Vissa svårig­heter med att tillämpa ändrade regler för anhö­ri­gin­vand­ring

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss skärpta villkor för anhöriginvandring och att möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.
– Vi ser vissa svårigheter med att tillämpa de förändringar som föreslås, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket, med anledning av att myndighetens yttrande lämnats till regeringen.

I ett utkast till lagrådsremiss föreslår regeringen förändringar i utlänningslagen som innebär att villkoren för anhöriginvandring skärps. Bland annat föreslås att möjligheterna till undantag från försörjningskravet för anhöriga begränsas.

Idag har kvotflyktingar möjlighet att få undantag om deras anhöriga ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning inom tre månader från det att de själva kommer till Sverige. Regeringen föreslår att tidsfristen istället, liksom för andra flyktingar, ska gälla från det att personen beviljats uppehållstillstånd eller förklarats som flykting. Man vill också begränsa möjligheten till undantag från försörjningskravet för dem som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

– Förändringarna kan innebära att Migrationsverket i en högre andel ärenden behöver avgöra om det är förenligt med Sveriges internationella åtaganden att försörjningskravet upprätthålls. Det kan kräva både mer tid och resurser av myndigheten, säger Anna Lindblad.

Vägled­ning kring ändrade krav på anknyt­nings­person

Regeringen vill även ändra kraven för vem som kan vara anknytningsperson. För närvarande är huvudregeln att man för att kunna ta hit familjemedlemmar ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Men även en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd kan i vissa fall vara så kallad anknytningsperson. Det förutsätter dock att hen bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Regeringen vill ersätta utlänningslagens nuvarande skrivning ”uppehållstillstånd under en längre tid” med begreppet ”varaktigt uppehållstillstånd”.

– Vi ser att det behövs mer vägledning om vad denna förändring innebär i praktiken, säger Anna Lindblad.

Höjd ålders­gräns för gifta och sambor

Regeringen föreslår också att gränsen för vid vilken ålder uppehållstillstånd kan vägras höjs från 18 till 21 år för personer som är gifta eller sambo. Migrationsverket ser att den förändringen kan leda till svårigheter i tillämpningen. Det gäller bland annat hur bestämmelsen förhåller sig till ansökningar från personer som inte är gifta eller sambor, men har för avsikt att bli det.

Särskilt ömmande omstän­dig­heter kan tas bort

Regeringen föreslår i lagrådsremissen även att möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas. Förslaget är att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Istället ska barn, liksom vuxna, kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. För barn behöver dock de omständigheter som kommer fram inte ha samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.

– Den förändringen innebär att regelverket blir mindre komplext och det välkomnar Migrationsverket. Den skrivning som föreslås skulle göra det lättare att tillämpa lagen, säger Anna Lindblad.

Svar på utkast till lagrådsremiss: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta: Nuva­rande lagstift­ning för anhö­ri­gin­vand­ring

Den som har permanent uppehållstillstånd i Sverige har möjlighet att ta hit sina familjemedlemmar. Även en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd kan i vissa fall göra det, förutsatt att hen bedöms ha goda utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.

Framför allt är det make eller maka, sambo och minderåriga barn som kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning, men i undantagsfall även andra anhöriga. Det kan då till exempel gälla barn över 18 år eller föräldrar till vuxna barn som bor i Sverige.

För att uppehållstillstånd ska beviljas måste anknytningspersonen i de flesta fall kunna försörja sina familjemedlemmar och även stå för en bostad av tillräcklig storlek och standard. I vissa fall går det att få undantag från försörjningskravet.