Årsre­do­vis­ning 2022 lämnad till rege­ringen

Kriget i Ukraina påverkade Migrationsverkets verksamhet förra året på flera sätt, från 50 000 ukrainska ansökningar enligt massflyktsdirektivet till omflyttning av personal. Trots detta fattade myndigheten fler beslut än någonsin tidigare i olika ärendeslag.

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 präglade det gångna året, även för Migrationsverket. På kort tid aktiverades EU:s massflyktsdirektiv och Migrationsverket introducerade bland annat elektroniska ansökningar för att effektivisera handläggningen. Prioriteringen av ukrainska ärenden fick konsekvenser för den övriga prövningen och återvändandearbetet eftersom medarbetare omfördelades inom myndigheten.

"Jag är imponerad över hur myndighetens medarbetare har lyckats lösa uppgiften att handlägga dessa ansökningar och administrera boende och övriga delar i mottagandet. Det har krävt en gemensam kraftsamling och snabbt framtagna e-tjänster och digitala lösningar. Under löpande gång satte vi dessutom ett helt nytt system för boende i funktion. Tack vare den reformen, som trädde i kraft den 1 juli, är Sverige idag bättre rustat att hantera massflyktssituationer genom att alla kommuner delar på ansvaret", skriver generaldirektören Mikael Ribbenvik i förordet till årsredovisningen.

Fler beslut än någonsin

Det fanns även andra faktorer som påverkade Migrationsverkets verksamhet under året. Ny lagstiftning, fler ansökningar och krav på att uppvisa pass i original krävde mer resurser i tillståndsärenden. Det ledde till ökade handläggningstider i arbetstillståndsärenden, och myndigheten inledde en särskild satsning.

"Inom den operativa verksamheten har vi haft fortsatt fokus på att korta ärendeköerna och öka andelen beslut som fattas inom författningsstyrd tid, med en särskild satsning på arbetsmarknadsärenden. En summering av resultatet visar att myndigheten sammantaget har fattat fler beslut än någonsin tidigare i de olika ärendeslagen. Det är starkt med tanke på förutsättningarna", skriver Mikael Ribbenvik i förordet.

Även i medborgarskapsärenden fattades ett historiskt högt antal beslut, drygt 93 000. En positiv utveckling under året kunde konstateras med fler avgjorda äldre ärenden och förkortade kötider i de öppna ärendena, vilket lägger grund för kortade handläggningstider på sikt.

Myndig­he­tens service utvecklas

Med kriget i Ukraina ökade även efterfrågan på myndighetens service samtidigt som personal flyttades till andra delar av myndigheten som behövde bemannas. Trots detta blev svarstiden på e-post kortare och andelen besvarade telefonsamtal ökade. Den digitala servicen utvecklades också men sammantaget har myndighetens service ännu inte nått en tillfredsställande nivå.

Under året ökade förvarskapaciteten med öppnandet av ett nytt förvar i Mölndal, och arbetet med att öka antalet förvarsplatser fortsatte. Antalet verkställda återvändandebeslut minskade jämfört med föregående år, men 55 procent av ärendena avslutades genom ett självmant återvändande vilket var i nivå med de två föregående åren.

Mikael Ribbenvik avslutar förordet: "Dynamiken och variationen i uppdraget är det som får många att vilja jobba på Migrationsverket. Här finns en stark vilja till utveckling och stor erfarenhet av att möta växlande förutsättningar. Jag känner mig därför trygg inför det fortsatta arbetet. Det gångna året visar att vi är robusta i vår förmåga att möta både väntade och oväntade förändringar."

Läs hela Migrationsverkets årsredovisning 2022 Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.