Uppdrag om vandel redovisat till regeringen

I årets regleringsbrev har Migrationsverket i uppdrag från regeringen att analysera möjligheterna att öka kontrollen av vandel och levnad när myndigheten handlägger ansökningar om uppehållstillstånd.
– En stor del av de kontroller kopplade till vandel som idag går att göra gör vi redan. Men ytterligare informationsinhämtning, till exempel genom fler kontrollfrågor vid ansökan, kan göra vandelsprövningen mer effektiv, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Redan idag görs kontroller om ifall den sökande lever ”ett skötsamt liv” innan Migrationsverket fattar beslut om bland annat uppehållstillstånd för arbete eller studier. När en ansökan om uppehållstillstånd kommer in görs en automatisk kontroll mot Säpos register innan ärendet går vidare till handläggning. För alla personer över 15 år görs också kontroller i Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister och i EU:s databas Schengen Information System (SIS).

Fler slagningar i de befintliga systemen bedöms inte vara ett effektivt sätt att öka kontrollen av vandel, bland annat eftersom systemen endast innehåller uppgifter om individer som blivit dömda eller misstänkta för brott i Sverige och Schengen.

Istället menar Migrationsverket att fokus för en utökad vandelsprövning bör vara att hämta in relevanta uppgifter på andra sätt. Exempelvis genom fler individualiserade frågor i ansökningsformuläret till den som söker uppehållstillstånd för första gången.

– Det skulle kunna vara frågor om eventuell tidigare brottslighet, men även frågor för att fånga upp säkerhetsindikatorer. Sådana frågor ställs idag i viss utsträckning till den som söker uppehållstillstånd för arbete eller studier, men de kan vara relevanta även till exempelvis medsökande familjemedlemmar, säger Carl Bexelius.

Bara en begränsad andel ärenden bedöms kunna fångas upp genom fler frågor vid ansökan, men svaren kan också ha ett värde när någon senare ansöker om förlängt eller permanent uppehållstillstånd.

– Om det senare framkommer att en person lämnat oriktiga uppgifter i samband med sin första ansökan kan det ligga till grund för att återkalla uppehållstillstånd. Att Migrationsverket ställer individualiserade frågor i det här sammanhanget kan också tänkas ha en signaleffekt, säger Carl Bexelius.

När Migrationsverket idag gör vandelsprövning handlar det om att kontrollera eventuell brottslighet, annan misskötsamhet i kombination med brottslighet och om personen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

– Med gällande lagstiftning är möjligheterna att kontrollera andra faktorer än brottslighet och misstänkt brottslighet begränsade. Det kräver i så fall förändrad lagstiftning, säger Carl Bexelius.

Redovisning: Skärpta kontroller av vandel i tillståndsärenden Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.