:

Migrationsverket
Registraturen
601 70 Norrköping

Begäran om skrift­liga hand­lingar

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. En begäran om att få kopia av allmän handling som får lämnas ut ska behandlas skyndsamt av myndigheten.

Begäran hanteras av den enhet som handlägger ärendet. Om uppgifterna finns i Migrationsverkets arkiv är det förvaltningsenheten som bestämmer vilka uppgifter som kan lämnas ut.

Begäran om allmänna handlingar för dig som är journalist

Sidan senast uppdaterad: